PL EN


2019 | 67 | 13-34
Article title

Rezonans idei Szkoły Lwowsko-Warszawskiej w poglądach Mariana Przełęckiego

Authors
Title variants
EN
Resonance of the ideas of the Lvov-Warsaw School in the views of Marian Przełęcki
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omawiam idee, które dzielił Marian Przełęcki z przedstawicielami Szkoły Lwowsko-Warszawskiej – bądź je modyfikując, bądź lepiej argumentując na ich rzecz. Są to m.in.: antyirracjonalizm (umiarkowany), racjonalizm stymulacyjny (w stosunku do wiary), rekonstrukcjonizm logiczny (powściągliwy), konwencjonalizm (zliberalizowany), indeterminizm ontologiczny (w części negatywnej), uznanie reizmu ontologicznego za hipotezę wyjaśniającą względem reizmu semantycznego, dyrektywa realizmu praktycznego (wobec działań – a nie celów tych działań) i eternalizm etyczny. Jak pokazuje analiza tego rezonansu – modyfikacja miała u Przełęckiego głównie charakter osłabienia odpowiednich idei.
EN
In the article, I discuss the ideas that Marian Przełęcki shared with representatives of the Lvov-Warsaw School – either modifying them or giving better argumentation for them. These are, among others: (moderate) anti-irrationalism, stimulative rationalism (in relation to faith), logical (restrained) reconstructionism, (liberalized) conventionalism, ontological indeterminism (in the negative part), recognition of ontological reism as an explanatory hypothesis regarding semantic reism, the directive of practical realism (towards actions – and not towards the goals of these actions) and ethical eternalism. As the analysis of this resonance shows – Przełęcki’s modification was mainly weakening relevant ideas.
Year
Issue
67
Pages
13-34
Physical description
Contributors
author
References
 • 1957 Prawa a definicje. Zob.: [Przełęcki 2007: 51–68].
 • 1963 O pojęciu zdania analitycznego. Zob.: [Przełęcki 1993: 255–277].
 • 1969 Logika teorii empirycznych. Warszawa 1988: PWN.
 • 1971 O twórczości naukowej Janiny Kotarbińskiej. Zob.: [Przełęcki 2007a: 116–124].
 • 1973 O pewnych filozoficznych konsekwencjach semantycznej definicji prawdy. Zob.: [Przełęcki 1993: 367–378].
 • 1974 O świecie rzeczywistym i światach możliwych. Zob.: [Przełęcki 1993: 313–323].
 • 1976 W dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin Tadeusza Kotarbińskiego. Zob.: [Przełęcki 2007a: 110–111].
 • 1977 Pojęcie prawdy w językach nauk empirycznych. Zob.: [Przełęcki 1993: 379–387].
 • 1982 Zasada wyłączonego środka a zagadnienie idealizmu. Zob.: [Przełęcki 1993: 335–356].
 • 1984 Argumentacja reisty. Zob.: [Przełęcki 1993: 347–364].
 • 1987 Prawda. Zob.: [Przełęcki 1993: 389–399].
 • 1989a Podejście do metafizyki w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Zob.: [Przełęcki 2007a: 89–97].
 • 1989b Problem racjonalności wierzeń religijnych. Zob.: [Przełęcki 2002: 88–97].
 • 1991 O przesłaniach filozofii Tadeusza Kotarbińskiego. Zob.: [Przełęcki 2007a: 112–113].
 • 1992 Wspomnienie o Klemensie Szaniawskim. Zob.: [Przełęcki 2007a: 136–137].
 • 1993 Studia z metodologii formalnej. Warszawa: Filozofia Nauki (numer specjalny).
 • 1994 Filozofia wartości w ujęciu Bogusława Wolniewicza. Zob.: [Przełęcki 2007a: 190–192].
 • 1995 Antyirracjonalizm w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Zob.: [Przełęcki 2007a: 98–105].
 • 1997 Hermeneutyka logiczna w ujęciu Bogusława Wolniewicza. Zob.: [Przełęcki 2007a: 148–154].
 • 2002 O rozumności i dobroci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 • 2003 Religijny sens istnienia w ujęcia Andrzeja Grzegorczyka. Zob.: [Przełęcki 2007a: 175–184].
 • 2006a Racjonalność wiary religijnej w ujęciu Jacka Jadackiego. Zob.: [Przełęcki 2007a: 184–189].
 • 2006b Uwagi o sensie życia i śmierci. Zob.: [Przełęcki 2007a: 42–48].
 • 2006c W sprawie realizmu praktycznego. Zob.: [Przełęcki 2007a: 33–37].
 • 2007a Horyzonty metafizyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 • 2007b Rozmowa [Anny Brożek] z Profesorem Marianem Przełęckim. Zob.: [Przełęcki 2007a: 198–203].
 • 2007c Wspomnienie o Kazimierzu Ajdukiewiczu. Zob.: [Przełęcki 2007a: 132–c].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-656fbb53-2c82-4ab3-9861-8a7c7935fb72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.