PL EN


2016 | 2(19) | 37-57
Article title

The authorities of the commune in Poland and France. Conclusions and postulates

Content
Title variants
PL
Organy gminy w Polsce i we Francji. Wnioski i postulaty
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The issues raised in this article present the organization and the tasks of the commune authorities in the Polish and in the French legal system, indicating their decision-making and executive function. The regulations concerning the organization and the operation of the commune authorities, outlined on the basis of the statutory regulations and the internal regulations, the output of the doctrine and the jurisprudence of administrative courts, are intended to identify the elements common and specific to these bodies. Creating good relations between the community authorities is of fundamental importance for the efficient exercise of power at the local level, hence the present issues are deemed crucial. De lege lata analysis of the research problems at hand will help to raise comments and postulates in the final assessment in respect of the relations between decision-making and executive authorities in the commune of both a personal as well as functional nature.
PL
Problematyka poruszana w przedmiotowym artykule przedstawia organizację i zadania organów gminy w polskim oraz we francuskim porządku prawnym, wskazując na ich funkcję stanowiącą i wykonawczą. Unormowania dotyczące organizacji i działania organów gminy, nakreślone w oparciu o regulacje ustawowe oraz statutowe, dorobek doktryny, a także orzecznictwa sądowoadministracyjnego, mają na celu wskazanie elementów wspólnych dla tych organów oraz rozłącznych. Ułożenie dobrych relacji między organami gminy ma fundamentalne znaczenie w zakresie efektywnego wykonywania władzy na poziomie lokalnym, stąd ta problematyka jawi się jako istotna. Analiza de lege lata przedmiotowej problematyki badawczej pozwoli w ocenie końcowej na wysunięcie wniosków i postulatów dotyczących relacji między organami stanowiącymi i wykonawczymi w gminie zarówno o charakterze personalnym, jak i funkcjonalnym.
Contributors
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-70ccef38-977f-4b92-919f-4b64f74eb62b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.