PL EN


2019 | 14 | 417-463
Article title

Tadeusz Wawrzynowicz (1905–1985) – muzyk i pedagog

Content
Title variants
EN
Tadeusz Wawrzynowicz (1905–1985) – musician and educator
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Tadeusz Wawrzynowicz był muzykiem, którego działalność ogromnie wzbogaciła życie artystyczne Częstochowy i owocowała wychowaniem kadr, dzięki którym Jego dzieło było kontynuowane. Poświęcił swoje życie muzyce, jej wykonywaniu, popularyzacji i edukacji muzycznej. Pracował na stanowisku dyrektora częstochowskich placówek muzycznych, był muzykiem, pedagogiem i popularyzatorem muzyki, prowadził chóry i orkiestrę szkolną. Całe swoje zawodowe życie związał z Częstochową – jako wszechstronny muzyk, pedagog i działacz społeczny w pełni zasłużył na trwałe miejsce w krajobrazie kulturowym miasta i świadomości jego mieszkańców. Aby dopełnić wizerunku Tadeusza Wawrzynowicza, trzeba podkreślić, iż był on człowiekiem ceniącym war- tości rodzinne, lubił literaturę, poezję, sport, przyrodę jurajską oraz wycieczki turystyczne.
EN
Tadeusz Wawrzynowicz was a musician who greatly contributed to the artistic life of Często- chowa and educated new generations of musicians who continued his work. He devoted his life to music, its performance, popularization, and music education. He worked as principal of music in- stitutions in Częstochowa, was a musician, educator and music promoter, and led school choirs and orchestras. He committed his entire professional life to Częstochowa – as a versatile musician, pedagogue and social activist, he fully deserved a permanent place in the cultural landscape of the city and the awareness of its inhabitants. To complete the image of Tadeusz Wawrzynowicz, it should be stressed that he cherished family values, enjoyed literature, poetry, sport, Jurassic nature and excursions.
Year
Issue
14
Pages
417-463
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
References
 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Akta Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, sygn. 7032.
 • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki, Wydział Kul- tury i Sztuki, Zezwolenie wydane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki na ob- jęcie funkcji dyrektora Szkół Muzycznych w Częstochowie przez T. Waw- rzynowicza, sygn. KH-IM 337/56.
 • Archiwum Państwowe w Częstochowie, Akta Prezydium Miejskiej Rady Naro- dowej w Częstochowie, Wydział Kultury, Nadzór nad szkołami artystycz- nymi 1961–1973, sygn. 13/34.
 • Archiwum Jasnej Góry, Listy płac, Zaświadczenie z dnia 19 XI 1992, L.dz. 230/A/92.
 • Archiwum Zespołu Szkół Muzycznych im. M.J. Żebrowskiego, Akta osobowe, T. Wawrzynowicz, Życiorys z dnia 6 VI 1970, sygn. A.7.
 • Archiwum ZSM, Akta osobowe, Zaświadczenie Mieczysława Borowika, sygn. A/4.
 • Archiwum ZSM, Akta osobowe, Zaświadczenie dotyczące zatrudnienia w Szkole Muzycznej L. Wawrzynowicza od 28 X 1928 do 15 I 1945, sygn. A/3.
 • Archiwum ZSM, Akta osobowe, T. Wawrzynowicz, Życiorys z dnia 6 VI 1970, sygn. A.7.
 • Archiwum prywatne W. Malko, biogram Tadeusza Wawrzynowicza sporzą- dzony przez siostrzenicę Wandę Malko.
 • Archiwum prywatne W Malko, album rodziny Wawrzynowiczów sporządzony przez żonę Tadeusza Zofię Wawrzynowicz.
 • [b.n.a.], 30 lat Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Częstochowie 1945/1946–1975/1976, Częstochowa 1976.
 • [b.n.a.], 1945–1955. Dziesięciolecie działalności Szkół Muzycznych w Częstocho- wie. Program imprez, Częstochowa 1955.
 • [b.n.a.], XV-lecie Państwowych Szkół Muzycznych w Częstochowie. Program, Częstochowa 1960.
 • Dwa czterdziestolecia Szkolnictwa Muzycznego. Wydawnictwo jubileuszowe Ze- społu Szkół Muzycznych w Częstochowie, red. R. Piersiak, Częstochowa 1985.
