PL EN


Journal
2016 | 42 | 2a | 69-78
Article title

LACK OF TRUST OR NO TRUST STRATEGY? THE RELATIONS BETWEEN THE COMMUNE AUTHORITIES AND TOWN AUTHORITIES IN ZIELONA GÓRA IN THE PROCESS OF MERGING THE TWO ADMINISTRATIVE BODIES

Content
Title variants
PL
BRAK ZAUFANIA CZY STRATEGIA BRAKU ZAUFANIA? RELACJE WŁADZ GMINY I MIASTA ZIELONA GÓRA W PROCESIE ŁĄCZENIA SAMORZĄDÓW
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is the attempt to describe the process of merging the two administrative bodies of city and communes governments units. In the first part I established the base for public process which was created for integration of self-government bodies. I characterized also relations of city and commune authorities before the appearance of the project to merge. While searching for the answers for the question put in the title of the article, I referred to the public debate (texts placed in the local media). The analysis showed the large lack of the trust of commune authorities in comparison with municipal authorities, which did not result from the levering of essential recordings of the prepared social contract but from lack of belief in their constancy and realization. Such manner was called the strategy of the distrust.
PL
Artykuł jest próbą analizy procesu łączenia samorządów miasta i gminy Zielona Góra. Odnosi się do jednego z wątków, a mianowicie strategii działania władz gminnych, które były przeciwne połączeniu. W pierwszej części nawiązałem do procesów społecznych, które stworzyły podstawę do integracji samorządów, scharakteryzowałem także relacje władz miasta i gminy przed pojawieniem się projektu połączenia. Poszukując odpowiedzi na postawione w tytule pytanie, odwołałem się do dyskursu publicznego (tekstów zamieszczonych w mediach lokalnych). Analiza uwidoczniła duży deficyt zaufania władz gminnych w stosunku do władz miejskich, który nie wynikał z podważania merytorycznych zapisów przygotowanego kontraktu społecznego lecz z braku wiary w ich trwałość i realizację. Taki sposób postępowania nazwany został strategią braku zaufania
Journal
Year
Volume
42
Issue
2a
Pages
69-78
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Czyżniewski T. (2012a), Ułóżmy to jeszcze lepiej. Wywiad z prezydentem Zielonej Góry, Januszem Kubickim, „Łącznik Zielonogórski”, No. 1, 26.10.2012, p. 2.
 • Czyżniewski T. (2012b), Na początek 3 mln. złotych dla sołectw, „Łącznik Zielonogórski”, No. 1, 26.10.2012, p. 4.
 • Czyżniewski T. (2014), Zachęcamy: idźcie na referendum, wywiad z radną gminy wiejskiej Zielona Góra Antoniną Ambrożewicz-Sawczuk, „Łącznik Zielonogórski”, No. 74, 16.05.2014, p. 3.
 • Dziennik Ustaw (1990), Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900160095 [access: 21.08.2016].
 • GUS (2014), Prognoza ludności na lata 2014-2050, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Prognoza.aspx [access: 30.07.2016].
 • Iwanowski M. (2013), Niech zdecydują mieszkańcy. Wywiad z radną gminy wiejskiej z Zawady Sylwią Brońską, „Łącznik Zielonogórski”, No. 13, 1.02.2013, p. 7.
 • Jałowiecki B., Szczepański M.S. (2006), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kajdanek K. (2011), Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.
 • Kajdanek K. (2012), Suburbanizacja po polsku, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.
 • Lewenstein B., Shindler J., Skrzypiec R. (2010), Wstęp, [in:] Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów lokalnych, eds. B. Lewenstein, J. Shindler, R. Skrzypiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Ocena sytuacji samorządów lokalnych (2012), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, https://mac.gov.pl/files/ocena-sytuacji-samorzadow-lokalnych.pdf [access: 30.03.2016].
 • Osękowski Cz. (2014), Połączenie miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra w jeden samorząd terytorialny szansą na wzrost potencjału i przyspieszony rozwój, „Studia Zielonogórskie”, Vol. XX, pp. 7 – 26.
 • Radni o połączeniu (2012), “Łącznik Zielonogórski”, No. 6, 30.11.2012, p. 7.
 • Sztompka P. (2007), Zaufanie fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Van den Berg L., Drewett R., Klaasen L. H., Rossi A., Vijverberg C. H. T. (1982), Urban Europe: A Study of Growth and Decline, Pergamon Press, Oxford.
 • Zalewski M. (2012), „Informacje Gminy Zielona Góra”, No. 31, XI.
 • Znaniecki F., Ziółkowski J. (1984), Czym jest dla Ciebie miasto Poznań? Dwa konkursy 1928/1964, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-731ffa6b-c6aa-4043-a055-558fc0c38d9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.