PL EN


Journal
2016 | 42 | 1 | 89-103
Article title

PODEJŚCIE GENDEROWE W ANALIZIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Content
Title variants
EN
GENDER APPROACH IN THE ANALYSIS OF SOCIAL CAPITAL
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author is interested in the importance of gender in respect of the value of social capital of women and men. In this article the social capital of women and men has been compared on the basis of results of research representative of both Polish society and the Łódź area. Various ways of defining femininity and masculinity, as well as different social roles of women and men, and unequal gender status have been taken into account. The article also discusses the problem of the consequences of differences in the social capital of women and men for the functioning of individuals of both genders. The results of the survey show that women and men invest in different types of social capital. Men possess better bridge equity, which gives them access to more differentiated resources which have instrumental value, while women, first of all, create bonding social capital, which gives them expressive benefits. Different reserves of social capital affect the life chances of individuals. Men, thanks to bridging networks, have access to knowledge and a better position on the job market, while women can count on family support in the case of personal or financial problems. These differences in the social capital of the individuals of both sexes can be treated, on the one hand, as yet another example of gender inequity and, on the other hand, as one of the determinants of unequal status of women and men in different areas of social life.
PL
Przedmiotem zainteresowania jest znaczenie płci społeczno-kulturowej dla kapitału społecznego kobiet i mężczyzn. W artykule porównano kapitał społeczny kobiet i mężczyzn opierając się na wynikach badań reprezentatywnych dla polskiego społeczeństwa oraz regionu łódzkiego. Uwzględniono przy tym różne sposoby definiowania kobiecości i męskości, różne role społeczne kobiet i mężczyzn oraz nierówny statusu płci. W artykule podjęty został również problem konsekwencji różnic w kapitale społecznym kobiet i mężczyzn dla funkcjonowania przedstawicieli obu płci. Jak pokazują wyniki badań, kobiety i mężczyźni inwestują w inny rodzaj kapitału społecznego. Mężczyźni dysponują lepszym kapitałem pomostowym, dającym im dostęp do bardziej zróżnicowanych zasobów, mających wartość instrumentalną, podczas gdy kobiety budują przede wszystkim kapitał wiążący, dający im korzyści ekspresyjne. Różne zasoby kapitału społecznego mają wpływ na życiowe szanse jednostek. Mężczyźni dzięki pomostowym sieciom mają lepszą pozycję na rynku pracy i dostęp do władzy, podczas gdy kobiety mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny w przypadku problemów osobistych i finansowych. Różnice w kapitale społecznym przedstawicieli obu płci można z jednej struny traktować jako kolejny przejaw nierówności płci, z drugiej strony – jako jedno z uwarunkowań nierównego statusu kobiet i mężczyzn w różnych obszarach życia społecznego
Journal
Year
Volume
42
Issue
1
Pages
89-103
Physical description
Contributors
References
 • Abbott S., Freeth D. (2008), Social Capital and Health. Starting to Make Sense of the Role of Generalized Trust and Reciprocity, [w:] „Journal of Health Psychology”, Vol. 13(7).
 • Bradley H. (2008), Płeć, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Budrowska B. (2004), Bariery i ograniczenia karier kobiet – wyniki badań nad zjawiskiem szklanego sufitu, [w:] Płeć a możliwości ekonomiczne w Polce: czy kobiety straciły na transformacji, Dokument Banku Światowego, http://econ.worldbank.org [data dostępu: 15.04.2015].
 • CBOS (2010), Zaufanie społeczne, Komunikat z badań, BS/29/2010.
 • CBOS (2014), Zaufanie w relacjach międzyludzkich, Komunikat z badań nr 29/2014.
 • Connell R. (2013), Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym, PWN, Warszawa.
 • Diagnoza społeczna (2013), www.diagnoza.com [data dostępu 15.04.2015].
 • Frykowski M. (2005), Zaufanie społeczne mieszkańcow Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łodź.
 • Gazińska M. (2007), Nadumieralność mężczyzn w nadbałtyckich krajach Unii Europejskiej, [w:] Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 2.
 • Giddens A. (2012), Socjologia, PWN, Warszawa.
 • Głażewska E. (2004), Asymetria w kulturowej ewaluacji płci – podstawowe dychotomie: natura/kultura, sfera prywatna/sfera publiczna, reprodukcja/produkcja, [w:] Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne II, red. A. Kuczyńska, E. K. Dzikowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Granovetter M. (1973), The Strength of Weak Ties, [w:] „American Journal of Sociology”, nr 78.
