PL EN


Journal
2018 | 44 | 1 | 365-380
Article title

Młodzież w polskim społeczeństwie konsumpcyjnym. Między konsumpcją racjonalną, kompensacyjną a kompulsywną

Content
Title variants
EN
Youth in the polish consumption society. Between rational, compensative and compulsive consumption
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest problematyce kupowania kompensacyjnego i kompulsywnego, zwanego w literaturze również kupowaniem patologicznym lub zakupoholizmem. Podjęta została próba odpowiedzi na cztery pytania badawcze: – czy młodzież i młodzi dorośli wykazują silniejsze skłonności do kupowania kompensacyjnego i kompulsywnego w porównaniu do populacji generalnej? – czy w porównaniu do 2010 roku nastąpił wzrost odsetka osób w wieku 18-29 lat charakteryzujących się skłonnością do kupowania kompensacyjnego i kompulsywnego? – w jakim stopniu takie zmienne jak płeć, wiek, dochód gospodarstwa domowego różnicują skłonności do kupowania kompensacyjnego i kompulsywnego? – w jakim stopniu związki ze zmiennymi niezależnymi, zaobserwowane w 2010 roku odtwarzają się w fali badania z 2016 roku? Pomiaru dyspozycji do kupowania kompensacyjnego i kompulsywnego dokonano na podstawie German Compulsive Buying Indicator. Prezentowane wyniki pochodzą z dwóch badań, zrealizowanych w 2010 i 2016 roku na reprezentatywnej statystycznie próbie 1000 Polaków w wieku 15 lat i więcej. Dane zebrano techniką wywiadów bezpośrednich.
EN
The article discusses the topic of compensatory and compulsive shopping, also called in the literature pathological shopping or shopaholism. The authors attempt to answer four research questions: – are youth and young adults more bent on compensatory and compulsive shopping compared to the general population? – has there been, compared to 2010, an increase in the rate of people aged 18-29 characterized by the propensity for compensatory and compulsive shopping? – to what extent, variables like sex, age and household income diversify the propensity for compensatory and compulsive shopping? – to what extent, relations with independent variables noticed in 2010 reoccur in the second round of the study, i.e. in 2016? Measuring the propensity for compensatory and compulsive shopping was carried out on the basis of German Compulsive Buying Indicator. The presented results stem from two studies conducted in 2010 and 2016 on a representative sample of 1000 Poles aged 15 and over. The data were gathered using the face-to-face interview technique.
Journal
Year
Volume
44
Issue
1
Pages
365-380
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
References
 • Adamczyk G. (2013), Moralność i konsumpcja we współczesnym społeczeństwie polskim, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Bleuler E. (1934), Textbook of Psychiatry, The Macmillan Company, New York.
 • Edwards E. (1993), Development of a New Scale for Measuring Compulsive Buying Behavior, „Financial Counseling and Planning”, 4.
 • Faber R., O’Guinn T., Krych R. (1987), Compulsive Consumption, „Advances in Consumer Research”, 14.
 • Faber R., O’Guinn T. (1992), A clinical screener for compulsive buying, „Journal of Consumer Research”, 19.
 • Gross W. (2003), Sucht ohne Drogen. Arbeiten, Spielen, Essen, Lieben..., Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main.
 • Kearney M., Stevens L. (2012), Compulsive buying: Literature review and suggestions for future research, „The Marketing Review”, 3/12.
 • Kollmann K., Unger A. (2010), Kaufsucht in Osterreich 2010, Kammer fur Arbeiter und Angestellte fur Wien, Wien.
 • Koran L., Faber R., Aboujaoude E., Large M., Serpe R. (2006), Estimated Prevalence of Compulsive Buying Behavior in the United States, „Am I Psychiatry” 163.
 • Kraepelin E. (1909), Psychiatrie. Ein Lehrbuch fur Studierende und Arzte, Verlag von Johann Ambrosius Barth, Leipzig.
 • Lange E. (1997), Jugendkonsum im Wandel. Konsummuster, Freizeitverhalten, soziale Milieus and Kaufsucht 1990 und 1996, Leske + Budrich Verlag, Opladen.
 • Lange E., Choi S., Yoo D., Adamczyk G. (2005), Jugendkonsum im internationalen Vergleich. Eine Untersuchung der Einkommens-, Konsum- und Verschuldungsmuster der Jugendlichen in Deutschland, Korea und Polen, VS Verlag fur Sozialwissenschaften, Opladen.
 • Lissowski G. (2002), Teoria racjonalnego wyboru, [w:] Encyklopedia socjologii, red. W. Kwaśniewicz i in., t. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Maraz A., Eisinger A., Hende B., inni (2015), Measuring compulsive buying behaviour: Psychometric validity of three different scales and prevalence in the general population and in shopping centres, „Psychiatry Research”, 225.
 • Mariański J. (1990), W poszukiwaniu sensu życia. Szkice socjologiczno-pastoralne, RW KUL, Lublin.
 • Maslow A. (1990), Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 • Mueller A., Mitchell J., de Zwaan M. (2015), Compulsive Buying, „The American Journal on Addiction”, 24.
 • Neuner M., Raab G., Reisch L. (2005), Compulsive buying in maturing consumer societies: An empirical re-inquiry, „Journal of Economic Psychology”, 26.
 • O’Guinn T., Faber R. (1989), Compulsive buying: A Phenomenological Exploration. “Journal of Consumer Research”, 16/2.
 • Otero-López J., Villardefrancos E. (2015), Compulsive buying and life aspirations: An analysis of intrinsic and extrensic goals, „Personality and Individual Differences”, 76.
 • Raab G. (2000), Kaufsucht: Kompensatorisches und suchthaftes Kaufverhalten – Theorie und Empirie, [w:] Nicht nur Drogen machen suchtig. Entstehung und Behandlung von stoffungebundenen Suchten, red. S. Poppelreuter, W. Gross, Beltz, Weinheim.
 • Raudsepp M., Parts O. (2014), Compulsive buying in Estonia, “Procedia –Social and Behavioral Sciences”, 156.
 • Reisch A., Neuner M., Raab G. (2004), Zur Entstehung und Verbreitung der „Kaufsucht“ in Deutschland, „Aus Politik und Zeitgeschichte“, B1-2.
 • Rumpf H-J. (2012), Die Grenzen des Suchtbegriffs, „Sucht“, 58/2.
 • Schernhorn G., Reisch A., Raab G. (1990), Addictive Buying in West Germany: An Empirical Study, „Journal of Consumer Policy”, 13.
 • Schernhorn G., Reisch A., Raab G. (1992), Kaufsucht. Bericht ueber eine empirische Untersuchung. Arbeitspapier 50, Stuttgart.
 • Szczepański J. (1981), Konsumpcja a rozwój człowieka: wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Villella C., Martinotti G., Di Nicola M., inni (2011), Behavioural Addictions in Adolescents and Young Adults: Results from a Prevalence Study, „Journal of Gambling Behavior”, DOI: 10.1007/s10899-010-9206-0
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-6262d765-f61b-4a6c-bdbe-01cf86788c95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.