PL EN


2018 | 27 | 29-42
Article title

Efektywność i jakość czołowych publicznych uczelni funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego na tle największych uczelni działających w Polsce

Content
Title variants
EN
The efficiency and quality of the best public universities in the Mazovia region in comparison to the largest universities in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The assessment of a university’s functioning is interesting in particular in the context of the development of the region in which it is located. The comprehensive assessment of a university should take into account the efficiency and quality of its functioning on the one hand, and the main processes it implements (didactics and research) on the other. In the analysis, efficiency was assessed according to the use of resources to achieve effects. Quality, on the other hand, was understood as fulfilling the expectations of the environment. The research conducted on the efficiency and quality of the leading public universities in the Mazovia region in comparison to the largest universities in Poland showed that in the study sample, the University of Warsaw obtained the highest level of efficiency both in the case of didactics and research. The highest level of quality of the didactic process, in turn, was achieved by another university functioning in Mazovia, the Warsaw School of Economics.
PL
Ocena funkcjonowania uczelni wyższej jest interesująca w szczególności w kontekście rozwoju regionu, w którym jest zlokalizowana. Do kompleksowej oceny uczelni należy wziąć pod uwagę, z jednej strony efektywnościowe i jakościowe aspekty jej funkcjonowania, z drugiej strony główne procesy realizowane przez uczelnie: dydaktykę oraz badania. W przeprowadzonym pomiarze efektywność rozpatrywano przez pryzmat oceny wykorzystania zasobów w celu osiągnięcia efektów. Jakość natomiast rozumiana była jako spełnianie przez organizacje oczekiwań otoczenia. Przeprowadzone badania efektywności i jakości czołowych publicznych uczelni wyższych, funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego na tle największych uczelni działających w Polsce, wykazały, że w badanej próbie, zarówno w przypadku procesu dydaktyki jak również badań najwyższy poziom efektywności, równy jeden, uzyskał Uniwersytet Warszawski. W zakresie jakości realizacji procesu dydaktyki najwyższy poziom z kolei wykazała druga uczelnia funkcjonująca na terenie województwa mazowieckiego, Szkoła Główna Handlowa.
Year
Issue
27
Pages
29-42
Physical description
Dates
published
2018-12
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
References
 • Banker R. D., Charnes A., Cooper W. W., 1984, Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis, Management Science, 30, 9, s. 1078-1092.
 • Bradley S., Johnes J., Little A., 2006, The measurement and determinants of efficiency and productivity in the FE sector in England, Lancaster University Management School Working Paper.
 • Brint S., T. Clotfelter C., 2016,U.S. Higher Education Effectiveness, RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences, 2, 1, s. 2-37.
 • Camanho A. S., Dyson R. G., 2005, Cost efficiency, production and value-added models in the analysis of bank branch performance, Journal of the Operational Research Society, 56, 5, s. 483-494.
 • Cunha M., Rocha V., 2012, On the Efficiency of Public Higher Education Institutions in Portugal: An Exploratory Study CEF.UP, FEP-UP and CIPES.
 • Charnes A., Cooper W. W., Rhodes E., 1978, Measuring the Efficiency of Decision Making Units, European Journal of Operational Research 2, s. 429-444.
 • Kaneko, M., 1997, Efficiency and equity in Japanese higher education, Higher Education, 34, 2, s. 165-181.
 • Kao L-J, Lu C-C, Chiu C-C, 2011,The training institution efficiency of the semiconductor institute programme in Taiwan—application of spatiotemporal ICA with DEA approach, The Journal of the Operational Research Society, 62, 12, s. 2162-2172.
 • Leitner K., Prikoszovits J., Schaffhauser-Linzatti M., Stowasser R., Wagner K., 2007, The impact of size and specialisation on universities’ department performance: a DEA analysis applied to Austrian universities, Higher Education, Springer Netherlands, t. 53, s. 517-538.
 • Mcmillan M., Datta D., 1998, The relative efficiencies of Canadian universities: a DEA perspective, Canadian Public Policy – Analyse de Politiques, 24, 4, s. 485-511.
 • Parasuraman A., Zeithaml A. V., Berry L., 1985, A Conceptual Model of Service Quality and its Implications for Future Research, Journal of Marketing, 49, 1, s. 41-50.
 • Paura L., Arhipova I., 2014, Cause, Analysis of Students’ Dropout Rate in Higher Education Study Program Article Procedia, Social and Behavioral Sciences, 109, Latvia University of Agriculture, s. 1282-1286.
 • Ramírez-Correa P., Peña-Vinces J. C., Alfaro-Pérez J., 2012, Evaluating the efficiency of the higher education system in emerging economies: Empirical evidences from Chilean universities, African Journal of Business Management, 6, 4, s. 1441-1448.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. z 2007 r., nr 164, poz. 1166).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki (Dz.U. z 2007 r., nr 65, poz. 435).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. nr 234, poz. 1445).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz.U. z 2008  r., nr 89, poz. 544).
 • Szkoły wyższe i ich finanse 2015, 2016, GUS, Warszawa.
 • Taylor B., Harris G., 2004, Relative efficiency among South African universities: a data envelopment analysis, Higher Education, 47, 1, s. 73-89.
 • Taylor E. S., Tyler J. H., 2012, The Effect of Evaluation on Teacher Performance, The American Economic Review, 102, 7, American Economic Association, s. 3628-3651.
 • Taylor J., 2011, Efficiency by performance indicators? Evidence from Australian higher education, Tertiary Education and Management, 7, 1, ABI/INFORM Collection.
 • Thanassoulis E., Kortelainen, G Johnes, J Johnes, 2011, Costs and efficiency of higher education institutions in England: a DEA analysis, Journal of the Operational Research Society, 62, 7, s. 1282-1297.
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz. 455).
 • Velychko O.,Velychko L., Kharytonov M., 2018, Managing Efficiency in Higher Education: A Case of Ukrainian Universities Social Sciences, 7, 138; doi:10.3390/socsci7080138 www.mdpi.com/journal/socsci.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-428a1406-0662-4a1e-bdde-b061ab70d587
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.