PL EN


Journal
2017 | 43 | 1 | 116-127
Article title

Stałość i zmienność warsztatu pracy nauczyciela

Content
Title variants
EN
Stability and changeability of the teacher’s tools and skills
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano rozważania obejmujące stałość i zmienność warunków, które modyfikują indywidualne predyspozycje i warsztat pracy nauczyciela. Na warsztat pracy nauczyciela, wraz z gromadzeniem przez niego doświadczeń, oddziałuje dalsze i bliższe środowisko, w tym środowisko szkoły. Pojawiające się w nim modyfikacje są wynikiem wkraczania nauczającego w kolejne fazy zawodowego rozwoju, jak i zdobywania bogatszego doświadczenia. W każdej z faz uwidaczniają się rozmaite oświatowe zadania i wyzwania wymagające stosowania rozmaitych teoretycznych i praktycznych rozwiązań. Świadczą one o pomysłowości i doskonaleniu się pracownika oświaty i jego warsztatu pracy. Dlatego, zwrócono uwagę na jedną z interesujących i zarazem ciekawszych propozycji oddziałujących na transformacje w warsztacie pracy nauczyciela. Okazała się nią inwestycyjna teorii twórczości R. J. Sternberga i T. Lubarta. Autorzy podkreślili znaczenie wiedzy, zdolności, osobowość nauczyciela, które we współczesnym zmiennym świecie nabierają nowego wymiaru i znaczenia, będąc przydatnymi właściwościami w ulepszaniu swego warsztatu.
EN
The article presents considerations on the stability and changeability of the conditions which modify individual predispositions and the teacher’s skills and tools. The teacher is influenced by his further and closer school environment which has impact on the alterations in his skills and tools created with the passage of time. Modifications in those skills and tools result from the teacher entering into next phases of professional development and from gaining richer experience. In each phase, there appear new educational tasks and challenges that require using various theoretical and practical solutions. They testify to the ingenuity of the teacher, his development, and the improvement of his skills and tools. For this reason, in this article, attention was paid to one of the most interesting proposals that influence transformations in the teacher’s skills and tools, i.e. R. J. Sternberg and T. Lubart’s investment theory of creativity. The scholars emphasize the importance of the teacher’s knowledge, abilities, and personality, which, in today’s rapidly changing world, gain a new dimension and meaning, and are useful in the improvement of the teacher’s tools and skills.
Journal
Year
Volume
43
Issue
1
Pages
116-127
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Adrajn B.(2009), Zreformowana polska szkoła z klimatem z przeszłości? Patologia w stylu retro, [w:] Paradygmaty współczesnej dydaktyki, red. L. Hurlo, D. Klus–Stańska, M. Łojko, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Berger P., Luckman T. (2010), Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, tłum. J. Niżnik, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Czarnecki K. (2008), Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa, WSZIM, Sosnowiec.
 • Dryden G., Vos J. (2003), Rewolucja w uczeniu się, Zyska i S- ka, Poznań.
 • Duraj-Nowakowa K. (2000), Nauczyciel. Kultura – osoba - zawód, UJK, Kielce.
 • Guilford J. P. (1978), Natura inteligencji człowieka, tłum. B. Czarniawska, W. Kozłowski, J. Radzicki, PWN, Warszawa.
 • Kabat M. (2013), Kreatywność w edukacji nauczyciela, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.
 • Klus-Stańska D. (2012), Konstruowanie wiedzy w szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn.
 • Kobyliński W. (1984), ABC organizacji pracy nauczyciela, WSIP, Warszawa.
 • Kobyłecka E. (2016), (Nie)codzienność pracy nauczycieli we współczesnej szkole. Zarys problemu, (Nie)codzienność wychowawcza i dydaktyczna nauczyciela w szkole, red. E. Kobyłecka, Wydział Pedagogiki, Psychologii Socjologii UZ, Zielona Góra.
 • Kozielecki J. (2000), Koncepcje psychologiczne człowieka, Żak, Warszawa.
 • Kozłowski J. (1966), Nauczyciel a zawód, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 • Kwiatkowska H. (2008), Pedeutologia, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
 • Kwiatkowska H. (2005), Tożsamość nauczyciela, GWP, Gdańsk.
 • Luckman B. J. (2007), Theory and Development of Creativity for the Gilford, University Press, Florida.
 • Majka J. (1981), Metodologia nauk teologicznych, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław.
 • Maslow A. H. (1986), W stronę psychologii istnienia, Pax, Warszawa.
 • Nowak M. (2010), O wiedzy pedagogicznej, [w:] Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, red. J. Piekarski, D. Urbaniak–Zając, K. J. Szmidt, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Palka S. (1997), Sylwetki nauczycieli tworzących warsztat pracy, „Szkoła Zawodowa”, nr 5.
 • Rogers C. R. (1956), Towards a Theory of Creative, [w:] Creativity and Its Cultivation, red. M. H. Anderson, Michigan Stage University, New York.
 • Schultz A. (2008), O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, tłum. B. Jabłońska, Nomos, Kraków.
 • Stenberg R. J. (2005), Styles of thinking as basis of differentiated instruction, “Theory into Practice”, no 44/3.
 • Stenberg R. J., Hara L. O. (1999), Creative Intelligence for School, [w:] Handbook of Creativity, red. R. J. Sternberg, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Stenberg R. J., Lubart T. (1999), The concept of creativity. Prospects and paradigms, [w:] Handbook of Creativity, red. R. J. Sternberg, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Szkudlarek T. (1997), Poststrukturalizm a metodologia pedagogiki, “Socjologia Wychowania” nr 12.
 • Tatarkiewicz W. (1999), Filozofia starożytna i średniowieczna, tom.1, PWN, Warszawa.
 • Trzebiński J. (1994), Rola schematów w zachowaniach społecznych, [w:] red. J. Trzebiński, M. Lewicka, Psychologia spostrzegania społecznego, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Uszyńska-Jamroc J. (2007), Od twórczości potencjalnej do autokreacji, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok.
 • Witkowski L. (2003), Przekleństwo codzienności, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, DWSP, numer specjalny.
 • Wojnar I. (1996), Aktualne procesy edukacji i kultury w Polsce i na świecie, [w:] Edukacja wobec wyzwań XXI wieku, red. I. Wojnar, J. Kubin, Elipsa, Warszawa.
 • Zamojski P. (2009), Ideologiczne wymiary procesu kształcenia a zakres problemowy dydaktyki, [w:] Paradygmaty współczesnej dydaktyki, red. L. Hurlo, D. Klus–Stańska, M. Łojko, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-58a25053-8a31-4006-87e2-209d2bc48cb7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.