PL EN


2018 | 3 | 155-171
Article title

Polityka energetyczna państw Rady Współpracy Zatoki (Perskiej) wobec wyzwań zmian klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku

Content
Title variants
EN
Energy Policy of the Gulf Cooperation Council (GCC) Countries Towards the Climate Change Challenges in the Second Decade of the 21st Century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Państwa Rady Współpracy Arabskich Państw Zatoki należą do największych na świecie producentów węglowodorów. Posiadanie bogatych złóż paliw kopalnych przyczyniło się do ich imponującego wzrostu gospodarczego w ostatnich dekadach. Podczas gdy ropa naftowa i gaz ziemny pozostają głównymi składnikami PKB regionu, narodowe polityki ekonomiczne w coraz większym stopniu są ukierunkowane na dywersyfikację gospodarki i źródeł produkcji energii. Warunki przyrodnicze stwarzają perspektywę wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, których udział w państwach RWAPZ jest wciąż stosunkowo niewielki. Zwiększenie udziału OZE w regionalnym koszyku energetycznym stwarza wiele korzyści gospodarczych i środowiskowych zarówno poprzez uwolnienie krajowej produkcji energii na eksport, jak i ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO2). Niektóre państwa RWAPZ rozwijają także programy energetyki jądrowej, upatrując w niej metodę na dywersyfikację energy mix. Transformacja energetyczna wiąże się z realnymi korzyściami społeczno-ekonomicznymi, takimi jak zwiększenie niezależności energetycznej i elastyczności systemu energetycznego, tworzenie miejsc pracy w nowych gałęziach zielonej gospodarki, a także łagodzenie skutków zmian klimatu i wpływu na zdrowie. Należy oczekiwać, iż energetyka odnawialna będzie odgrywać coraz większą rolę w produkcji energii elektrycznej w państwach RWAPZ.
EN
The countries of the Gulf Cooperation Council (GCC) are among the world’s largest hydrocarbon producers. Possessing of rich fossil fuels deposits has contributed to their impressive economic growth in recent decades. While oil and natural gas remain the main components of the region’s GDP, national economic policies are increasingly focused on the diversifi cation of the economy and energy production sources. The natural conditions create the prospect of increasing use of renewable energy sources, whose share in the GCC countries is still relatively small. Increasing the share of RES in the regional energy mix creates many economic and environmental benefi ts, both through the release of domestic energy production for export and the reduction of carbon dioxide (CO2) emissions. Some GCC countries are also developing nuclear energy programs, seeing it as a method to diversify the energy mix. Energy transformation is associated with real socio-economic benefits, such as increasing energy independence and flexibility of the energy system, creating jobs in new branches of the green economy as well as mitigating climate change effects and health impact. It should be expected that renewable energy sources will play an increasingly important role in the production of electricity in the GCC countries.
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-54408b72-f4f8-475f-b8d2-2eb7cb0a23ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.