PL EN


2017 | 16 | 2 | 65-90
Article title

Skuteczność rozwiązań chroniących dzieci przed porzuceniem ze skutkiem śmiertelnym i dzieciobójstwem w świetle Konwencji o prawach dziecka

Content
Title variants
EN
Mechanisms preventing babies from neonaticide and illegal, unsafe abandonment, their effectiveness and ethic and legal implications regarding UN Convention on the Rights of the Child
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono trzy podejścia do zapobiegania zjawiskom dzieciobójstwa i porzucenia dziecka ze skutkiem śmiertelnym przez „dozwolone prawnie porzucenie dziecka”, czyli poród anonimowy, wyznaczone miejsca nazywane „bezpieczną przystanią” i okna życia. Pokazano różnice między tymi rozwiązaniami oraz ich prawne i etyczne aspekty. Omówiono główne argumenty w debacie o skuteczności tych środków, w szczególności w perspektywie Konwencji o prawach dziecka. Analizę oparto na piśmiennictwie naukowym, raportach oraz dostępnych danych i informacjach o działalności okien życia.
EN
The article discribes the 3 main mechanisms of preventing neonaticide and abandonment of child in unsafe condition through implementaction of possibility of „lawful anonymous abandonment”: anonymous delivery, „safe haven laws” and „baby hatches”. It shows differences between them and their legal and ethic implications. Referring to scientific literature, it presents main argumentation in a debate about effectiveness of these solutions, especially in the perspective of UN Convention on the Rihts of the Child.
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
65-90
Physical description
Contributors
References
 • Bartels, L. (2012). Safe Haven Laws, Baby Hatches and Anonymous Hospital Birth: Examining Infant Abandonment, Neonaticide and Infanticide in Australia. Criminal Law Journal, 36, 19–37.
 • Bauer, T. (2015). A Discussion of the Baby Hatch from the Viewpoint of a Child’s Right to a Knowledge of his/her Parentage: Perspectives from the German Debate. Journal of Philosophy and Ethics in Health Care and Medicine, 9(12), 31–43.
 • Browne, K., Chou, S., Whitfield, K. (2012). Child Abandonment and its Prevention in Europe. The University of Nottingham. Pobrane z: https://www.crin.org/en/docs/MANUAL%20OF%20GOOD%20PRACTICE.pdf.
 • Caritas Polska. http://caritas.pl/dzialania-w-polsce/.
 • Case of Godelli v Italy, Application no. 33783/09. Pobrane z: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-113460%22]}.
 • Case of Odievre v. France, Application no. 42326/98. Pobrane z: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-60935%22]}.
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (2017). Roczne sprawozdanie statystyczne MZ-29 o działalności szpitala ogólnego.
 • Coutinho, J., Krell, C. (2012). Summary of the study „Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland –Fallzahlen, Angebote, Kontexte“ Deutsches Jugendinstitut e.V., tłumaczenie na jęz. angielski z archiwum organizacji Eurochild, oryginał dostępny: https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/Projekt_Babyklappen/Berichte/Abschlussbericht_Anonyme_Geburt_und_Babyklappen.pdf.
 • Dailard, C. (2000). The Drive to Enact ‘Infant Abandonment’ Laws. The Guttmacher report on Public Policy.
 • Danner, C., Pacher, M., Ambach, E., Brezinka, C. (2005). Anonymous birth and neonaticide in Tyrol. Zeitschrift für Geburtshilfe und Neonatologie, 209(5), 192–198.
 • Flidrova, A. (2004). Anonymous Childbirth? Common Law Review, 5. Pobrane z: http://review.society.cz/index.php?Itemid=2&id=77&option=com_content&task=view.
 • Grylli, Ch., Brockington, I., Fiala, Ch., Huscsava, M., Waldhoer, T., Klier, C. M. (2016). Anonymous birth law saves babies – optimization, sustainability and public awareness. Archives of Womens Mental Health, 9, 291–297.
 • Hancock, M. (2008). Preventing the first form of violence against children: abandonment at birth. Raport Social, Health and Family Affairs Committee dla Zgromadzenia Ogólnego Parlamentu Europejskiego. Pobrane z: http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17667〈=en.
 • Henrion, R. (2003). Accouchement sous X: les nouvelles dispositions législatives. Extrait des Mises à jour en Gynécologie et Obstétrique. Tome XXVII. Pobrane z: http://www.cngof.asso.fr/d_livres/2003_go_137_henrion.pdf.
 • Kaplan, D. S. (2014). Who Are the Mothers Who Need Safe Haven Laws? An Empirical Investigation of Mothers Who Kill, Abandon, or Safely Surrender Their Newborns. 29 Wisconsin Journal of Law, Gender & Society, 213, 446–511.
 • Klier, C., Chryssa, G., Amon, S., Fiala, C., Weizmann-Henelius, G., Pruitt, S., Putkonen, H. (2012). Is the introduction of anonymous delivery associated with a reduction of high neonaticide rates in Austria? A retrospective study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 120(4), 428–434. http://doi.org/10.1111/1471-0528.12099.
