Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 3 | 7-17

Article title

Prawo Unii Europejskiej a kwestie bezpieczeństwa piłkarskich imprez masowych o charakterze międzynarodowym. Rola soft law na przykładzie Rezolucji Rady z dnia 3 czerwca 2010 roku

Authors

Content

Title variants

EN
The Law of the European Union and the Issues of the International Mass Football Events Security. The Role of the soft law on the example of the Council Resolution from 3 June 2010

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rezolucja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie zaktualizowanego podręcznika zaleceń w zakresie międzynarodowej współpracy policyjnej oraz w zakresie działań prewencyjnych i kontrolnych związanych z aktami przemocy i zakłóceniami porządku podczas międzynarodowych meczów piłki nożnej, które dotyczą co najmniej jednego państwa członkowskiego, jest dobrym przykładem wyjaśnienia roli soft law („miękkiego prawa wspólnotowego”) w odniesieniu do sportu. Przedmiotem opracowania jest charakterystyka roli prawa Unii Europejskiej w odniesieniu do sportu, a szczególnie funkcji miękkiego prawa wspólnotowego. Wybrany przykład dotyczy kwestii bezpieczeństwa rozgrywania międzynarodowych meczów piłki nożnej. Jest to jeden z kluczowych i aktualnych problemów m.in. ze względu na zbliżające się mistrzostwa Europy. Dotyczy zjawisk, które zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej wymagają radykalnych działań. Równocześnie, omawiane zagadnienie ilustruje skomplikowaną sytuację, która powstaje wtedy, gdy dochodzi do zderzenia sui generis presji na wprowadzenie prawnych regulacji w określonym aspekcie życia społecznego, ze skomplikowanym charakterem europejskiego systemu prawnego, którego podstawą są traktatowo określane obszary działania (policies) i charakterystyczne instrumenty prawne. Dodatkową komplikację stanowi wielopoziomowy zakres regulacji prawnych odnoszących się do sportu generalnie, a do rozgrywek piłkarskich w szczególności, na które poza prawem krajowym i prawem unijnym składają się również autonomiczne akty prawne federacji sportowych i ich międzynarodowych stowarzyszeń.
EN
The Council Resolution from 3 June 2010 concerning the updated recommendations manual in the scope of international police cooperation and preventive and controlling actions connected with the acts of violence and public order offences during international football matches, which concern at least one member state, is a good example explaining the role of the soft law applied to sport. The aim of the study is to characterise the role of the European Union law in relation to sport, and especially the function of the community soft law. The selected example concerns the security issue of playing international football matches. It is one of the key and current problems, mainly due to the approaching European Championships. It also concerns the phenomena which call for radical actions, both in Poland and other European countries. At the same time, the analysed issue illustrates the complicated situation that is created when the pressure to introduce legal regulations in a particular aspect of social life collides with the complicated nature of the European legal system, the basis of which are the treaty-based policies and characteristic legal instruments. The matter is additionally complicated by the multidimensional scope of legal regulations concerning sport in general, and football tournaments in particular, and which consist of not only the country laws and the European Union laws, but also autonomous legal acts of sport federations and their international associations.

Keywords

Year

Issue

3

Pages

7-17

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-5c58552e-fcf7-4b89-a560-cea4f7f28be4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.