PL EN


Journal
2018 | 44 | 1 | 33-53
Article title

Podejście dynamiczne w badaniach ludzi młodych z perspektywy rynku pracy aspekty poznawcze i aplikacyjne

Content
Title variants
EN
Dynamic approach in research on young people from the perspective of labour market – cognitive aspects and applications
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
We współczesnym dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie transformacjom podlega także młode pokolenie, ludzie młodzi, młodzież – kategorie nieostre, wymagające każdorazowo doprecyzowania. Dotychczasowe badania nad ludźmi młodymi, szczególnie młodymi dorosłymi, nie pozwalają w pełni ujawniać złożoności i wewnętrznego różnicowania się doświadczeń życiowych, co ogranicza formułowanie rekomendacji służących poprawie ich sytuacji życiowej. W artykule przedstawiono podejście dynamiczne i jego zastosowanie dla analizy złożonych doświadczeń młodych Polaków na współczesnym rynku pracy. W analizach wykorzystano dane Eurostatu i wstępne wyniki części badań realizowanych w projekcie NCN Polityki publiczne na rzecz pełnej dorosłości w Polsce.
EN
In the contemporary dynamically changing society, young generation, young people and youth undergo significant transformations. The mentioned categories are not clear-cut and they require clarification each time they are applied. Previous studies on young people, particularly young adults, have not revealed the complexity and internal diversification of their life experience, which limits the formulation of recommendations aiming to improve their life situation. The article presents the dynamic approach and its application for the analysis of the complex experience among young Poles on the labour market. For this purpose, the authors used the Eurostat Data and the preliminary results of part of the research conducted within the NCN (National Science Centre) project entitled “Polityki publiczne na rzecz pełnej dorosłości w Polsce” (“Public policies for complete adulthood in Poland”).
Journal
Year
Volume
44
Issue
1
Pages
33-53
Physical description
Contributors
References
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kw. 2016 (2016), GUS, Warszawa.
 • Arnett J. J. (1997), Young people’s conceptions of the transition to adulthood, „Youth and Society”, no 29: 1-23.
 • Arnett J. J. (2000), Emerging adulthood. A theory of development from the late teens through the twenties, „American Psychologist” 55(5), p. 469-480.
 • Babbie E. (2003), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bendit R. (2006), Youth Sociology and Comparative Analysis in the European Union Member States, Papers 79.
 • Brzezińska A. I., Kaczan R., Piotrowski K., Rękosiewicz M. (2011), Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt?, „Nauka”, 4.
 • Chester E. (2006), Młodzi w pracy Jak zadbać o pracowników z pokolenia Y, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Griese H. M. (1996), Socjologiczne teorie młodzieży, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Grotowska-Leder J., Serafin-Juszczak B. (2014), Zbiorowość NEET – niewykorzystane zasoby pracy młodzieży. Skala, dynamika i wybrane cechy zjawiska – w perspektywie Unii Europejskiej, [w:] L. Machol-Zajda, C.
 • Sadowska-Snarska (red.) Rynek pracy i polityka społeczna w XXI wieku. Aktualne problemy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet w Białymstoku, Warszawa-Białystok.
 • Grotowska-Leder J., Rek-Woźniak, Kudlińska (2016), Polityka przebiegu życia – teoretyczne i metodologiczne ramy badań nad procesem osiągania dorosłości, „Przegląd Socjologiczny”, nr 2.
 • Hildebrandt-Wypych D. (2009), Pokolenia młodzieży-proba konceptualizacji, „Przegląd Pedagogiczny”, Nr 1, s. 105-124.
 • Koseła K. (1999), Młodzież, [w:] Encyklopedia Socjologii, tom 2, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Kotowska I., (red.) (2014), Niska dzietność w kontekście percepcji Polakow, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty\_tematyczne/Niska\_dzietnosc\_w\_Polsce.pdf.
 • Kryńska E. (2013), Polski rynek pracy – mity i rzeczywistość, czyli przeciw stereotypom, [w:] Młodzi walczą (2016), Agora, nr 34 z 21.09.
 • O’Rand A. (2006), The future of the life course: Late modernity and life course risks, [w:] Mortimer, J. Shanahan M. (red.), Handbook of the life course, New York: Springer.
 • Oświata i Wychowanie w roku szkolnym 2016/2017 (2017), GUS, Warszawa.
 • Pawliczuk W. (2006), Definicje terminu młodzież – przegląd koncepcji, „Postępy Nauk Medycznych”, nr 6.
 • Stańczak J., Stelmach K., Urbanowicz M. (2015), Spadek liczby małżeństw i urodzeń żywych w Polsce 2015, GUS – Statystyka Ludności, Dane z listopada 2015 r. http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Marriages\_and\_births\_in\_Poland/pl\&oldid=272910.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 roku (2013), GUS, Warszawa.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2017 roku (2017), GUS, Warszawa.
 • Walther A., Heil G., Jensen T. (2001), Youth Transitions, Youth Policy and Participation, http://www.iris-egris.de/yoyo/pdf/YoyoWP1StateofArt.pdf.
 • What is the difference between a Panel Study and a Cohort Study? (2016), Academia Stack Exchange. Retrieved 3 February.
 • Zickuhr K. (2010), Generations 2010, http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/2010/PIP\_Generations\_and\_Tech10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-6904ead1-20c6-456a-9461-1e103bfa969c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.