PL EN


2012 | 1 | 7-20
Article title

O pojęciu bezpieczeństwa

Authors
Content
Title variants
EN
On the Notion of Security
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba przedstawienia ogólnej koncepcji bezpieczeństwa (security), w szczególności takiej, która mogłaby mieć zastosowanie do studiów nad bezpieczeństwem zarówno w dziedzinie stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa biznesu i bezpieczeństwa osoby indywidualnej. Punktem wyjścia jest spostrzeżenie, że podmiotem bezpieczeństwa, tzn. indywiduum, któremu przysługuje cecha bycia bezpiecznym, może być tylko obiekt posiadający własną aksjologię, pewien zasób dóbr materialnych i/lub niematerialnych oraz zdolność do podejmowania i realizowania decyzji, korzystnych z punktu widzenia akceptowanych wartości. Zbiór takich obiektów wyznacza uniwersum studiów nad bezpieczeństwem. Problem bezpieczeństwa (security issue) pojawia się z chwilą powstania konfliktu wartości, których katalog jest otwarty, a na jego podstawie można analizować podejścia do bezpieczeństwa. Ujęcie takie jest niespecyficzne z uwagi na podmiot bezpieczeństwa, co stwarza możliwość jego szerokiego zastosowania teoretycznego.
EN
The article aims at presenting a general concept of security, and especially the one which could be applied to the studies of security in international relations, state security, business security, and individual person security. The starting point is the assumption that the subject of security, i.e. the individual which has the feature of being safe, can only be an object with its own axiology, some store of material and / or nonmaterial goods and the ability to make and carry out decisions that are beneficial from the accepted values point of view. The scope of such objects determines the universum of security studies. The security issue arises when a conflict of values appears. A catalogue of such values remains open and it might be a basis for the security approach analysis. Such a perspective is nonspecific because of the security subject, which gives a possiblity for a wide theoretical application.
Keywords
Contributors
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-45da9458-d624-4545-adf4-5cab49cd1600
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.