PL EN


2008 | 1-2 | 223-230
Article title

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego w Polsce

Content
Title variants
EN
Crisis management in the system of national security in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This report describes crisis management system working in Poland. It includes the basic defections and information considering the concept of the crisis. It explains the basic of law, on which functioning of institution connected with danger of human health, life and environment is based. Protection of people and National Security System are emphasized. All legal solutions in those aspects are criticized. Later, new statute considering crisis management was introduced and implications coming from hypothetical introducing in life. Another important issue in the report is opinion about old and new solutions for future education of students from KSW in the Management course; specialization: Security and Crisis Management and in new one: National Security.
PL
Niniejszy artykuł opisuje działający w Polsce system zarządzania kryzysowego. Obejmuje on podstawowe definicje i informacje dotyczące koncepcji kryzysu, wyjaśniając podstawy prawa, na którym opiera się funkcjonowanie instytucji związanych z zagrożeniem zdrowia, życia i środowiska człowieka. Nacisk kładzie się na ochronę ludności i System Bezpieczeństwa Narodowego. Krytyce poddaje się wszystkie rozwiązania prawne zastosowane w powyższych aspektach. Następnie wprowadzono nowy statut dotyczący spraw zarządzania kryzysowego oraz implikacje płynące z hipotetycznego wprowadzenia go w życie. Kolejną ważną kwestią poruszaną w sprawozdaniu jest opinia dotycząca starych i nowych rozwiązań służących przyszłemu szkoleniu studentów KSW podczas kursu zarządzania w specjalizacji Zarządzanie Kryzysowe oraz w nowej – Bezpieczeństwo Narodowe.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-6a5bcae3-9f74-411d-b54a-65439e8fe371
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.