PL EN


Journal
2018 | 44 | 2a | 242-258
Article title

Aktywność fizyczna studentów kierunku wychowania fizycznego w kontekście deklarowanych zachowań zdrowotnych

Content
Title variants
EN
hysical activity undertaken by physical education students in the context of declared health behaviors
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Healthy, fit, and satisfied with life youth is the goal underlying all undertaken individual and social activities related to prevention and health actions. For this purpose, it is necessary to diagnose and monitor the condition of particular social and age groups. Accordingly, the authors decided to examine students of selected majors. The study involved groups of physical education students from the University of Physical Education in Wrocław and Zielona Góra. These students are future professional health educators. The study aimed to determine the level of students' physical activity and of their health and physical fitness self-assessment in relation to health behaviors declared by them. The results show that the students declaring a high level of physical education demonstrate also a higher level of health activity in other fields. Women in this group pay more attention to active rest, nutritional habits, and psychical health. On the other hand, men in the group concentrate more frequently on active rest and particularity on psychical health. Those students who had trained before undertaking studies, focus more on active rest and using unconventional medicine.
PL
Zdrowa, sprawna i zadowolona z życia młodzież to dążenie, które leży u podstaw podejmowanych działań indywidualnych i społecznych z obszaru profilaktyki i działań zdrowotnych. Niezbędnym jest diagnozowanie i monitorowanie stanu poszczególnych grup społecznych i wiekowych w tym względzie. W tym kontekście podjęliśmy badania studentów wybranych kierunków studiów. Badaniami objęto grupy studentów AWF we Wrocławiu i Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Wychowanie Fizyczne, przyszłych zawodowych edukatorów zdrowia. Celem badań było określenie poziomu aktywności fizycznej studentów, samooceny zdrowia i sprawności fizycznej w odniesieniu do deklarowanych przez nich zachowań zdrowotnych. Z badań wynika, że studenci, którzy deklarują wysoki poziom aktywności fizycznej jednocześnie cechują się większą aktywnością zdrowotną w innych obszarach. Kobiety z tej grupy więcej uwagi poświęcają dbałości o aktywny wypoczynek, nawyki żywieniowe i zdrowie psychiczne. Mężczyźni z tej grupy częściej koncentrują się na aktywnym wypoczynku i dbałości o zdrowie psychiczne. Studenci, którzy trenowali przed przyjściem na studia wykazują większą koncentrację na aktyw¬nym wypoczynku i korzystaniu z medycyny niekonwencjonalnej.
Journal
Year
Volume
44
Issue
2a
Pages
242-258
Physical description
Contributors
References
 • Bajorek W., Król P., Rzepko M., Kiersznowska J. (2010), Samoocena stanu zdrowia studentów, [w:] Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność, red. Z. Barabasz, E. Zadarko, Krosno.
 • Biernat E., Stupnicki R. (2005), An overview of interna-tionally applicable questionnaires designed for assessing phy-sical activity, Phys.Edu.Sport, 49:32-42, www.pheds.com
 • Biernat E., Stupnicki R., Gajewski A. (2007), Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywnoci Fizycznej IPAQ) – wersja polska, „Wychowanie Fizyczne i Sport”, 51(1), 47-54;
 • Dębska U. (2013), Disability and rehabilitation in the context of life-span psychology, „Polish Journal of Applied Psychology”, Vol 11 Nr 1, 69-81.
 • Dębska U. (2014), Perspektywa life-span dla niepełnosprawności i rehabilitacji (Life=span context to disability and rehabilitation), [w:] Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej, red. W. Otrębski, G. Wiącek, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 347-358.
 • Dębska U., Guła-Kubiszewska H., Starościak W., Bielawska I. (2009), Zachowania zdrowotne osób w okresie wczesnej i późnej dorosłości – aspekt edukacyjny i behawioralny, „Psychologia Rozwojowa”, 14(3), 77-88.
 • Dębska U., Guła-Kubiszewska H., Starościak W., Kałwa M. (2016), Health behaviour of young adults In a globalization World, „Journal of Education, Health and Sport”, nr 1, 82-95.
 • Dębska U. (2009), Wellness and pro-health activity by people in the late adulthood, [w:] Impact of lifestyle on wellness and prosperity, red. K. Turowski, Neurocentrum, Lublin, s. 45-56.
 • Dolińska-Zygmunt G. (2000), Podmiotowe uwarunkowania zachowań promujących zdrowie, Wyd. Instytutu Psychologii, PAN, Warszawa.
 • Dolińska-Zygmunt G. (2001), Behawioralne wyznaczniki zdrowia – zachowania zdrowotne, [w:] Podstawy psychologii zdrowia, red. G. Dolińska-Zygmunt, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 9-16.
