PL EN


2018 | 1(22) | 97-113
Article title

Prawnokarny zakaz wstępu na imprezę masową

Authors
Content
Title variants
EN
A criminal law ban on participation at mass events
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest prawnokarna analiza środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową. W opracowaniu tym odwołano się nie tylko do ratio legis wprowadzenia tej instytucji, lecz także do ustawowych przesłanek determinujących zasadność orzeczenia tego środka. W dalszej kolejności wskazano również możliwe postacie omawianego zakazu, a także konsekwencje prawne związane z jego nieprzestrzeganiem. W ramach uwag końcowych zasygnalizowano z kolei podstawowe trudności interpretacyjne, które wiążą się ze stosowaniem omawianej regulacji. Ponadto, wyrażono pogląd, iż zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych wymaga w istocie zaangażowania szeregu mechanizmów zarówno o charakterze prawnym, jak i pozaprawnym.
EN
This article aims at analysing the punitive measure in the form of a ban on participation at mass events in the view of the criminal law. The study refers to not only the ratio legis of implementing that institution but also to the statutory prerequisites determining the justifiability of adjudicating that measure. Further, the article also presents possible forms of the said ban, as well as the legal consequences related to the infringement thereof. In the end notes, the study highlights the basic interpretation diffi culties related to the application of the discussed regulation. Furthermore, the article expresses the view that ensuring security during mass events requires, in fact, the application of a number of mechanisms, both of a legal and an extralegal nature.
Contributors
  • Uniwersytet Zielonogórski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-489165bf-53a4-463c-8d9a-c5f87647f8e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.