 • Jadczyk J., Ludwik Wawrzynowicz (1870–1957). Pedagog, kompozytor i dzia- łacz muzyczny, Częstochowa 2004.
 • Malko W., 100 lat szkolnictwa muzycznego w Częstochowie (1904–2004), Czę- stochowa 2004. Malko W., XXX lat Państwowych Szkół Muzycznych w Czę- stochowie, Częstochowa 1976.
 • Malko W., 25 lat Państwowej Szkoły muzycznej I i II stopnia w Częstochowie, Częstochowa 1971.
 • Leksykon polskich muzyków i pedagogów urodzonych po 31 grudnia 1870 roku, red. K. Janczewska-Sołomiko, Kraków 2008.
 • Stańczyk D., Społeczne Ognisko Muzyczne w Częstochowie, Częstochowa 1977. Wawrzynowicz L., Muzyka na Jasnej Górze, „Ziemia Częstochowska”, t. 2, To- warzystwo Popierania Kultury Regionalnej, Częstochowa 1938. Zespół Szkół Muzycznych w Częstochowie 1945–1995, oprac. C. Giełażyn,
 • M. Łukaszewska, J. Pypłacz, M. Wyporska, Częstochowa 1995.
 • Biogram Tadeusz Wawrzynowicz, [w:] Leksykon polskich muzyków pedagogów urodzonych po 31 grudnia 1870 roku, red. K. Janczewska-Sołomko, Kraków 2008.
 • Grądman A., Jubileusz Szkół Muzycznych, „Gazeta Częstochowska” 1995, nr 50. Łukaszewska M., 50-lecie Częstochowskich Szkół Muzycznych, „Częstochowski Dwumiesięcznik Kulturalny” 1995/1996, nr 1.
 • Wawrzynowicz T., O pięknie muzycznym, „Goniec Częstochowski” z dn. 25.06.1932, nr 144, s. 5.
 • Wawrzynowicz T., O sztuce lutniczej, „Czasopismo Literackie. Organ Grupy Literacko-Artystycznej Lit-Ars w Częstochowie” 1937 (marzec–kwiecień).
 • Wawrzynowicz T., O muzyce Karola Szymanowskiego, „Czasopismo Literackie. Organ Grupy Literacko-Artystycznej Lit-Ars w Częstochowie” 1937, nr 1–2 (styczeń–luty).
 • Wawrzynowicz T., Patriotyzm w muzyce, „Czasopismo Literackie. Organ Grupy Literacko-Artystycznej Lit-Ars w Częstochowie”, numer poświęcony Het- manowi Stefanowi Czarneckiemu, 1936, nr 2–3.
 • „Gazeta Częstochowska” z dn. 31.01–06.02.1957, nr 5. „Gazeta Częstochowska” z dn. 28.11–4.12.1962, nr 48. „Gazeta Częstochowska” z dn. 6.04.1965, nr 9.
 • „Głos Narodu” z dn. 23.02.1945, nr 10.
 • „Głos Narodu” z dn. 5.03.1945, nr 18.
 • „Głos Narodu” z dn. 12.03.1945, nr 24.
 • „Głos Narodu” z dn. 16.03.1945, nr 28.
 • „Głos Narodu” z dn. 13.04.1945, nr 51.
 • „Głos Narodu” z dn. 26.04.1945, nr 61.
 • „Głos Narodu” z dn. 17.05.1945, nr 78.
 • „Głos Narodu” z dn. 24.05.1945, nr 83.
 • „Głos Narodu” z dn. 20.06.1945, nr 105.
 • „Głos Narodu” z dn. 10.07.1945, nr 121.
 • „Głos Narodu” z dn. 26.09.1945, nr 186.
 • „Głos Narodu” z dn. 7.11.1945, nr 221.
 • „Głos Narodu” z dn. 24 03.1946, nr 71.
 • „Głos Narodu” z dn. 19.01.1946, nr 16.
 • „Głos Narodu” z dn. 18.04.1946, nr 92.
 • „Głos Narodu” z dn. 25.06.1946, nr 147.
 • „Głos Narodu” z dn. 27.06.1946, nr 149.
 • „Goniec Częstochowski” z dn. 29.09.1928, nr 226.
 • „Goniec Częstochowski” z dn. 10.03.1932, nr 57.
 • „Goniec Częstochowski” z dn. 13.09.1933, nr 209.
 • „Goniec Częstochowski” z dn. 27.11.1934, nr 272.
 • „Goniec Częstochowski” z dn. 9.09.1936, nr 209.
 • „Goniec Częstochowski” z dn. 8.11.1936, nr 261.
 • „Goniec Częstochowski” z dn. 11.04.1937, nr 83.
 • „Goniec Częstochowski” z dn. 27.11.1937, nr 277.
 • „Nowiny Częstochowskie” z dn. 26.02.1925, nr 9.
 • „Życie Częstochowy” z dn. 15.07.1947, nr 18.
 • „Życie Częstochowy” z dn. 29.11 1950, nr 329.
 • „Życie Częstochowy” z dn. 3.05.1951, nr 121.
 • „Życie Częstochowy” z dn. 6.06.1951, nr 155.
 • „Życie Częstochowy” z dn. 7.08.1951, nr 265.
 • „Życie Częstochowy” z dn. 21–22.12.1958, nr 305.
 • „Życie Częstochowy” z dn. 24.04.1959, nr 71.
 • „Życie Częstochowy” z dn. 9.03.1962, nr 58.
 • „Życie Częstochowy” z dn. 21.09.1962, nr 225.
 • „Życie Częstochowy” z dn. 21.01.1963, nr 21.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2545-3068
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-653a251a-397b-4b42-9b13-395d90b96fe6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.