PL EN


2017 | 16 | 4 | 130-146
Article title

Przemoc wobec dzieci – studium przypadku dzieci walijskich

Authors
Content
Title variants
EN
Child abuse – a case study of Welsh children
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest omówienie problemu przemocy wobec dzieci na przykładzie Walii, której wybór jako matière à penser nie był bynajmniej przypadkowy i wynikał z wyjątkowości społeczeństwa walijskiego na tle pozostałych społeczeństw europejskich. Owa wyjątkowość wynika przede wszystkim ze zjawiska, które w piśmiennictwie określa się mianem dewolucji władzy, a które polega na delegowaniu przez władze centralne (w tym przypadku władze w Londynie) części posiadanych kompetencji instytucjom regionalnym. Zakłada się, że dewolucja pozwala na efektywniejsze radzenie sobie z problemami społecznymi, takimi jak chociażby przemoc wobec dzieci. Stanowi bowiem przykład korzyści płynących z realizacji zasady subsydiarności na gruncie społeczno-politycznym. Artykuł rozpoczyna się od wprowadzenia teoretycznego do poruszanej problematyki, po którym przedstawiono najważniejsze dane dotyczące skali i zakresy przemocy wobec dzieci w Walii, a także główne akty prawne obowiązujące na terenie Walii. Artykuł kończy prezentacja wybranych przykładów działań, które podejmowane są przez jednostki samorządu lokalnego.
EN
The purpose of this article is to discuss the issue of child abuse on the example of Wales, whose choice as a matière à penser was no accidental and was due to the uniqueness of Welsh society against other European societies. This uniqueness is primarily due to a phenomenon which in the literature of the subject is defined as devolution of power, which consists in the delegation of powers from the central government to regional or local level. It is assumed that devolution allows for more effective coping with social problems such as child abuse. It represents an example of the benefits of implementing the subsidiarity principle on a social and political basis. The article begins with a theoretical introduction to the issue and then presents the most important data concerning child abuse in Wales as well as the key legislative acts. The article ends with the presentation of selected examples of activities undertaken by local government units.
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
130-146
Physical description
Contributors
 • Zakład Socjologii Polityki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
References
 • All Local Safeguarding Children Boards in Wales (2008). All Wales Child Protection. All Wales Child Protection Procedures Review Group (2011). Safeguarding Children and Young People Affected by Domestic Abuse. All Wales Practice Guidance. Pobrane z: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtrZjBu93VAhUFU1AKHeNNB2YQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.childreninwales.org.uk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2FDomestic-Abuse-Protocol-Final-27-04-11-Pdf.pdf&usg=AFQjCNGWybvQen-o2nEisARN3QbEIWsuLQ.
 • Bentley, H. i in. (2017). How safe are our children? The most comprehensive overview of child protection in the UK 2017. Pobrane z: https://www.nspcc.org.uk/globalassets/documents/research-reports/how-safe-children-2017-report.pdf.
 • Boardman, B. (1991). Fuel Poverty: From Cold Homes to Affordable Warmth. Londyn: Belhaven Press.
 • Bradshaw, J., Huby, M. (2013). Water poverty in England and Wales. The Journal of Poverty and Social Justice, 21(2), 137–148.
 • English, D. (1998). The Extent and Consequences of Child Maltreatment. The Future of Children. Protecting Children from Abuse and Neglect, 8(1), 39–53.
 • Isle Of Anglesey County Council Children And Young People’s Partnership (2011). Children and Young Peoples Plan 2011–2014. Pobrane z: http://www.anglesey.gov.uk/Journals/2012/01/24/children-and-young-peoples-plan-2011---2014.pdf.
 • Lamont, A. (2010). Effects of child abuse and neglect for children and adolescents. National Child Protection Clearinghouse resource sheet. Australian Institute of Family Studies. Pobrane z: https://aifs.gov.au/cfca/publications/effects-child-abuse-and-neglect-children-and-adolescents.
 • Libor, G. (2014). Zjawisko dewolucji władzy i jego charakterystyka na przykładzie Walii: wymiar instytucjonalno-prawny. Wrocławskie Studia Politologiczne, 16, 159–169.
 • ONS (2016). Table MYE2. Population estimates for UK, England and Wales, Scotland and Northern Ireland, mid-2015. Pobrane z: https://www.ons.gov.uk/file?uri=/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/datasets/populationestimatesforukenglandandwalesscotlandandnorthernireland/mid2015/ukmye2015.zip.
 • Polish Express (2014). Poles are the biggest minority in Wales. Pobrane z: http://en.polishexpress.co.uk/poles-biggest-minority-wales.
 • Social Services Emergency (2009). South East Wales. Social Services Emergency Out of Hours Services. Pobrane z: http://www.monmouthshire.gov.uk/app/uploads/2013/06/Social_Services_in_an_Emergency.pdf.
 • Stirling, J., Amaya-Jackson, L. (2008). Understanding the Behavioral and Emotional Consequences of Child Abuse. Pediatrics, 122(3), 667–673.
 • Toszek, B., Kużelewska, E. (2012). Od wizji do rzeczywistości. Dziesięć lat dewolucji w Walii. Warszawa: ASPRA JR.
 • Welsh Government (2014). Social Services and Well-being (Wales) Act. Pobrane z: http://gov.wales/docs/dhss/publications/141117cypen.pdf.
 • Welsh Government (2015). The Social Services and Well-being Act jest Well-being of Future Generations (Wales) Act. Pobrane z: http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/future-generations-act/?lang=en.
 • Welsh Government (2016). Care and support in Wales is changing. Pobrane z: http://gov.wales/topics/health/socialcare/act/?lang=en.
 • Welsh Government (2016). Children looked after at 31 March by local authority and placement type. Pobrane z: https://statswales.gov.wales/Catalogue/Healthand-Social-Care/Social-Services/Childrens-Services/Children-Looked-After/childrenlookedafterat31march-by-localauthority-gender-age.
 • Welsh Government (2017). Local authority child protection registers in Wales, 2016. Pobrane z: http://gov.wales/statistics-and-research/local-authority-child-protection-registers/?lang=en.
 • Welsh Government (2017). Children in need by local authority and category of need. Pobrane z: https://statswales.gov.wales/Catalogue/Health-and-Social-Care/Social-Services/Childrens-Services/Children-in-Need/childreninneed-by-localauthority-categoryofneed.
 • Wójcik, S. (2012). Przemoc fizyczna wobec dzieci. Dziecko Krzywdzone, Teoria, badania, praktyka, 11(2), 7–28.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-67df4191-03c1-4a97-9fb5-74edf104045c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.