PL EN


2014 | 1 | 13-27
Article title

Sieciowość w zarządzaniu bezpieczeństwem na poziomie regionalnym i lokalnym

Content
Title variants
EN
Networking in security management at regional and local levels
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie regionalnym i lokalnym jest rozpatrywane w ramach zarządzania publicznego. Aktualnie na jego rozwój wpływają koncepcje związane z New public management (nowe zarządzanie publiczne) i New public governance. W znacznej części uwzględniają one między innymi podejście menadżerskie, a także interakcje z interesariuszami. Przedsiębiorstwo w ramach tych rozważań do tej pory było rozpatrywane jako jeden z wielu uczestników powiązań. Współcześnie, z punktu widzenia teorii przedsiębiorstwa zwraca się szczególną uwagę na rolę powiązań sieciowych pomiędzy podmiotami. Akcentuje się znaczenie nowego typu kryzysu w firmie, o charakterze pozaekonomicznym. Rozpatrując te punkty widzenia, doszukując się wspólnych podstaw teoretycznych, zwrócono uwagę na rolę sieciowości w zarządzaniu bezpieczeństwem regionalnym i lokalnym. Podkreślono rolę praktyk, rutyn i elastyczności podmiotu gospodarczego, które mogą być wykorzystane na przykład w sytuacji zagrożenia, uwzględniając podejście sieciowe.
EN
Security management at regional and local levels is discussed within the realm of public management. Currently, its development is affected by the concepts related to New public management and New public governance, which take into consideration the managerial, the managerial approach as well as interactions with stakeholders, among others. Within these considerations, until recently, a company was analysed as one of many participants in the relations. Nowadays, from the point of view of the theory of business, special attention is paid to the role of network connections between entities. The meaning of a new type of crisis in company (of non-economic nature) is emphasised. Analyzing these points of view, while trying to find common theoretical grounds, attention was paid to the role of networking in managing regional and local security. The emphasis is put on the role of practices, routines and flexibility of a business entity which may be used e.g. in a threat situation, when the networking approach is taken.
Contributors
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-5d5c5ae5-ec76-4cd8-b6fc-d5726330f2ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.