PL EN


2020 | 12 | 23 | 69-108
Article title

Rosgwardia: gwardia narodowa czy policja wewnętrzna?

Content
Title variants
EN
Rosgvardiya: National Guard or Internal Police?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Federalna Służba Wojsk Gwardii Narodowej (Rosgwardia) jest modelowym przykładem niestandardowego podejścia do gwardii narodowych i służb federalnych – nie odpowiada ich kryteriom formalnym ani funkcjonalnym. Jej nadrzędnym zadaniem jest neutralizowanie konfliktów wewnętrznych i przywracanie porządku publicznego w państwie; wyposażono ją również w wiele funkcji pomocniczych. Pełni je wspólnie z innymi resortami siłowymi: Ministerstwem Obrony, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Obrony Cywilnej i Likwidacji Skutków Klęsk Żywiołowych, Federalną Służbą Bezpieczeństwa, Federalną Służbą Ochrony, Służbą Wywiadu Zagranicznego, Prokuraturą Generalną, Komitetem Śledczym i in. Wymienione struktury są „tarczą i mieczem” w walce z wszelkimi przejawami działań antysystemowych, wojskowych i niewojskowych (tzw. hybrydowych). Działają tym samym w interesie elity politycznej Rosji. Konieczność współdziałania struktur bezpieczeństwa i obrony na różnych płaszczyznach i w różnych konfiguracjach (walka z terroryzmem, ochrona granic, zarządzanie kryzysowe, obrona terytorialna, ochrona obiektów infrastruktury krytycznej i in.) wynika ze strategii wojennej organizacji państwa forsowanej przez Kreml. Takie kompleksowe podejście jest podyktowane kulturą sprawowania władzy i wynikającą z niej kulturą strategiczną. Trwałym elementem tej kultury jest m.in. manipulacja aparatem pojęciowym, skłaniająca badaczy tej problematyki do wnioskowania o realiach rosyjskiego systemu bezpieczeństwa narodowego przez analogię do zachodniego.
EN
The National Guard of the Russian Federation (Rosgvardiya) is a model example of a non-standard approach to the national guard and federal services: it does not meet their formal or functional criteria. Its primary task is to neutralize internal conflicts and restore public order in the country; it is also equipped with many auxiliary functions. It performs them together with other ministries: the Ministry of Defence, the Ministry of Internal Affairs, the Ministry for Civil Defence, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters, the Federal Security Service, the Federal Protective Service, the Foreign Intelligence Service, the General Prosecutor’s Office, the Investigative Committee and others. The above mentioned ministries are “shield and sword” in the fight against all manifestations of anti-system, military and nonmilitary (so-called hybrid) activities. Thus, they act in the interest of Russia’s political elite. The need for cooperation between security and defence structures on various levels and in various configurations (fight against terrorism, border protection, crisis management, territorial defence, protection of critical infrastructure facilities, etc.) results from the military strategy of the state organization promoted by the Kremlin. Such a comprehensive approach is related to the culture of governance and the resulting strategic culture. A permanent element of this culture is, among others, manipulation of the conceptual apparatus, prompting researchers of this subject to draw conclusions about the realities of the Russian national security system by analogy to the Western one.
Year
Volume
12
Issue
23
Pages
69-108
Physical description
Dates
published
2020-12-03
Contributors
 • doktor nauk humanistycznych, pracownik Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem i walki informacyjnej
References
 • Doroszczyk J., Opricznina jako pierwsza rosyjska służba specjalna i jej znaczenie w systemie politycznym, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2018, nr 2, s. 11–24.
 • Galeotti M., Putin’s hydra: Inside Russia’s intelligence services, 11 V 2016 r., https://www.ecfr.eu/page/-/ECFR_169 [dostęp: 15 V 2020].
 • Kołakowski P., Pretorianie Stalina. Sowieckie służby bezpieczeństwa i wywiadu na ziemiach polskich 1939–1945, Ożarów Mazowiecki 2019, Wydawnictwo Bellona.
 • Kusa N., Gwardia Narodowa Federacji Rosyjskiej jako element systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Rosji, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2017, nr 1, s. 155–169.
 • Mazur P., Wagnerowcy w Syrii – wykorzystanie PMC przez Rosję w konflikcie syryjskim, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate” 2018, nr 8, folia 257, s. 9–22.
 • Mitrokhin V., KGB Lexicon. The Soviet Intelligence Officers Handbook, London 2002, Frank Cass&Co.Ltd.
 • Motyka G., Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944–1953, Warszawa 2014, Wydawnictwo Literackie.
 • Rosłan G., Rola Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej w systemie bezpieczeństwa Rosji, „Modern Management Review” 2017, nr 3, s. 167–177.
 • Varese F., Mafia rosyjska. Prywatna ochrona w nowej gospodarce rynkowej, Warszawa 2009, Oficyna Naukowa.
