PL EN


2010 | 3-4 | 211-218
Article title

Starania o utworzenie formacji zbrojnej w Turcji pod dowództwem generała Józefa Wysockiego w latach 1853–1855

Authors
Content
Title variants
EN
Attempts at armed formations in Turkey under the command of General Jόzef Wysocki
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 1832 r. w Paryżu zostało założone Towarzystwo Demokratyczne Polskie. Program tego ugrupowania zakładał likwidację własności prywatnej, równość i zniesienie stanów. Polska miała być republiką demokratyczną. Liderami TDP byli Tadeusz Krępowiecki i Aleksander Pułaski. TDP zawsze stawiało na walkę zbrojną. Dziełem demokratów były nieudane powstania 1846 i 1848 r. Członkowie TDP licznie reprezentowani byli w Legionie Polskim walczącym na Węgrzech w 1849 r. Zapowiedź wojny powszechnej spowodowała przełamanie kryzysu, jaki trawił TDP z powodu niepowodzeń dotychczasowych przedsięwzięć. Spośród dawnych członków TDP zawiązało się w Paryżu Koło Polskie, które postanowiło zorganizować na terenie Turcji demokratyczne legiony polskie do walki z Rosją u boku antyrosyjskiej koalicji. Koło Polskie na zebraniu w Paryżu w dniu 29 października 1853 r. udzieliło gen. Józefowi Wysockiemu pełnomocnictwa do starania się u rządu tureckiego o zorganizowanie legionu. Atutem gen. J. Wysockiego było jego doświadczenie jako dowódcy Legionu Polskiego na Węgrzech oraz dwuletni pobyt w imperium osmańskim. W drodze do Stambułu, w mieście Awinion, 18 grudnia 1853 r. J. Wysocki wydał odezwę do Polaków, w której przedstawił cele swojej misji. Sprawa ta obecnie związana jest z losem imperium osmańskiego, bowiem „ocalenie Turcji, a następnie całego Zachodu, byt tylko Polski niepodległej zapewnić może”. Temu celowi służyć będzie utworzenie polskich legionów u boku armii osmańskiej.
EN
A Polish Democratic Society was formed in Paris in 1832. The agenda of this group included the elimination of personal property, equality, and the abolition of states. Poland would be a democratic republic. The leaders of the Polish Democratic Society were Tadeusz Krępowiecki and Aleksander Pułaski. The Polish Democratic Society stood for, was always prepared for, and apt to go into armed battle. The works of the democrats included two unsuccessful uprisings in 1846 and 1848. Members of the society were represented in great numbers in the Polish Legion which fought in Hungary in 1849. The declaration of general war caused a break in the crisis which the Polish Democratic Society had undergone due to failures and challenges it had faced. Past members of the Polish Democratic Society created a Polish Circle in Paris which was determined to organize, on Turkish territory, democratic Polish legions to battle Russia alongside anti-Russian coalition. The Polish Circle, during a meeting in Paris on October 29, 1853, granted General Jόzef Wysocki full command to apply for the organization of legions to the Turkish government. One of General Wysocki’s assets was his experience as leader of Polish legions in Hungary as well as his two year stay in the Ottoman Empire. En route to Istanbul, Wysocki made a proclamation to Poles in Avignon on December 18, 1853, during which he introduced the purposes and goals of his mission. The proclamation was connected with the fate of the Ottoman Empire; specifi cally saving Turkey and the West- only in this way could independent Poland’s existence be guaranteed. The creation of Polish legions alongside Ottoman armies would serve to reach these goals.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-6266e173-c937-44f6-b5db-90ad15dcaff8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.