PL EN


Journal
2016 | 42 | 1 | 37-55
Article title

DORASTANIE BEZPRZEWODOWE. TECHNOLOGIE MOBILNE I GENDER W RODZINNYM POLU SOCJALIZACYJNYM

Content
Title variants
EN
WIRELESS ADOLESCENCE: MOBILE TECHNOLOGIES AND GENDER IN THE ARENA OF FAMILY SOCIALIZATION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem proponowanego tekstu jest prezentacja wybranych fragmentów badań wideoetnograficznych poświęconych „bezprzewodowemu dorastaniu”: socjalizacji i uczeniu się w środowiskach domowym. Istotą tekstu nie jest jednak omówienie („raportowanie”) wyników badań, ale raczej odniesienie się do sposobów konstruowania technologii mobilnych (i projektowania jej użyć) przez dorosłych i dzieci w kontekście socjalizacji domowej oraz kulturowo-technologicznych praktyk konstruowania gender (rozumianych jako zbiór pozycji, punktów widzenia i aktywności przyjmowanych/ podejmowanych w relacjach z mobilnymi technologiami). Na użytek projektu badawczego przyjęte zostały konstruktywistyczne ujęcia gender i technologii (ujmowanej niedeterministycznie, jako konstruowanej materialności, wpisanej w kulturowe pole znaczeń i społecznych sił). Jednym z najistotniejszych rezultatów badań jest podkreślenie roli kobiet jako znaczących innych otwierających rodzinne pole socjalizacyjne dla nowoczesnych technologii (inicjujących relacje dzieci – technologia) oraz działanie dyskursu „natury”, do którego odwołują się badani i badane w celu limitowania dostępu dzieci do kultury cyfrowej.
EN
The aim of this text is to present some selected excerpts of video-ethnographic research dedicated to “wireless adolescence”: socialization and learning in the family environment. However, the core of the text is not to present (“report”) the results of research, but rather to respond to the ways of constructing mobile technologies (and designing their use) by adults and children in the context of home socialization and in the cultural technological conduct of constructing gender (understood as collection of positions, points of view and activities accepted/undertaken in relation to mobile technologies). For the purpose of the research project, constructivist approaches of gender and technology (understood non-deterministically as constructed tangibility, built into the cultural semantic field and social powers) were assumed. One of the most important results of the research is the highlighting of the role of women as significant others who open the field of family socialization in respect of modern technologies (initiating relations between children and technology) and the functioning of the “nature” discourse to which individuals refer in order to limit the access of children to digital culture.
Journal
Year
Volume
42
Issue
1
Pages
37-55
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Gdański
References
  • Bąk A. (2015), Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa.
  • Bougsiaa H., Cackowska M., Kopciewicz L. (2015), Technologiczne rekonstrukcje w rodzinnych polach socjalizacyjnych: matki, dzieci i urządzenia mobilne, [w:] Codzienność, performatywność, demokracja. Pedagogika wobec norm życiowych i problematyki nienormatywności, red. L. Kopciewicz, B. Simlat-Żuk, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk, s. 335-366.
  • Bourdieu P. (2004), Męska dominacja, Oficyna Naukowa, Warszawa.
  • Braidotti R. (2014), Po człowieku, PWN, Warszawa.
  • Caron A. H., Caronia L. (2007), Moving cultures. Mobile Communications in everyday life, University Press, Montreal.
  • Caronia L., Caron A. H. (2004), Constructing a specific culture: Young people’s use of the mobile as a social performance, Convergence, „The Journal of Research into Media Technologies”, 10(2), s. 28-61.
  • Hjorth L., Burgess J., Richardson I. (2012), Studying mobile media, Routledge, New York.
  • Orton-Johnson K., Prior N. (2013), Digital Sociology: Critical Perspectives, Palgrave Macmillan, New York.
  • Wagner E. (2015), Selfie society: narcissism and the celebration of mediocrity, Kindle Edition.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-684289c5-1a3d-4a25-ad3a-7dbe4232c027
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.