 • Growiec K. (2009), Związek między sieciami społecznymi a zaufaniem społecznym – mechanizm wzajemnego wzmacniania?, „Psychologia społeczna”, nr 1-2(10), tom 4, http://cbu.psychologia.pl/profile/growiec2.pdf [data dostępu: 04.01.2012].
 • Growiec K. (2011), Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa.
 • Growiec K., Growiec J. (2007), Social Capital, Well-Being, and Earnings: Theory and Evidence from Poland. MPRA Paper No. 7071, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/7071/ [data dostępu: 15.04.2015].
 • Geys, B., Murdoch Z. (2010),Measuring the ‘Bridging’ versus ‘Bonding’ Nature of Social Networks: A Proposal for Integrating Existing Measures, [w:] „Sociology”, 44(3).
 • Kaasa A, Parts E. (2008), Individual-Level Determinants of Social Capital in Europe. Differences between Country Groups, [w:] „Acta Sociologica”, Vol. 51(2).
 • Kaźmierczak T. (2007), Kapitał społeczny a rozwoj społeczno-ekonomiczny – przegląd podejść, [w:] Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, ISP, Warszawa.
 • Kimmel M. (2004), The Gendered Society, Oxford University Press, New York.
 • Lin N. (1999), Building a Network Theory of Social Capital, [w:] „Connections”, 22(1).
 • Lin N. (2001), Social Capital. A Theory of Social Structure and Action, Cambridge University Press.
 • Lutter M. (2015), Do Women Suffer from Network Closure? The Moderating Effect of Social Capital on Gender Inequality in a Project-Based Labor Market, 1929 to 2010, „American Sociological Review”, 80(2).
 • Malinowska E. (2011), Kapitał ludzki w ujęciu teoretycznym, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 39.
 • Malinowska E., Dzwonkowska-Godula K. (2012), Kapitał społeczny kobiet i mężczyzn, [w:] Zrożnicowanie zasobow kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łodzkim, red. P. Starosta,Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź.
 • Norris P., Inglehart R. (2003), Gendering Social Capital: Bowling in Women’s Leagues?, Referat prezentowany na konferencji „Gender and Social Capital”, University of Manitoba, May 2003, http://www.umanitoba.ca/outreach/conferences/gender\_socialcapital/norrispaper.pdf [data dostępu: 04.01.2012].
 • Ostrowska A. (2006), Kobiety i mężczyźni. Jak styl i warunki życia różnicują zdrowie, [w:] „Rocznik Lubuski”, nr 36, cz. 2.
 • Parsons T. (1969), Struktura społeczna a osobowość, PWE, Warszawa.
 • Pilch-Dobrowiecka J. (2007), Problem rodzaju (gender) a koncepcja kapitału ludzkiego. Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2007, AGH, Krakow.
 • Putnam R. D. (2008), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Renzetti C. M., Curran D. J. (2005), Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, PWN, Warszawa.
 • Rymsza A. (2007), Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, [w:] Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, ISP, Warszawa.
 • Siemieńska R. (2000), Nie mogą, nie chcą czy nie potrafią? O postawach i uczestnictwie politycznym kobiet w Polsce, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”,Warszawa.
 • Starosta P. (2011), Sieciowy komponent kapitału społecznego, [w:] Kapitał ludzki i społeczny regionu łodzkiego, niepublikowany raport z badań ankietowych zrealizowanych w ramach projektu „Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łodzkiego”.
 • Starosta P., Frykowski M. (2012), Kapitał społeczny – podstawy teoretyczne, [w:] Zrożnicowanie zasobow kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łodzkim, red. P. Starosta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź.
 • Sztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Sztompka P. (2012), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydanie nowe, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Tobiasz-Adamczyk B. (2000), Wybrane element socjologii zdrowia i choroby, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Tronca L. (2011), How to Define and Measure Social Capital: The Power of the Network Approach. Revista de Cercetare si Interventie Sociala 35, http://www.rcis.ro/ [data dostępu: 15.04.2014].
 • Zhang S., Anderson S. G., Zhan M. (2011), The Differentiated Impact of Bridging and Bonding Social Capital on Economic Well-Being. An Individual Level Percpective. [w:] „Journal of Sociology & Social Welfare”, XXXVIII.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-424f4268-ce4c-4cd7-bdda-d684c39ffb2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.