 • Бараненков В.В., Понятие, виды и правовая сущность военных организаций, „Военное право” 2011, nr 3, http://www.voennoepravo.ru/node/5552 [dostęp: 15 V 2020].
 • Бараненков В.В., Понятие и сущность ведомства в современном российском военном праве, „Военное право”2016, nr 1, http://www.voennoepravo.ru/files/B%D0%9F1-2016.pdf [dostęp: 15 V 2020].
 • Бартош A., Задачи разведки в гибридной войне, https://army-news.ru/2019/09/zadachirazvedki-v-gibridnoj-vojne [dostęp: 15 V 2020].
 • Богданов C., Военная организация государства есть единый организм, „Независимое военное обозрение” z 17 sierpnia 2001 r.
 • „Вести недели”, TV Россия-1 z 29 września 2019 r.
 • Войска национальной гвардии Российской Федерации. Исторический очерк, Москва 2018, https://rosgvard.ru/uploads/2019/05/istoricheskij-ocherk-razvoroty.pdf [dostęp: 15 V 2020].
 • Денисенко П.А., Мелехин И.В., Сушность и правовые аспекты военно-политического управления в Российской Федерации, „Право и пoлитика” 2006, nr 12.
 • Ёркина T.Н., Федеральная служба войск национальной гвардии России. Вопросы создания, „Закон и право” 2019, nr 5, https://cyberleninka.ru/article/n/federalnaya-sluzhbavoysk-natsionalnoy-gvardii-rossii-voprosy-sozdaniya [dostęp: 15 V 2020].
 • Заякин Б., Краткая история спецслужб, https://history.wikireading.ru/247280; https://royallib.com/book/zayakin_boris/kratkaya_istoriya_spetsslugb.html [dostęp: 15 V 2020].
 • Информация о реализации в 2018 году функций Росгвардии по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в установленных сферах деятельностu, www.rosgvard.ru [dostęp: 15 V 2020].
 • Кардаш И.Л., Развитие нормативно-правовой базы территориальной обороны Российской Федерации в современных условиях, https://millaw.ru/ru/posts/naucnyestati/328-razvitie-normativno-pravovoj-bazy-territorialnoj-oborony-rossijskoj-federaciiv-sovremennyh-usloviah [dostęp: 15 V 2020].
 • Кардаш И.Л., Hормативные основы войск национальной гвардии Российской Федерации в территориальной обороне и контртеррористической операции, https://millaw.ru/ru/posts/naucnye-stati/421-normativnye-osnovy-ucastia-vojsk-nacionalnoj-gvardiirossijskoj [dostęp: 15 V 2020].
 • Квасов В.Б., Шкеля О.В., Проблемы правового регулирования госудаpственной охраны объектов, „Общество и право” 2018, nr 1.
 • Колпакиди А.И., Серяков М.Л., Щит и меч. Руководители органов государственной безопасности Московской Руси, Российской Империи, Советского Союза и Российской Федерации. Энциклопедический справочник, Москва 2002, „Олма-пресс”, Нева.
 • Колпаков П.A., Внутренняя стража и Отдельный корпус в 1811–1863, „Научный диалог” 2016, nr 10.
 • Концепция развития вневедомственной охраны на период 2018–2021 годов и далее до 2025 года, https://www.rosgvard.ru/ru/page/index/koncepciya-razvitiya-vnevedomstvennojoxrany [dostęp: 15 V 2020].
 • Мозохин О.Б., Борьба органов госбезопасности СССР c терроризмом, Москва 2019, Вече.
 • Нагорных И., „Цветным революциям” ответят по законам гибридных войн, „Коммерсант” z 1 marca 2016 r.
 • Названы попадающие под «регуляторную гильотину» ведомства, Lenta.ru z 8 lipca 2019 r.
 • «Независимое военное обозрение»: «Росгвардия увеличится на треть». Виктор Золотов рассказал сенаторам о ходе строительства войск, https://www.rosgvard.ru [dostęp: 15 V 2020].
 • Обнорский Ф.,Ю., Kривенко А.М., К вопросу о сущности и структyре военной организации России, „Вестник Военного университета” 2012, nr 2.
 • О перспективах развития Вооружённых Сил, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны, на период до 2030 года. Заседание Совета Безопасности Российской Федерации (22 ноября 2019 года), http://scrf.gov.ru/council/session/2688/; http://kremlin.ru/events/president/news/62096 [dostęp: 15 V 2020].
 • О совершенствовании военной организации Российской Федерации на период до 2020 года (5 июля 2013 года), http://www.scrf.gov.ru/council/session/2054/ [dostęp: 15 V 2020].
 • Первый командир Отдельного корпуса внутренней стражи России генерал от инфантерии Е.Ф. Комаровский (к 250-летию со дня рождения). Книга-альбом, Москва 2019, https://rosgvard.ru/uploads/2020/03/kniga-albom-ef-komarovskij2019.pdf [dostęp: 15 V 2020].
