PL EN


2020 | 2 | 181-193
Article title

Przyszłość JW GROM na tle rozwoju sił i działań specjalnych w Polsce i na świecie w trzeciej dekadzie XXI wieku

Authors
Content
Title variants
EN
The Future of the SMU GROM Against the Background of the Growth of Special Forces in Poland and in the World in the Third Decade of the 21st Century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem analizy jest wskazanie głównych kierunków rozwoju JW GROM w trzeciej dekadzie XXI w. Punkt wyjścia stanowi określenie czynników wpływających współcześnie na rozwój sił specjalnych w Polsce i na świecie. Wskazano konsekwencje zmian międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa, postęp technologiczny oraz kwestie społeczne, następnie odniesiono je do JW GROM, uwzględniając jej specyfikę pośród wszystkich polskich jednostek specjalnych. Wyciągnięto wniosek, że rekrutacja, nadążanie za postępem technologicznym oraz określenie miejsca Jednostki w systemie bezpieczeństwa państwa będą determinowały jej rozwój w najbliższych latach. Z tego powinny wynikać priorytety jej rozwoju, w tym nacisk kładziony na szkolenie do wykonywania określonych typów działań. Jako właściwy przykład podać można działania niekonwencjonalne. Analiza oparta została na materiałach źródłowych, literaturze przedmiotu oraz wieloletniej obserwacji przedmiotu badań.
EN
This study aims to indicate the main direction of development of the SMU GROM in the third decade of the 21st century. The starting position is to determine the factors that currently affect the development of special forces in Poland and in the world. The paper highlights the consequences of the changes taking place in the international security environment, technological progress, and social issues They are subsequently referred to the SMU GROM, taking into account its specificity among all Polish special forces. It has been concluded that the recruitment, the keeping up with technological progress and determining SMU GROM’s place in the national security system will determine its development in the coming years. This should be discernible in its priorities, including the emphasis placed on training to perform specific types of activities, a case in point being unconventional warfare. The study has been based on a variety of references, subject literature, and several years of in-depth analysis
Contributors
author
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-6082e943-2735-4139-b49f-8aadcef45495
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.