PL EN


2015 | 4 | 15-24
Article title

Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo biznesu. Studium metodologiczne

Authors
Content
Title variants
EN
State Security and Business Security. A Methodological Study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy metodologiczna charakterystyka wiedzy o bezpieczeństwie organizacji o celach politycznych (wiedzy o bezpieczeństwie państwa) jest odmienna od metodologicznej charakterystyki wiedzy o bezpieczeństwie organizacji o celach gospodarczych. Przyjęta została następująca koncepcja bezpieczeństwa: bezpieczeństwo określonego podmiotu jest stanem, w którym podmiot ten, w sytuacji konfliktu wartości, w zakresie nadanego przez siebie zasobu dóbr, ma zdolność do suwerennego podejmowania i realizowania legalnych decyzji, zgodnych z uznawaną przez siebie hierarchią wartości. W świetle tej definicji nauki o bezpieczeństwie należą do nauk stosowanych (praktycznych), co przesądza o tożsamości charakterystyki metodologicznej naukowej wiedzy o bezpieczeństwie rozważanych podmiotów. Nauka o bezpieczeństwie państwa różni się jednak od nauki o bezpieczeństwie w biznesie swoim przedmiotem, ze względu na wspomnianą odmienność celów działania państwa i organizacji gospodarczej.
EN
The article constitutes an attempt to answer the question whether the methodological description of knowledge on security of organizations with political objectives (knowledge on security of state) is different from the methodological description of knowledge on security of organizations with economic objectives. The following security concept has been accepted: security of specific subjects is a state in which the subjects in a situation of conflict of values, within the source of goods granted by themselves, have the ability of sovereign legal decision-making and realization, accordant with the hierarchy of values recognized by them. In the light of this definition, security studies belong to applied (practical) studies, which determines the identity of the methodological description of the scientific knowledge on the safety of the considered subjects. However, studies on state safety differ in their object from studies on business security, due to the mentioned difference of objectives of the activity of the state and the economic organization.
Contributors
  • Uniwersytet Opolski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-50fafe09-4b88-40ef-85ce-164b825d426d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.