PL EN


2019 | 2 | 93-111
Article title

Etyczny wymiar komunikacji pomiędzy przedstawicielami polityki i mediów. Przypadek sprawy Macieja Kluczki, dziennikarza Radia Merkury (Radio Poznań)

Content
Title variants
EN
Ethical dimension of communica on between representatives of politics and the media. The case of Maciej Kluczka a journalist of Radio Merkury (Radio Poznań)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Etyka jako skodyfikowany system wartości wchodzi w relacje z polityką i jej przedstawicielami w ramach wydarzeń, platform i informacji. Szczególnie istotna dla pogranicza etyki i polityki jest platforma mediów publicznych. W ramach tej przestrzeni pojawia się problem etyki mediów, rozumianej jako refleksja odnosząca się do kodeksów etycznych i kontrowersyjnych przypadków z płaszczyzny mediów. Artykuł opisuje sprawę dziennikarza Radia Merkury zwolnionego po wywiadzie przeprowadzonym z europosłem Ryszardem Czarneckim. Celem badania jest prezentacja oddziaływania świata polityki na media (polityzacja mediów) z uwzględnieniem kontekstu etycznego. Tekst ma za zadanie omówić aspekty etyki mediów i etyki dziennikarskiej w odniesieniu do określonych przekazów medialnych publikowanych w kontekście komunikacji politycznej. W ramach badania wykorzystane zostały metody mieszane (jakościowe i ilościowe), skupiające się wokół analizy dyskursu medialnego.
EN
Ethics as a codified value system enters into relations with politics and its representatives in the context of events, platforms, and information. Particularly important for the borderline of ethics and politics is the platform of public media. Within this space there is a problem of media ethics, understood as reflection on ethical codes and controversial media cases. This article describes the case of Radio Mercury journalist released from his post after an interview with European Member of Parliament Ryszard Czarnecki. The purpose of this study is to present the dynamics of communication processes between media and politicians in the contex of ethics. This text is intended to discuss aspects of media ethics and journalistic ethics in the context of specific media reports. The study uses mixed methods (qualitative and quantitative) that focus on media discourse analysis.
Contributors
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-623bdc40-d2a7-4240-b84c-df72e6ee5f47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.