PL EN


2017 | 22 | 47-59
Article title

Landscape values as a basis for subregional development

Content
Title variants
Wartości krajobrazu jako podstawa rozwoju subregionalnego
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony krajobrazowi subregionu trójkąta turystycznego Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy, który stał się podstawą do założeń rozwoju i współpracy ponadregionalnej. Celem badań przedstawionych w artykule było wskazanie wartości ekonomicznych i społecznych krajobrazu w oparciu o wybrane, ważne z punktu widzenia zarządzania krajobrazem dokumenty oraz porównanie ich ze strategicznymi dokumentami planistycznymi subregionu. Przyjęta metodologia pracy opierała się na klasycznym podejściu, stosowanym w pracach z dziedzin planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury krajobrazu. W celu opisania problemu i przeprowadzenia właściwej charakterystyki przykładów wybranych do studium indywidualnych przypadków przeanalizowano materiały i dokumenty związane z problemem badawczym, takie jak dokument końcowy Europejskiej Konwencji Krajobrazowej oraz Plan Rozwoju Turystyki dla subregionu obejmującego trójkąt turystyczny Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy na lata 2012-2014 z perspektywą do roku 2020. Zostały również przeprowadzone badania terenowe i obserwacje własne in situ stanowiące uzupełnienie informacji w celu pełnej dokumentacji wybranych przypadków. Powiązania funkcjonalno-przestrzenne w badanym subregionie uzupełnione o wartości lokalne, tworzone przez wysokie walory kulturowe, historyczne czy przyrodnicze oraz konieczność przekształcania istniejącej tkanki urbanistycznej dają szanse dostosowywania otaczającej przestrzeni do nowych warunków. Stąd w przekonaniu Autorki wydaje się, iż nieodłącznym aspektem poszukiwania nowych możliwości rozwiązań przestrzennych oraz ogólnego rozwoju nauki jest interdyscyplinarność. Konkretne spojrzenie ekonomiczno-strategiczne dotyczące danego regionu, uzupełnione przedstawionym odbiorem krajobrazu jako przedmiotu kontemplacji i działań artystycznych, mające tworzyć harmonijną przestrzenno-funkcjonalną całość.
EN
The article concerns the landscape of the tourist triangle of Kazimierz Dolny-Nałęczów-Puławy which became the basis for the a plan of regional development and cooperation. The purpose of the research presented in the article was to indicate the landscape’s economic and social values based on selected documents, important from the point of view of landscape management, and to compare them with the subregion’s strategic planning documents. The methodology was based on the classic approach, used in the fields of spatial planning, urban planning and landscape architecture. In order to describe the problem and properly characteristize the examples selected to study individual cases, materials and documents related to the research problem were examined, including the final document of the European Landscape Convention and the Tourism Development Plan for the subregion covering the tourist triangle Kazimierz Dolny-Nałęczów-Puławy for 2012-2014 with a view to the year 2020. Field studies and own in situ observations were also carried out, supplementing the information in order to provide complete documentation of the selected cases. Functional-spatial links within the subregion, along with local values resulting from valuable cultural, historical or natural phenomena and the need to transform the existing urban tissue, provide a chance to adapt the surrounding space to the new conditions. Hence, the author believes that interdisciplinarity is an integral aspect of the search for new possibilities of spatial solutions and the overall development of science. An interdisciplinary approach can be understood as a specific economic and strategic outlook of a region, supplemented by the reception of the landscape as an object of artistic action and contemplation so as to create a harmonious spatial-functional unit
Keywords
Year
Issue
22
Pages
47-59
Physical description
Dates
published
2017-12
Contributors
 • Wydział Architektury, Politechnika Śląska, Gliwice
References
 • Dictionnaire du français primordial, 1971, Micro Robert S.N.L., Paris.
 • Encyklopedia Powszechna, PWN, 1984,Warszawa.
 • Europejska Konwencja Krajobrazowa, 2000, Florencja.
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2012, załącznik do uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012r., Warszawa.
 • Naveh Z., Lieberman A., 1984, Landscape Ecology - Theory and Application, Springer Verlag, New York.
 • Plan Rozwoju Turystyki dla subregionu obejmującego trójkąt turystyczny Kazimierz Dolny - Nałęczów - Puławy na lata 2012-2014 z perspektywą do roku 2020.
 • Richling A. i Solon J., 1993, Ekologia krajobrazu, PWN, Warszawa.
 • Sontag S., 1992, O fotografii, [w:] 6/9 fotografia, nr 1(6),III.92.
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r.
 • Wielki Słownik Francusko-Polski, 1980, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Wiśniewska W., 2012, Krajobraz miejski: odnowa i kreacja w procesie odnowy, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-48cbf9e3-2991-40f7-b6ed-82bed85e34bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.