 • Eurobarometr, Standardowy Eurobarometr78/Jesień2012–TNS Opinion & Social, 2012.
 • Heszen I., Sęk H. (2007), Psychologia zdrowia, WN PWN, Warszawa.
 • Jopkiewicz A. (2014), Samoocena zdrowia, jakości życia i zaradności życiowej osób starszych, Rocznik Lubuski, T. 40, cz. 2, s. 261-272.
 • Juczyński J. (2001), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.
 • Kijo P. (2012), Aktywność fizyczna wśród kierunków pedagogicznych łódzkich uczelni publicznych i niepublicznych, [w:] Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą, red. Z. Barabasz, E. Zadarko, Wydawnictwo PWSZ w Krośnie, Krosno, 157-180.
 • Kościuczuk J., Krajewska-Kułak E., Okurowska-Zawada B. (2016), Aktywność fizyczna studentów fizjoterapii i dietetyki, Med. Og. Nauk Zdr., 22(1), 51-58, doi: 10.5604/20834543.1198724, doi:10.5604/20834543.1198724.
 • Kowalczyk M., Resiak M. (2014), Zachowania sedenteryjne studentów i ich rodziców, Rocznik Naukowy AWFiS w Gdańsku, t. XXIV, s. 11-41.
 • Kozłowska D. (2011), Realizacja funkcji aktywności ruchowej w czasie wolnym studentów WSWFiT i UwB w Białymstoku, Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku, s. 105-112.
 • Kropornicka B., Baczewska B., Dragan W., Krzyżanowska E., Olszak C., Szymczuk E. (2015), Rozprawy Spoleczne, T. IX, nr 2, s. 58-64.
 • Lisicki T. (2014), Zainteresowanie studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego uzyskiwaniem wiedzy o zdrowiu, Rocznik Lubuski, T. 40, cz. 2, s. 303.
 • Michalski P.,Wagner S., Andruszkiewicz A., Kosobudzka A., Pietrzykowski Ł., Kubica A. (2016), Zróżnicowanie zachowań zdrowotnych, wartości osobistych i kryteriów zdrowia w zależności od płci wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Forum Medycyny Rodzinnej, tom 10, nr 4, 219-228.
 • Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2008), Osobowość, stres a zdrowie, Defin SA, Warszawa.
 • Omyła-Rudzka M. (2013), Aktywność fizyczna Polaków, CBOS, BS/129/2013, Warszawa.
 • Palica D., Karkoszka G., Wołkowyska B. (2010), Motywy podejmowania przez studentów aktywności ruchowej, [w:] Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą, red. Z. Barabasz, E. Zadarko, Wydawnictwo PWSZ w Krośnie, Krosno, s. 199-210.
 • Physical activity of students in the era of globalization, adres internetowy: https://www.researchgate.net/publication/312532147\_Physical\_activity\_of\_students\_in\_the\_era\_of\_globalization.
 • Siwiński W., Rasińska R. (2015), Aktywność fizyczna jako zasadniczy cel stylu życia i zdrowia człowieka, „Pielęgniarstwo Polskie”, 2(56), s. 181-189.
 • Socha-Masztafiak M., Chomicki Ł. (2014), Ocena aktywności fizycznej studentów kierunku fizjoterapia AWF oraz Śląskiego Uniwersytetu medycznego w Katowicach, Rocznik Naukowy AWFiS w Gdańsku, t. XXIV, s. 35-41.
 • Starościak W., Guła-Kubiszewska H., Kałwa M., Dębska U. (2016), Physical activity of students in the era of globalization, „Journal of Education. Health and Sport”, 6(13), s. 96-114.
 • Syrek E., Borzucka-Sitkiewicz K. (2009), Edukacja zdrowotna, [w:] Pedagogika wobec współczesności, red. E. Skalska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Von Ah D., Ebert S., Ngamvitroj A., Park N., Kang D. H. (2004), Predictors of health behaviours in college students. J. Adv. Nurs.; 48(5): 463-474.
 • Waśkiewicz A., Piotrowski W., Synowska E., Broda G., Drygas W., Zdrojewski T., Kozakiewicz K., Tykarski, Biela U. (2008), Jakość żywienia i wiedza zdrowotna osób po przebytych incydentach sercowonaczyniowych w populacji polskiej – WieloośrodkoweOgólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności WOBASZ, „Kardiologa Polska”, 66, s. 507-513.
 • Woynarowska B. (2012), Edukacja zdrowotna, Wyd. Naukowe PAN, Warszawa.
 • Zadarko E., Barabasz Z., Nizioł E. (2011), Ocena poziomu aktywności fizycznej studentek wybranych kierunków medycznych na tle badań populacyjnych (Female students’ level of physical activity on elected medical faculties against population studiem), „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie”, 2, Rzeszów, s. 188-194.
 • Zadworna-Cieślak M., Ogińska-Bulik N. (2018), Specificity of healthrelated behaviours In Middle and late adulthood, Health Problems of Civilization, https://doi.org/10.5114/hpc.2-18.74184.
 • Zadworna-Cieślak M., Ogińska-Bulik N. (2011), Zachowania zdrowotne młodzieży. Uwarunkowania podmiotowe i rodzinne, DIFIN, Warszawa.
 • Zatoński W. (2003), Epidemiologia chorób wywołanych paleniem tytoniu, [w:] Centrum Onkologii, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-5edfbd9b-4552-4951-9b71-fd2c391109fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.