PL EN


2014 | 4 | 49-62
Article title

Codes of ethics and security of the enterprise

Content
Title variants
PL
Kodeksy etyczne a bezpieczeństwo przedsiębiorstwa
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The integral objective of any company, irrespective of size or type of the conducted business activities, is survival and growth. To increase the chances to achieve this objective, the condition may be conducive which gives the feeling of certainty of existence and guarantee of its continuation, which means safety of the enterprise. Pursuing the objective of the company is also correlated with its ethical image, determined with, among others, acceptance of the activities of the company from the ethical standpoint. Ethics of business is the basis for initiation of activities which are referred to as corporate social responsibility (CSR). Both in business practice and in the literature, interest is on the increase in the CSR concept of conscious action focused not only on economic aspects (e.g. profit), but also on social and ecological aspects. From the point of view of management, social responsibility must be an integral element of the management strategy to become effective. The companies which indeed want to behave socially responsible are expected to introduce such formal solutions to the company system which form permanent grounds for ethical activities. This may be done with various methods and tools. The code of ethics is one of them. The code of ethics is aimed at regulation of activities of the internal structures of an enterprise, it defines the assumptions of the corporate culture of the company, and it introduces a certain standard of providing services. Its normative and preventive nature may contribute to the increase of security of the enterprise.
PL
Integralnym celem każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości czy rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, jest przetrwanie i rozwój. Zwiększeniu szans na osiągnięcie tych celów może sprzyjać stan, który daje poczucie pewności istnienia i gwarancję jego zachowania, a więc bezpieczeństwo przedsiębiorstwa. Realizacja celu przedsiębiorstwa jest też skorelowana z jego etycznym wizerunkiem, determinowanym m.in. akceptacją poczynań firmy na gruncie etycznym. Etyka biznesu jest podstawą inicjowania działań określanych jako społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR). Zarówno w praktyce biznesowej, jak i literaturze przedmiotu można zaobserwować rosnące zainteresowanie koncepcją CSR, polegającą na świadomym działaniu zorientowanym nie tylko na aspekty ekonomiczne (np. zysk), ale także na aspekty społeczne i ekologiczne. Z punktu widzenia zarządzania społeczna odpowiedzialność, aby stała się efektywna, musi być integralnym elementem strategii zarządzania. Od przedsiębiorstw chcących zachowywać się społecznie odpowiedzialnie wymaga się wprowadzenia takich rozwiązań formalnych do systemu przedsiębiorstwa, które stworzą trwałe podstawy etycznego działania. Może się to odbywać przy wykorzystaniu różnych metod i narzędzi. Jednym z nich jest kodeks etyczny. Kodeks etyczny reguluje działalność wewnętrznych struktur przedsiębiorstwa, określa założenia kultury korporacyjnej firmy i standard prowadzenia usług. Jego normatywny i prewencyjny charakter może przyczyniać się do zwiększania bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.
Contributors
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-748f6e83-1933-4f26-9642-bf05d6d5f651
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.