PL EN


2018 | 13 | 209–222
Article title

Zajęcia muzyczne z elementami muzykoterapii w procesie resocjalizacji nieletnich dziewcząt

Content
Title variants
EN
Musical classes with elements of music therapy in the rehabilitation of juvenile girls
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Już podczas 5-letnich studiów pedagogicznych o specjalności opiekuńczej i resocjalizacyjnej pojawił się pomysł połączenia zainteresowań naukowych z zajęciami oraz zainteresowaniami prywatnymi – muzycznymi. Zamysł przekształcił się w projekt badawczy, który dotyczył wykorzystania zajęć muzycznych z elementami muzykoterapii w procesie resocjalizacji nieletnich. W myśl tego postanowiono przeprowadzić badania, których celem było poznanie opinii nieletnich oraz kadry pedagogicznej na temat zajęć muzycznych z elementami muzykoterapii prowadzonych w wy- branych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (MOW). Przedsięwzięcie badawcze pozwoliło potwierdzić tezę, że zajęcia muzyczne z elementami muzykoterapii mogą stanowić skuteczną technikę terapeutyczną w procesie resocjalizacji nieletnich, wg opinii dziewcząt biorących w nich udział oraz kadry pedagogicznej.
EN
The idea of combining scientific interests with personal activities and interests, incidentally musical, has appeared already during the 5-year pedagogical studies in the specialization of care and resocialisation. It resulted in a research project which concerned the use of musical activities with elements of music therapy in the process of resocialisation of minors. Consequently, it was decided to conduct research aimed at gathering the opinions of minors and teaching staff on musical activities with elements of music therapy, which was carried out in selected Youth Educational Centers. The research project confirmed the thesis that music classes with elements of music therapy can be an effective therapeutic technique in the process of resocialisation of minors, according to the opin- ion of the pedagogical staff and of the girls participating in these classes.
Year
Issue
13
Pages
209–222
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
References
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, Dz.U. 1982, nr 35, poz. 228 z późn. zm.
 • Glińska-Lachowicz Anna, Choreoterapia i muzykoterapia jako techniki artetera- peutyczne, [w:] Terapia w resocjalizacji, cz. II: Ujęcie praktyczne, red. A. Rajzner, P. Szczepaniak, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2009.
 • Konieczna Ewelina J., Arteterapia w teorii i praktyce, Impuls, Kraków 2014. Konopczyński Marek, Metody twórczej resocjalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Kronenberger Małgorzata, Muzykoterapia. Podstawy teoretyczne do zastosowa- nia muzykoterapii w profilaktyce stresu, Mediatour, Szczecin 2003.
 • Pilch Tadeusz, Bauman Teresa, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilo- ściowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.
 • Stachyra Krzysztof, Muzykoterapia i wizualizacja w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych studentów pedagogiki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.
 • Stachyra Krzysztof, Muzykoterapia jako element resocjalizacji nieletnich, [w:] Terapia w resocjalizacji, cz. 1: Ujęcie teoretyczne, red. A. Rejzner, P. Szcze- paniak, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2009.
 • Cylkowska-Nowak Mirosława, Strzelecki Wojciech, Tobis Sławomir, Muzykote- rapia pacjenta starszego jako wspomaganie oddziaływania konwencjonalnej medycyny, „Gerontologia Polska” 2013, nr 4, s. 138–142.
 • Doron Kevin A., Music therapy, „The Musical Quarterly” 2006, nr 9, s. 409–410. Jaworska Anetta, Oblicza zmieniającej się rzeczywistości, „Pedagogika Społeczna” 2009, nr 2, s. 76–86.
 • Nikiciuk Anna, Wpływ muzykoterapii na samoocenę niedostosowanych społecznie, „Szkoła Specjalna” 2005, nr 2, s. 85–92.
 • Zochniak Ida, Rola ekspresji i twórczości w procesie resocjalizacji, „Opieka, Wychowanie, Terapia” 2005, nr 1–2, s. 27–29.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2545–3068
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-6ba4d98f-7084-4eee-a7e4-12a27df480c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.