 • Kolankiewicz, M. (2006). Zapiski o instytucjonalnej opiece nad dziećmi. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 5(4), 6–35.
 • Krajewska, B. (2015). Okna życia w systemie opieki nad dziećmi. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Kühn, G. (2010). Przypadki krzywdzenia dzieci ze skutkiem śmiertelnym. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 9(3), 7–23.
 • Korczak, J. (1993). Dzieła, tom 7. Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latona.
 • Kuźnicka, D. (2016). Prawo do tożsamości jako prawo dziecka – wybrane zagadnienia. Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, 5(2), 181–198.
 • Kwapis, K., Brygoła, E. (2013). Tożsamość osobista w ujęciu emotywno-refleksyjnym: zawartość, funkcje i procesy kształtowania tożsamości. Opuscula Sociologica, nr 4 [6], 33–49.
 • Lee, A. C. W., Li, C. H., Kwong, N. S., So, K. T. (2006). Neonaticide, Newborn Abandonment, and denial of pregnancy – newborn victimisation associated with unwanted motherhood. Hong Kong Medical Journal, 12, 61–64.
 • Melchior, M., (1990). Społeczna tożsamość jednostki (w świetle wywiadów z Polakami pochodzenia, żydowskiego urodzonym w latach 1944–1955). Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Modlibowska, M. (2015). Po drugiej stronie adopcji. Chcemy być rodzicami. Pobrane z http://www.chcemybycrodzicami.pl/po-drugiej-stronie-adopcji/.
 • Momic, M. (2014). Les enfants admis au statut de pupille de l’État suite à une naissance sous le secret. Extrait du rapport de l’ONED publié en décembre 2014: La situation des pupilles de l’État - Enquête au 31 décembre 2013. Pobrane z: https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/focus_pupilles2013.pdf.
 • Mueller, J., Sherr, L. (2009). Abandoned babies and absent policies. Health Policy, 93(2–3),157–164. DOI:10.1016/j.healthpol.2009.06.002.
 • Murphy, S. T., Lalor, J. G. (2016). Concealed pregnancy: a concept analysis. Journal of Advanced Nursing, 72(1), 50–61.
 • Polańska, D., Romanowska, M., Żmuda-Trzebiatowska, K., Gostyńska, M., Łacińska, A., Pytel, W. (2013). Raport: Sytuacja niemowląt pozbawionych opieki rodzicielskiej (na podstawie doświadczeń Interwencyjnego Ośrodka Adopcyjnego). Pobrane z: http://www.adopcja.org.pl/files/raport_IOP.pdf.
 • Policja (2017a). Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (148–162). Dzieciobójstwo (art. 149). Pobrane z: http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko/63417,Dzieciobojstwo-art-149.html.
 • Policja (2017b). Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (206–211). Porzucenie małoletniego albo osoby nieporadnej (art. 210). Pobrane z: http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-7/63510,Porzucenie-maloletniego--albo-osoby-nieporadnej-art-210.html.
 • Pomarańska-Bielecka, M. (2010). Prawna i socjologiczna charakterystyka występku dzieciobójstwa. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 9(3), 31–42.
 • Porter, T., Gavin, H. (2010). Infanticide and neonaticide: A Review of 40 years of Research Literature on Incidence and Causes. Trauma Violence Abuse, 11(3), 99–112. DOI: 10.1177/1524838010371950.
 • Ruszkiewicz, D. (2014). Okna życia jako instytucje wspierające dziecko i rodzinę – zalety i kontrowersje. Pedagogika Rodziny, 4, 45–58.
 • Simmonds, C. (2013). An Unbalanced Scale: Anonymous Birth and the European Court of Human Rights. The Cambridge Law Journal, 72(2), 263–266.
 • Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”. (2016). Okna życia – apel z 25.01.2016 r. Pobrane z http://www.nasz-bocian.pl/node/55243.
 • Szymański, A. (2015). Konsekwentnie przeciw życiu. Komitetowi Praw Dziecka ONZ nie przeszkadza aborcja, ale przeszkadzają „okna życia”, które życie niemowląt chronią. Pobrane z: https://wpolityce.pl/polityka/269579-konsekwentnieprzeciw-zyciu-komitetowi-praw-dziecka-onz-nie-przeszkadza-aborcja-aleprzeszkadzaja-okna-zycia-ktore-zycie-niemowlat-chronia.
 • Trocha, O. (2012). Przestępstwa wobec małych dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 11(1), 107–115.
 • Villeneuve-Gokalp, C. (2011). Women who Give Birth „Secretly” in France, 2007–
 • Population-E, 66(1), 131–168.
 • Waszczyńska, K. (2014). Wokół problematyki tożsamości. Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego, 6, 48–73.
 • Włodarczyk, J. (2012). Śmierć dzieci jako konsekwencja krzywdzenia i/lub zaniedbania. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 11(2), 104–115.
 • Żok, A., Rzymska, I. (2015). Problem okien życia – analiza etyczno-prawna. Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, XXV, 20–26.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-71c5def6-83c4-4529-b404-e2dd130facd6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.