PL EN


2017 | 22 | 29-46
Article title

New spatial conditions of regional development

Authors
Content
Title variants
PL
Nowe uwarunkowania rozwoju regionalneg
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article deals with the use of spatial planning tools serving to improve the quality of space in post-industrial areas along with the possibilities of using modern technologies in the field of renew able energy sources. The analysis was carried out on the example of the Upper Silesian metropolis which occupies about 8% of the region’s area with its distinct industrial and post-industrial areas. The urban area determines the image of a region associated with pollutants and a degraded environment. This is a challenge for planners. Special conditions for the acquisition and use of renewable energy sources are available in the direct vicinity of the central part of the region, in the former Upper Silesian Metropolitan Union (since April 2017 – the Upper Silesia- Zagłębie Metropolis). This is the basis for the implementation of the idea of sustainable development along with the development of modern technologies, but above all it is the basis for the restructuring and restoration of Silesian space. In addition, the development of renewable energy sources can help crystallize the area’s spatial structure, counteract suburbanisation and help protect valuable agricultural and natural areas. Consequently, prospective spatial planning aimed at improving the quality of brownfield space, along with modern technologies and external funds, may guarantee that the region’s potential will be fully exploited and its future development - continuous and dynamic, leading to a change of the area’s negative image. The case study concerns the Upper Silesian agglomeration. However, the adopted directions of development, including the prevention of suburbanisation and the use of agricultural production for renewable energy sources, are universal enough to be used in any other case
PL
Artykuł dotyczy możliwości wykorzystania narzędzi z dziedziny planowania przestrzennego, nakierowanych na poprawę jakości przestrzeni terenów poprzemysłowych wraz z możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii z zakresu odnawialnych źródeł energii. Analiza przeprowadzona była na przykładzie metropolii górnośląskiej, która charakteryzuje się wyraźnie wyodrębnionymi z przestrzeni województwa terenami przemysłowymi i poprzemysłowymi. Choć zajmują one jedynie ok. 8% powierzchni województwa, to stanowią o wizerunku regionu kojarzonego z zanieczyszczeniem i zdegradowanym środowiskiem. Stanowi to wyzwanie dla planistów i urbanistów. Bezpośrednie otoczenie centralnej części województwa, tzw. GZM, dawniej Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, a od kwietnia 2017 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, tworzy szczególne warunki do pozyskiwania i stosowania odnawialnych źródeł energii. Jest to podstawą do realizacji idei zrównoważonego rozwoju wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, ale przede wszystkim restrukturyzacji i odnowy śląskiej przestrzeni. Ponadto rozwój odnawialnych źródeł energii wpłynąć może na krystalizację struktury przestrzennej i przeciwdziałanie suburbanizacji oraz ochronę terenów rolniczych i przyrodniczo cennych. W konsekwencji perspektywiczne planowanie przestrzenne, skierowane na poprawę jakości przestrzeni terenów poprzemysłowych wraz z możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii oraz funduszy zewnętrznych, może dać gwarancję właściwego wykorzystania potencjału regionu wraz z jego ciągłym, dynamicznym rozwojem w przyszłości oraz wpłynąć na zmianę jego negatywnego wizerunku. Studium przypadku dotyczy aglomeracji górnośląskiej. Jednak przyjęte kierunki rozwoju, w tym m.in. zapobieganie suburbanizacji oraz wykorzystanie produkcji rolnej do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii są na tyle uniwersalne, iż mogą być wykorzystane w każdym innym przypadku.
Year
Issue
22
Pages
29-46
Physical description
Dates
published
2017-12
Contributors
author
  • Wydział Architektury, Politechnika Śląska
References
  • Opania Sz., 2000, Założenia restrukturyzacji krajobrazu obrzeży aglomeracji górnośląskiej, [w:] Restrukturyzacja i projektowanie systemów terytorialno-krajobrazowaych, Polish Association of Landscape Ecology, Słupsk.
  • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+, 2016, Marshal of the Province of Silesia, Katowice.
  • Popczyk J., Kocot H., Korab R., Schmiegel Z. J., Kucharczyk P., Przekwas M., 2007, Analiza polskiego potencjału rozwojowego w obszarze energetyki odnawialnej, z punktu widzenia możliwości wypełnienia przez Polskę celów unijnego pakietu energetycznego 3x20, Gliwice.
  • Strategia rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2005-2020, 2005, Local Government of the Province of Silesia, Katowice.
  • Węcławowicz G., 2007, Analiza i identyfikacja międzyregionalnych uwarunkowań rozwoju w planowaniu strategicznym regionów - ekspertyza, Departament of Regional Policy, Ministry of Economy and Industry, Warsaw.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-45fe38f2-cbe3-4d85-9911-dfab2aa7d66d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.