PL EN


Journal
2018 | 44 | 1 | 206-215
Article title

Losy życiowe małoletnich matek, byłych wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych. Perspektywa biograficzna

Content
Title variants
EN
Fate of underage mothers, former pupils of correctional facilities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem weryfikacji empirycznych prezentowanych fragmentarycznie w niniejszym artykule jest zjawisko (przed)wczesnego macierzyństwa oraz doświadczenia, które w związku z jego wystąpieniem wpisują się w trajektorię życia młodych dziewcząt, byłych wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych, decydujących się podjąć i pełnić rolę matki. Celem artykułu jest zaprezentowanie implikacji wynikających z (przed)wczesnego macierzyństwa oraz ich wpływu na obecną sytuację w obszarze edukacyjnym, zawodowym i relacyjnym, ktora staje się udziałem młodych matek, byłych wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych po opuszczeniu przez nie placówek.
EN
The topic of the empirical verification presented fragmentarily in this article is (too)early motherhood and the experience accompanying it. Both are part of life trajectory of young girls, former pupils of correcting facilities, who decide to undertake and fulfill the role of mother. The aim of the article is to present implications resulting from (too)early motherhood and their influence on the current educational, professional and relationship situation of the young mothers after they have left correctional facilities.
Journal
Year
Volume
44
Issue
1
Pages
206-215
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Golczyńska-Grondas A. (2012), Biografie dorosłych wychowanków domów dziecka – próba analizy socjologicznej, Acta Universitatis Lodziensis Folia Socjologica, nr 41.
 • GUS (2016), Instytucjonalna piecza zastępcza w 2016 r. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/dzieci/instytucjonalnapiecza-zastepcza-w-2016-r-,2,1.html.
 • Helling K. (1990),Metoda badań biograficznych, [w:] Metoda biograficzna w socjologii, red. J. Włodarek, M. Ziołkowski, PWN, Warszawa.
 • Kempińska U. (2005), Małżeństwa młodocianych. Przyczyny i konsekwencje, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek.
 • Kempińska U. (2012), Małżeństwa młodocianych. Ciąża, ślub i co dalej. . . ? Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.
 • Ratajczak Ł. (2012), Rodzicielstwo osob niepełnoletnich, [w:] Socjalizacja dysocjacyjna w doświadczeniu indywidualnym i społecznym. Inspiracje teoretyczne i próby pedagogicznych ingerencji, red. A. Matysiak-Błaszczyk, J. Modrzewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań-Kalisz.
 • Rocznik Demograficzny 2013, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznikdemograficzny-2014,3,8.html.
 • Gromkowska-Melosik A. (2011), Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu, Impuls, Kraków.
 • Skowrońska-Pućka A. (2016), (Przed)wczesne macierzyństwo – perspektywa biograficzna. Diagnoza, pomoc i wsparcie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Skowrońska-Pućka A. (2016), Nastoletnie macierzyństwo – szansa czy ograniczenie? Doświadczenia małoletnich matek z grup defaworyzowanych, „Studia Edukacyjne”, nr 42.
 • Szukalski P. (2016), Urodzenia nastolatek, „Demografia i Gerontologia społeczna – biuletyn informacyjny”, nr 6.
 • Zarazowska M., Lewicka M., Sulima M. (2015), Macierzyństwo wśród nieletnich, „European Journal of Medical Technologies”, 2(7): s. 36-41.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-684ec364-c475-46db-a886-ae7a21ed8fe5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.