PL EN


2010 | 1-2 | 7-24
Article title

Kryzys – zagrożeniem bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa. Wizja, misja i zasady systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych

Content
Title variants
EN
The Crisis – the Threat of Safety Country of You the Socjety. The Vision, Mission and the Principles of Emergency Management System
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The problem of crisis article be consecrated and principles, what owing to answer constructed system. If the outline of theory of crisis, definition was introduced was and feature. It for it was image it was appealed to theory of control. The variety of crisis was underlined connected with spheres of social activity. It the vision, mission was qualified was then and the principle of present of emergency management system
PL
Artykuł poświęcony jest problemom kryzysu i zasadom, jakim winien odpowiadać konstruowany system. Przedstawiono zarys teorii kryzysu, definicję i cechy. Dla jego zobrazowania odwołano się do teorii regulacji. Podkreślono różnorodność kryzysów związanych ze sferami społecznej aktywności. Następnie określono wizję, misję i zasady współczesnego systemu zarządzania kryzysowego.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-423dae74-9062-4134-9566-c434141a2db2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.