PL EN


Journal
2019 | 23 | 1(55) | 169-187
Article title

Najświętsze Serce Jezusa objawieniem, źródłem i pośrednikiem miłosierdzia Bożego

Content
Title variants
EN
The Sacred Heart of Jesus as the revelation, source and agent of the Divine Mercy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
From the theological point of view today there is a need of focusing on the question of the mutual relation between the theology of the Sacred Heart of Jesus and the theology of the Divine Mercy. The Issue has to be considered mainly because of the growing veneration of the Divine Mercy, which in many aspects evidently adopts certain elements which traditionally belong to the worship of the Sacred Heart. The connection between these two cults can only be perceived after a profound theological analysis. Therefore, in this item I propose a theological perspective on the teachings of Saint Pope John Paul II, included in encyclicals Redemptor hominis (4th March 1979) and Dives in misericordia (30th November 1980), since these two significant and current documents contain valid and inspiring statements allowing the reader to grasp the relation between the theology of the Sacred Heart and the theology of the Divine Mercy. This authoritative and theologically profound background will indicate explicitly the close connection between the two cults and the respective theologies and how they complement each other. The proposed view deeply rooted in the teachings of Saint John Paul II may constitute a guideline for coherent combination of these two kinds of worship within Christian devotion. The growing cult of the Devine Mercy should be allowed to merge with other types of worship. The intention is to place the cult of the Divine Mercy within the tradition of the Church devotion, and at the same time to discover its hidden spiritual possibilities of the actualisation of the Church cult and adaptation of it to the new spiritual condition of the present times.
PL
Z teologicznego punktu widzenia zasługuje dzisiaj na uwagę zagadnienie wzajemnych relacji zachodzących miedzy teologią Najświętszego Serca Jezusa i teologią miłosierdzia Bożego. Uwzględnienia tego zagadnienia domaga się rozwijający się kult miłosierdzia Bożego, który w niejednym przypadku wyraźnie przejmuje elementy tradycyjnie należące do kultu Serca Jezusa. Jakie relacje łączą te dwa rodzaje kultu, może ukazać tylko głębsze wejście w ich teologię. W niniejszym artykule proponuję więc teologiczne spojrzenie na nauczanie papieża św. Jana Pawła II zawarte w encyklikach Redemptor hominis (4 marca 1979) i Dives in misericordia (30 listopada 1980), gdyż w tych ważnych i ciągle aktualnych dokumentach zawarte są bardzo wyraźne i inspirujące wypowiedzi, pozwalające uchwycić relację zachodzącą między teologią Serca Jezusa i teologią miłosierdzia Bożego. Na tej autorytatywnej i głębokiej teologicznie podstawie będzie można ukazać ścisłe relacje zachodzące między odpowiadającymi tym teologiom dwoma rodzajami kultu i ich wzajemne dopełnianie się. Proponowane ujęcie, zakorzenione w nauczaniu św. Jana Pawła II, może stać się drogowskazem do spójnego połączenia tych dwóch rodzajów kultu w ramach pobożności chrześcijańskiej. Rozwijającemu się kultowi miłosierdzia Bożego należy zapewnić łączność z innymi formami kultu. Chodzi o to, by kult miłosierdzia Bożego usytuować w ramach tradycji kultu Kościoła, a tym samym odkryć w nim możliwości duchowe aktualizowania kultu kościelnego i przystosowania go do nowej sytuacji duchowej obecnych czasów.
Journal
Year
Volume
23
Issue
Pages
169-187
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Augustyn, In Ioannis Evangelium tractatus, PL 35.
 • Balthasar H. U. von, Serce świata, tłum. U. Poprawska, Kraków 2003.
 • Battaglia V., Gesù Cristo, luce del mondo. Manuale di cristologia, Roma 2007 (Bibliotheca – Manualia, 4).
 • Congar Y., Saint Augustin et le traité scolastique „De gratia Capitis”, „Augustinianum” 20 (1980), s. 79–93.
 • Høystad O. M., Serce. Historia kultury i symbolu, tłum. M. Gołębiewska-Bijak, Warszawa 2011.
 • Hryniewicz W., W głąb tajemnicy odkupienia. Doniosłość soteriologicznej nauki Jana Pawła II, w: Jan Paweł II, Redemptor hominis. Tekst i komentarze, red. Z. Zdybicka, Lublin 1982, s. 173–195 (Jan Paweł II Naucza, 5).
 • Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis.
 • Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia.
 • Jan Paweł II, Kazanie w czasie mszy św. na placu św. Piotra Dar Boży dla naszych czasów (30 kwietnia 2000), 2, „L’Osservatore Romano” 21 (2000) nr 6, s. 25–26.
 • Królikowski J., Eklezjalna wizja miłosierdzia. Od Soboru Trydenckiego do „Misericordiae vultus” papieża Franciszka, w: Miłosierny i sprawiedliwy. W kręgu miłosierdzia Bożego, red. P. Łabuda, L. Rojowski, Tarnów 2016, s. 57–72.
 • Margerie B. de, Histoire doctrinale du culte envers le Coeur de Jésus,t. 2: L’amour devenu Lumière(s), Paris 1995.
 • Rahner K., Spiritualität und Theologie der Kirchenväter, Düsseldorf–Freiburg i. Br. 1999 (Sämtliche Werke, 3).
 • Rahner K., Pisma wybrane, tłum. G. Bubel, t. 2, Kraków 2007.
 • Ratzinger J., Jezus z Nazaretu. Studia o chrystologii, tłum. W. Szymona, Lublin 2015 (Opera Omnia, t. VI/2).
 • Scheeben M. J., Handbuch der theologischen Dogmatik, Bd. 1, Freiburg 1933.
 • Serce Jezus w dokumentach Kościoła. Dokumenty Magisterium Kościoła o Najświętszym Sercu Pana Jezusa od Klemensa XIII do Benedykta XVI, zebrał, opracował i wprowadzeniem opatrzył L. Poleszak, Kraków 2006.
 • Smuniewski C., Święta Faustyna Kowalska – świadek wiary i miłości Najświętszego Serca Jezusa, w: „Świadkowie wiary i miłości Najświętszego Serca Jezusa”. Sympozjum, 14–16 czerwca 2013, red. J. Królikowski, E. Nosiadek, Tuchów 2013, s. 171–193.
 • Tomasz z Akwinu, Super Matthaeum.
 • Vanhoye A., Le ricchezze del Cuore di Cristo, Roma 2011.
 • W misji wynagrodzenia Bogu przez Serce Jezusa. Materiały z sympozjum naukowego poświęconego kultowi Serca Jezusowego, Lublin 2 października 2014 roku, red. J. Wełna, E. Ziemann, Kraków 2015.
 • Warchoł P., Miłosierny Bóg i miłosierny człowiek. Teologiczna interpretacja miłosierdzia w nauczaniu Jana Pawła II, Niepokalanów 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-4ba75e3c-f615-48cc-949c-431b31193725
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.