PL EN


Journal
2019 | 23 | 3(57) | 57-70
Article title

Głosiciel z Duchem. Rola Ducha Świętego w kaznodziejstwie według Evangelii gaudium

Authors
Content
Title variants
EN
A Preacher with the Spirit. The Role of the Holy Spirit in Preaching according to Evangelii gaudium
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie z 2013 roku podejmuje wiele zagadnień dotyczących roli Ducha Świętego w praktyce kaznodziejskiej. W opracowaniu zostały podjęte zagadnienia dotyczącekwestii pneumatologicznych w przepowiadaniu kaznodziejskim, powołania do słuchania ludzi i głoszenia słowa Bożego, roli Ducha Świętego w przygotowaniu do głoszenia słowa Bożego, duchowości głosiciela słowa Bożego. Wskazane również zostały niebezpieczeństwa zagrażające współczesnym kaznodziejom. Podstawowym źródłem opracowania jest przesłanie Evangelii gaudium, z której powyższe zagadnienie zostały wydobyte i przeanalizowane.
EN
Pope Francis in his apostolic exhortation on preaching the Good News in the contemporary world Evangelii gaudium published in 2013 discusses numerous issues related to the role of the Holy Spirit in the preaching practice. The study includes the topic of pneumatological content in preaching, the call to listen to people and preaching the word of God, the role of the Holy Spirit in preparation for preaching the word of God, spirituality of a preacher of the word of God. Also, it focuses on dangers faced by contemporary preachers. The basic source of the study is the apostolic exhortation Evangelii gaudium which the issues mentioned above have been derived from and analyzed.
Journal
Year
Volume
23
Issue
Pages
57-70
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Augustyn, O nauce chrześcijańskiej, Warszawa 1979.
 • Benedykt XVI, Z wielką miłością do Chrystusa i Kościoła, „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 26 (2005) nr 7–8, s. 14–15.
 • Biscontin C., Kwalifikacje kaznodziei, „Przegląd Homiletyczny” 8 (2004), s. 7–16.
 • Dyk S., Duch Święty jako podmiot i treść przepowiadania homilijnego, „Studia Pastoralne” 4 (2008), s. 148–170.
 • Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie (2013), Kraków 2013.
 • Genig J., Kaznodziejstwo w postmodernistycznym świecie, „Pastores” 64 (2014) nr 3, s. 42–50.
 • Jaklewicz T., Misyjna rewolucja papieża, https://www.gosc.pl/doc/1793999.Misyjna-rewolucja-papieza (20.09.2018).
 • Siwek G, Przepowiadanie słowa Bożego, w: Teologia pastoralna, t. 2, red. R. Kamiński, Lublin 2002, s. 131–179.
 • Sławiński H., Liturgiczne przepowiadanie słowa Bożego jako jedno z naczelnych zadań posługi kapłańskiej, „Kieleckie Studia Teologiczne” 1 (2002), s. 158–171.
 • Szewczyk L., Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II. Studium homiletyczne, Katowice 2009.
 • Turowski W, Duch Święty a głosiciel słowa Bożego, „Studia Teologiczne. Białystok–Drohiczyn–Łomża” 35 (2017), s. 163–185.
 • Turowski W., Miejsce głoszenia kerygmatu we wspólnocie parafialnej, „Studia nad Rodziną” 16 (2012) nr 1–2, s. 211–230.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-64e310d7-19c3-40e7-8566-3a6ba33fce51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.