PL EN


2017 | 16 | 4 | 81-107
Article title

Klaps za karę. Wyniki badania postaw i stosowania kar fizycznych w Polsce

Content
Title variants
EN
Spanking for punishment. The results of the study of attitudes and use of physical punishment in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kary fizyczne są najczęstszą formą przemocy fizycznej wobec dzieci. Głównym celem badania było poznanie postaw i doświadczenia dorosłych Polaków dotyczących stosowania kar fizycznych oraz ich wiedzy na temat prawnego zakazu stosowania tych kar w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na próbie N = 1005 dorosłych Polaków, w tym n = 661 rodziców. Według Polaków rodzice coraz rzadziej stosują kary fizyczne wobec dzieci, szczególnie w porównaniu z innymi formami krzywdzenia. Spada także przyzwolenie na ich stosowanie przez rodziców. Nadal jednak niemal połowa dorosłych Polaków (48%) uznaje, że rodzic ma prawo uderzyć dziecko za karę. Większość Polaków (61%) wie, że stosowanie kar fizycznych wobec dzieci jest w Polsce zakazane. Więcej niż co czwarty polski rodzic (26%) przyznał, że zdarzyło mu się stosować kary cielesne. Jako powody rodzice podają z jednej strony zmęczenie, utratę cierpliwości i bezradność, a z drugiej – temperament i dobro dziecka.
EN
Physical punishment is the most common form of physical violence against children (UNICEF, 2014). The main objective of the study was to recognise the attitudes and experiences of adult Poles regarding the use of corporal punishment and their knowledge of the legal ban of corporal punishment in Poland. The study was conducted using the CAWI method on a sample of 1005 adult Poles, including 661 parents. According to Poles, parents are less likely to physically punish their children, especially when compared to other forms of abuse. The approval for use it by parents is falling. Still, almost half of adult Poles (48%) believe that a parent has the right to hit a child as a punishment. The majority of Poles (61%) know that the use of physical punishments against children is prohibited in Poland. More than every fourth Polish parent (26%) reported that he had ever used corporal punishment. As the reasons parents give on the one hand tiredness, loss of patience and helplessness, on the other – the temperament of the child and doing it for the child’s own good.
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
81-107
Physical description
Contributors
References
 • Afifi, T. O., Ford, D., Gershoff, E. T., Merrick, M., Grogan-Kaylore, A., Ports, K. A., MacMillan, H. L., Holden, G. W., Taylor, C. A., Lee, S. J., Peters Bennett, R. (2017). Spanking and adult mental health impairment: The case for the designation of spanking as an adverse childhood experience. Child Abuse & Neglect, 71, 24–31. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.01.014.
 • CBOS (2017). Oceny działalności instytucji publicznych. Komunikat z badań Nr 124/2017. Pobrane z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_124_17.PDF.
 • Clément, M. E., Chamberland, C. (2014). Trends in corporal punishment and attitudes in favor of this practice: Toward a change in societal norms. Canadian Journal of Community Mental Health, 33, 13–17. DOI: http://dx.doi.org/10.7870/cjcmh-2014-013.
 • Gershoff, E. T., Grogan-Kaylor, A. (2016). Spanking and Child Outcomes: Old Controversies and New Meta-Analyses. Journal of Family Psychology, 30, 453–469. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/fam0000191.
 • Gershoff, E. T., Lee, S. J., Durrant, J. E. (2017). Promising intervention strategies to reduce parents’ use of physical punishment. Child Abuse & Neglect, 71, 9–23. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.01.017.
 • Gumkowska, M. (2017). Im bardziej nas znają, tym bardziej nam ufają. Pobrane z: http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/2113569.html.
 • Jaros, P. J., Michalak, M. (2016). Prawa Dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
 • Jarosz, E. (2017). Przemoc w wychowaniu – czas z tym skończyć! Raport Rzecznika Praw Dziecka. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Pobrane z: http://brpd.gov.pl/sites/default/files/przemoc_w_wychowaniu_raport_2017_0.pdf.
 • MacMillan, H. L., Mikton, C. R. (2017). Moving beyond the spanking debate. Child Abuse & Neglect, 71, 1–104. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.02.012.
 • Makaruk, K. (2013). Postawy Polaków wobec kar fizycznych a ich stosowanie w praktyce rodzicielskiej. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(4), 40–53.
 • Siejak, A. (2016). „Kocham, nie biję?” – Przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym. Warszawa: Rzecznik Praw Dziecka.
 • Taylor, C. A., Hamvas, L., Rice, J., Newman, D. L., DeJong, W. (2011). Perceived social norms, expectations, and attitudes toward corporal punishment among an urban community sample of parents. Journal of Urban Health, 88, 254–269. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11524-011-9548-7.
 • Włodarczyk, J. (2017). Przemoc wobec dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 16(1), 192–213.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-4e812ea6-a355-4740-9ff9-954ac8247b79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.