PL EN


Journal
2019 | 45 | 2 | 37-50
Article title

REWITALIZACJA MIAST JAKO PROGRAM PUBLICZNY NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC W LATACH 1971-2000

Authors
Content
Title variants
EN
REVITALIZATION OF CITIES AS A PUBLIC PROGRAM – THE EXAMPLE OF GERMANY BETWEEN 1971 AND 2000
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rewitalizacja miasta to pojęcie złożone.Wzakresie materialnym (tradycyjnym) obejmuje działania skierowane na odnowę „zdezaktualizowanych” struktur przestrzennych, funkcjonalnych i substancji budowlanej dzielnic miejskich. Od końca XX wieku obejmuje również działania skierowane na usuwanie niepożądanych zjawisk społeczno-ekonomicznych, takich jak dezintegracja i marginalizacja społeczna, ubóstwo, bezrobocie i przestępczość w dzielnicach miejskich, określanych, jako „problemowe”, czy też „zdegradowane”. Zarówno degradacja jak i rewitalizacja dzielnic miejskich uwikłane są w mechanizmy prywatnego rynku nieruchomości z jednej i działań polityki sektora publicznego z drugiej strony. Z tej racji w Niemczech wypracowano programy rewitalizacji oparte o regulacje prawne, chroniące obszary miejskie przed spekulacją, wypieraniem mieszkańców oraz pozwalające skutecznie realizować uchwalone programy odnowy. Kierują się one zasadą nadrzędności dobra i interesu publicznego nad interesami własności prywatnej i mechanizmu rynku nieruchomości.
EN
Revitalization of cities is a complex concept. In material (traditional) terms, it covers activities supporting the rehabilitation of ‘outdated’ spatial, functional, and building structures of city districts. Since the end of the 20th century, it has included also activities aimed at eliminating undesired socio-economic phenomena, such as social disintegration and marginalization, poverty, unemployment, and crime in city districts considered to be problematic or degraded. Both degradation and revitalization of city districts are often involved in, on the one hand, mechanisms of the private real estate market and, on the other, the political activities of public sector. For this reason, Germany developed revitalization programs based on legal regulations that protect urban areas against speculation and against forcing inhabitants to move out, and allow effective implementation of the developed programs. The programs are driven by the idea of the supremacy of the public good and interest over the interests of private owners and the mechanisms of the real estate market.
Journal
Year
Volume
45
Issue
2
Pages
37-50
Physical description
Contributors
 • Europa-Universität Viadrina
References
 • Billert A. (2009), „Klasyczne” programy rewitalizacji w Niemczech, Urbanista 6(42).
 • Bryx M., Jadach-Sepioło A. (2009), Rewitalizacja miast polskich, t. 3 Rewitalizacja miast w Niemczech, Kraków.
 • Fisher L., Winnick E. M. (1951), A Reformulation of the Filtering Concept, Journal of Social Crisis.
 • Le Gales P. (2002), European Cities. Social conflicts and Governance, Oxford.
 • Hassenpflug D. (red.) (2002), Die Europäische Stadt. Mythos und Wirklichkeit, Münster – Hamburg – London.
 • Hämer H-W. (1990), Behutsame Stadterneuerung, Senatsverwaltung für Bauund Wohnungswesen. Stadterneuerung Berlin.
 • Häußermann H. (2001), Die europäische Stadt, [w:] Leviathan, nr 29, s. 237-255.
 • Häußermann H., Siebel, W. (1987), Neue Urbanität, Frankfurt a.M.
 • Holm A. (2006), Die Restrukturierung des Raumes. Stadterneuerung der 90er Jahre in Ostberlin: Interessen und Machtverhältnisse. transcript, Bielefeld.
 • Izdebski H., Nelicki A,. Zachariasz I. (2007), Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego, Warszawa.
 • Jacobs J. (1961), The Death and Life of Great American Cities, New York.
 • Kaelbe H. (2001), Die Besonderheiten der europäischen Stadt im 20. Jahrhundert, [w:] Leviathan, nr. 29, s. 256-274;
 • Lichtenberger E. (1990), Stadtverfall und Stadterneuerung, Beiträge zur Stadt- und Regionalforschung, nr 10.
 • Lowry S. I. (1960), Filtering and Housing Standards – a Conceptual Analysis, [w:] „Land Economics”, 4(36).
 • Mitscherlich A. (1966), Die Unwirtlichkeit unserer Städte. Anstiftung zum Unfrieden, Frankfurt a.M.
 • Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji (2003), Warszawa, s. 122-173.
 • Siebel W. (red.) (2004), Die europäische Stadt, Frankfurt a.M. Westphal H. (1974), Wachstum und Verfall der Städte Ansätze einer Theorie der Stadtsanierung, Frankfurt – New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-74593bc2-19b2-4514-ba52-dcefa289fd4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.