PL EN


Journal
2017 | 43 | 1 | 131-145
Article title

Współczesny nauczyciel w przestrzeni technologii informacyjnych

Content
Title variants
EN
The contemporary teacher in the area of information technologies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dynamiczny rozwój nowych technik produkowania, przechowywania przetwarzania i przesyłania informacji, który prowadzi w naturalny sposób do zmian społecznych, gospodarczych i kulturowych wywiera również wpływ na funkcjonowanie systemu edukacji i pracę nauczyciela. Technologie informacyjno-komunikacyjne stają się podstawowym elementem rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zachodzi intensywny proces elektronizacji i cyfryzacji procesu kształcenia w szkołach każdego stopnia. Podjęta została również praca w zakresie elektronizacji i cyfryzacji podręczników i materiałów dydaktycznych, zmieniają się funkcje i narzędzia bibliotek, modele kształcenia i metody dydaktyczne. Coraz więcej zastosowań w procesie kształcenia ma Internet, który umożliwia doskonalenie technik kształcenia na odległość. Zmiana sposobu funkcjonowania człowieka w społeczeństwie wymaga przygotowania młodych ludzi do zmagania się z nowymi wyzwaniami. Radykalna zmiana tego, co dzieje się wokół szkoły i w samej szkole powoduje konieczność nowego spojrzenia na sens pracy nauczyciela, jego funkcje, zadania i kompetencje. Ich postrzeganie zmienia się odpowiednio do przemian aksjologii i teleologii społecznej i edukacyjnej, które muszą być zharmonizowane z wizją, koncepcjami i założeniami edukacji. Rola nauczyciela ulega redefinicji w kierunku relacji bardziej partnerskich z uczniami i ich rodzicami, wykorzystania wielu narzędzi komunikacyjnych, za pomocą ktorych można organizować edukację w klasie. Nauczyciel staje się ekspertem do spraw uczenia się, ktory powinien wzbudzać talent uczniów, ich zapał i entuzjazm, przygotowywać ich do życia, rozumienia świata i kierowania sobą. Ważne są jego umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i projektowe, niezbędne w pracy pedagogicznej i wyzwalaniu kreatywności uczniów.
EN
The dynamic development of new production techniques, of storage, processing, and transmission of information (which naturally leads to social, economic, and cultural changes) has also impact on the functioning of the educational system and the teacher’s work. Information and communication technologies are becoming a basic element of the development of information society. Schools of every level are undergoing an intensive process of electronization and digitalization of the education process. Also, work on electronization and digitalization of textbooks and didactic materials is in progress. Library functions and tools, education models, and didactic methods are changing. The Internet has an increasing number of areas of application in the education process: it enables the improvement of distance learning techniques. Consequently, changes in man’s functioning in society require preparing young people for new challenges. A radical change in what is happening around school and at school itself requires a new view on the sense of the teacher’s work, his functions, tasks, and competences. Their perception changes in accordance with the changes in social and educational axiology and teleology, which must be harmonized with the vision, conceptions, and assumptions of education. The teacher’s role is being redefined towards more partnership relations with pupils and their parents, using numerous communication tools by means of which teachers can organize classroom education. The teacher is becoming an expert for learning issues; he should foster pupils’ talents, their eagerness, and enthusiasm; prepare pupils for life, understanding the world, and self-management. Important are his communicative, projective, and organizational skills, indispensable in pedagogical work and in triggering students’ creativity.
Journal
Year
Volume
43
Issue
1
Pages
131-145
Physical description
Contributors
References
 • Casey M. (2001), Europejska polityka informacyjna. Wyzwania, szanse i zagrożenia, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją UMK, Toruń.
 • Delors J. (red.) (1998), Edukacja – jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa.
 • Edukacja dla Europy. Raport Komisji Europejskiej, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 1999.
 • Goban-Klas T., Sienkiewicz P. (1999), Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (2000), Imperatyw wykształcenia w społeczeństwie informatycznym, [w:] Etos edukacji w XXI wieku, red. I. Wojnar, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa.
 • Johnson L. i in., 2010 Horizon Report: K-12 Edition, Austin, Texas, The New Media Consortium, 2010, http://www.nmc.org/publications/horizon‑report-2010‑k-12‑edition (dostęp 30 września 2011 r.).
 • Johnson L., Adams S., Haywood K., The NMC Horizon Report: 2011 K-12 Edition, Austin, Texas, The New Media Consortium, 2011, http://www.nmc.org/publications/horizon-report-2011-k-12-edition (dostęp 30 września 2011 r.).
 • Juszczyk S. (2010), Rewolucja informacyjna a zmiana społeczna, [w:] Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. Rocznicę urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Kluszczyński R.W. (2011), „Przegląd Kulturoznawczy” nr 1 (9).
 • Kołodziejczyk W., Polak M. (2011), Jak będzie zmieniać się edukacji? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • Kopaliński W. (2014), Słownik wyrazów obcych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Kozielecki J. (2004), Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Kwiatkowska H. (2008), Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Kwiatkowski S.M. (2005), Technologia informacyjna w procesie wyrównywania szans edukacyjnych, „Debata edukacyjna”, nr 1.
 • Muszkieta R. (2001), Nauczyciel w reformującej się szkole, Wydawnictwo „Arka”, Poznań.
 • Okoń W. (2016), Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akdemickie „Żak”, Warszawa.
 • Szempruch J. (2011), Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Szempruch J. (2001), Nauczyciel w zmieniającej się szkole: funkcjonowanie i rozwój zawodowy, Wydawnictwo WSP, Rzeszów.
 • Szempruch J. (2000), Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce, Wydawnictwo WSP, Rzeszów.
 • Szempruch J. (2013), Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Tapscott D. (2010), Cyfrowa dorosłość, czyli jak pokolenie sieci zmienia świat, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OECD 2000, Centrum Badań nad Edukacją i Innowacją, 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-60dcbb96-b886-4814-b5cd-bf9664b1b1d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.