PL EN


2008 | 1-2 | 159-168
Article title

Białoruś ofiarą ingerencji i wojny informacyjnej? Uwagi na temat stosowania pojęć prawa międzynarodowego

Content
Title variants
EN
Belarus as a victim of interference and information war? Remarks concerning the use of notions of international law
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author discusses accusations from the Belarus presidency concerning alleged interferences of Western states into the internal affairs of Belarus in referring 1) to the main relevant notions of international law and 2) to the last developments of information technology. The author focuses first on the distinction between non-violent interference and violent intervention, drawing the attention on the very restrictive way these notions are interpreted in favour of state sovereignty. One important exception is provided by the freedom of information which on the other side does not permit for political propaganda. Another terminological problem relates to the notion of “information war”. To an even greater extent, the notion is fluid and still changing, a fact resulting especially from the latest changes in information technology. One of these developments is the emergence of the so-called “cyberwar”. Almost all the traditional elements of war being part of European tradition of the last centuries don´t apply here anymore. There is no conscription of the fighters, no state training, no outer recognizability, not even any necessity to know the state´s language etc. Belarus accusations of information war may therefore be true from the perspective of the victim, but don´t fit into the actual situation characterized by a large privatization of the side of the “aggressor”, concerning even the decision to “declare a war” against another country.
PL
Artykuł omawia płynące z Urzędu Prezydenta Białorusi oskarżenia dotyczące rzekomych interwencji krajów Zachodu w wewnętrzne sprawy Białorusi, a odnoszące się do 1) najważniejszych stosownych pojęć prawa międzynarodowego oraz 2) najnowszych osiągnięć informatyki. Autor koncentruje się najpierw na rozróżnieniu między interwencjami opartymi na przemocy oraz jej niestosującymi, zwracając uwagę na wysoce restrykcyjny sposób interpretacji owych pojęć na korzyść suwerenności państwa. Jednym z najważniejszych wyjątków jest tu wolność informacji, która z drugiej strony nie dopuszcza politycznej propagandy. Kolejny problem terminologiczny wiąże się z pojęciem „wojny informacyjnej”. Skutkiem najświeższych zmian w informatyce, pojęcie to jest w jeszcze większym stopniu płynne i zmienne. Jedną ze zmian, o jakich tu mowa, jest powstanie tzw. „cyberwojny”, w której nie znajdują już zastosowania prawie żadne spośród elementów wojny będących częścią europejskiej tradycji ostatnich wieków. Nie ma zaciągów czy poboru walczących, nie ma treningu opłacanego przez państwo, brak też rozpoznawalności zewnętrznej – nie ma nawet konieczności operowania językiem danego państwa itd. Dlatego, z perspektywy ofiary, wysuwane przez Białoruś oskarżenia o wojnę informacyjną mogą być prawdziwe. Nie pasują one jednak do sytuacji faktycznej, w której cechą charakterystyczną jest wysoki stopień prywatyzacji po stronie „agresora” nawet w kwestii decyzji „wypowiedzenia wojny” przeciwko innemu państwu
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-720a1bec-9990-4488-aaa2-33c877dd561c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.