 • Петров И., Кто пойдет в разведку. ФСБ и СВР смогут призывать резервистов на военную службу, „Российская газета” z 9 lutego 2020 r., https://rg.ru/2020/02/09/fsbi-svr-smogut-prizyvat-rezervistov-na-voennuiu-sluzhbu.html [dostęp: 15 V 2020].
 • Плотников Н., Спецслужбы борются с терроризмом, „Независимое военное обозрение” z 16 lutego 2001 r.
 • «Проект»: наемники «ЧВК Вагнера» охраняли на Мадагаскаре связанных с Пригожкиным политтехнологов, „Новая Газета” z 13 marca 2019 r.
 • Путин объяснил причину создания Национальной гвардии, Интерфакс.ru z 14 kwietnia 2016 r.
 • Росгвардия вернется к наименованиям времен Великой Отечественной. Ведомство по просьбе ветеранов планирует восстановить почетные наименования, „Известия” z 30 maja 2017 r.
 • Росов О., Назаров Е., Борьба советских органов государственной безопасности с организацией украинских националистов. 1939–1941 гг., http//istmat.info/node/40609 [dostęp: 15 V 2020].
 • Сысоев Н.Г., 200 лет на страже тишины и спокойствия: краткая иллюстрированная история внутренних войск МВД России, Москва 2011.
 • Холявко А., Адамчук О., Часть ведомств просят вывести их из-под действия регуляторной гильотины, „Ведомости” z 26 czerwca 2019 r.
 • Чепрасов К.В., Создание национальной гвардии как ответ на гибридные вызовы безопасности России, „Вопросы безопасности” 2016, nr 2, https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=18849 [dostęp: 15 V 2020].
 • Штутман C.M., Hа страже тишины и спокойствия: Из истории внутренних войск России (1811–1917 гг.), Москва 2000.
 • Якунин В.И., Багдасарян В.Э., Сулакшин С.С., Новые технологии борьбы с российской государственностью, Москва 2009, Научный эксперт.
 • Указ Президента РФ от 30.09.2016 г., Нo 510 (ред. от 31.12.2019) «О Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации» (вместе с «Положением о Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации»), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205384/ [dostęp: 15 V 2020].
 • Указ Президента Российской Федерации от 11.04.2016 г., Нo 170, „Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации” от 11.04.2016 г., Нo 170, http://www.kremlin.ru/acts/bank [dostęp: 15 V 2020].
 • Указ Президента Российской Федерации от 11.08.2003 г., Нo 960, „Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации”, http://www.kremlin.ru/acts/bank [dostęp: 15 V 2020].
 • Указ Президента Российской Федерации от 05.04.2016 г., Нo 159, „О внесении изменения в состав Совета Безопасности Российской Федерации”, http://www.kremlin.ru/acts/bank [dostęp: 15 V 2020].
 • Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г., Нo 314, „О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти” http://www.kremlin.ru/acts/bank [dostęp: 15 V 2020].
 • Указ Президента РФ от 21.01.2020 г., Нo 21 (ред. от 05.06.2020) «О структуре федеральных органов исполнительной власти», http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343385/ [dostęp: 15 V 2010].
 • Федеральный закон от 03.07.2016 г., № 226-ФЗ (ред. от 18.03.2020) „О войсках национальной гвардии Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), www.consultant.ru [dostęp: 15 V 2020].
 • Федеральный закон „О государственной охране” от 27.05.1996 г., № 57-ФЗ (последняя редакция), www.consultant.ru [dostęp: 15 V 2020].
 • Федеральный закон „О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации” от 26.02.1997, Нo 31-Ф3, https://rg.ru/2020/02/10/mobilizacia-dok.html [dostęp: 15 V 2020].
 • Федеральный закон „Об обороне” от 31.05.1996 г., № 61-ФЗ, kremlin.ru/acts/bank/9446 [dostęp: 15 V 2020].
 • Федеральный закон „Об оружии» от 13.12.1996 г., № 150-ФЗ, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12679/ [dostęp: 15 V 2020].
 • http://kc-ross.ru/novosti/317-u-rossii-est-chetyre-soyuznika-armiya-flot-rosgvardiya-i-chastnaya-okhrana [dostęp: 15 V 2020].
 • https://rosgvard.ru/ru/page/index/uchastie-vojsk-nkvd-v-geroicheskoj-oborone-stalingrada [dostęp: 15 V 2020].
 • https://www.rosgvard.ru/ru/page/index/informaciya-o-realizacii-funkcij-rosgvardii-po-osushhestvleniyu-federalnogo-gosudarstvennogo-kontrolya-nadzora-v-ustanovlennyx--sferax-deyatelnosti [dostęp: 15 V 2020].
 • https://www.rosgvard.ru/ru/page/index/istoriya [dostęp: 15 V 2020].
 • www.pnp.ru/economics/v-2019-godu-srednya-voennaya-pensiya-sostavit-26-200-rubley.html [dostęp: 15 V 2020].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-5d5c5051-e173-4deb-aa1e-40e19cb8458b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.