PL EN


Journal
2018 | 44 | 1 | 347-363
Article title

Przejawy kultury konsumpcyjnej w zachowaniach edukacyjnych młodzieży akademickiej. Opinie studentów o ściąganiu i plagiacie na podstawie badań empirycznych

Content
Title variants
EN
Manifestations of consumption culture in the educational behariour of the academic youth. Students’ opinions about cheating and pagiarism on the basis of empirical studies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematem artykułu jest stosunek młodzieży akademickiej do ściągania i plagiatu. Zostały w nim zaprezentowane wyniki badań empirycznych zrealizowanych w 2015 r. wśród studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Teoretyczne tło dla analizy stanowi kultura konsumpcyjna, która stymuluje tego typu zachowania, jednak ta perspektywa teoretyczna nie oznacza, że skłonność do ściągania i plagiatu pojawiła się w polskich warunkach wraz z początkiem lat 90. (i rozwojem kultury konsumpcji).
EN
The article discusses academic youth’s attitude towards cheating and plagiarism. The authors present the results of empirical studies conducted in 2015 among students of Cardinal Stefan Wyszyński University (Uniwersystet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) in Warsaw. Consumption culture, stimulating this type of behavior, is the theoretical background for the analysis. However, such a theoretical perspective does not mean that the propensity for cheating and plagiarism has appeared in Polish conditions at the beginning of the 1990s (and the development of consumption culture).
Keywords
Journal
Year
Volume
44
Issue
1
Pages
347-363
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Adamczyk G. (2012), Moralność w warunkach społeczeństwa konsumpcyjnego, „Zeszyty Naukowe KUL”, 55 nr 1(217), s. 61-78.
 • Barber B. (2008), Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Muza, Warszawa.
 • Bogunia-Borowska M., Śleboda M. (2003), Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy współczesności, Universitas Kraków.
 • CBOS (2010), Co jest ważne, co można, a czego nie wolno – normy i wartości w życiu Polaków. Komunikat z badań BS/99/2010.
 • CBOS (2017), Jak osiągnąć sukces zawodowy. Komunikat z badań nr 70/2017.
 • Czerwiński T. (2013), Plagiat naukowy w perspektywie akademickiej, „Perspectiva. Legnickie Studia teologiczno-historyczne”, nr 1, s. 5-19.
 • Golka M. (2012), Cywilizacja współczesna i globalne problemy, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Górniak J. (red.) (2015), Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa-Kraków.
 • Gromkowska-Melosik A. (2007), Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Gromkowska-Melosik A. (2009), Plagiat. Konteksty edukacyjne i społeczno-kulturowe, „Nauka”, nr 2, s. 61-79.
 • Jeżowski M. (2009), Magister sine scientia – część druga, czyli niemoralność w sieci i w szkole, [w:] Socjologia religii, red. J. Baniak, t. 8, s. 215-223.
 • Kapias M., Polok G. (2007), Osoba – cnota – wartość: wybrane zagadnienia z etyki nauczyciela akademickiego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Klimski K. (2015), „Wody źródlane połączyły się z wodami klozetowymi”. Oczekiwania wobec oferty Nocy Muzeow i ich implikacje, [w:] Coolturalni. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2015, red. S. H. Zaręba, W. Klimski, Kontrast, Warszawa, s. 21-43.
 • Kobierski K. (2006), Ściąganie w szkole. Raport z badań, Impuls, Kraków.
 • Kozyr-Kowalski S. (2005), Uniwersytet a rynek, Wydawnictwo UAM, Poznań.
 • Kula H. M. (2005), Propaganda współczesna. Istota – właściwości, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Mariański J. (2004), Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej, Nomos, Kraków.
 • Mariański J. (2014), Moralność w kontekście społecznym, Nomos, Kraków.
 • Messyasz K. (2012), Od świadomości aksjologicznej do świadomości pragmatycznej. Przemiany systemu wartości w dyskursywnych rekonstrukcjach młodych generacji III RP, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” nr 40, s. 207-230.
 • Nowy Leksykon PWN (1998), red. A. Dyczkowski, PWN, Warszawa, s. 1325.
 • Ritzer G. (2001), Magiczny świat konsumpcji, Muza, Warszawa.
 • SKN (2017), „Jedenaste nie ściągaj” – analiza zjawiska ściągania i propozycja rozwiązania problemu dla SGH w ramach konkursu ogłoszonego przez prof. zw. dr. hab. Adama Budnikowskiego Rektora SGH; https://sknekonomii.files.wordpress.com/2011/10/jedenaste-nie-sciagac.pdf.
 • Sołtysiak G. (2009), Plagiat. Zarys problemu, ALMAMER WSE, Warszawa.
 • Swadźba U. (2012), Czy wykształcenie jest wartością? Dylematy moralne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” nr 40, s. 191-205.
 • System prawa prywatnego (2007), Prawo autorskie, red. J. Barta t. 13, Wydawnictwo C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa.
 • Szafraniec K. (2015), Wprowadzenie, [w:] Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczu koniecznej zmiany, red. M. S. Szczepański, K. Szafraniec, A. Śliz, Polska Akademia Nauk, Warszawa, s. 5-16.
 • Szkudlarek T. (2012), Robotnicy wiedzy i edukacja akademicka, [w:] Wiedza, ideologia, władza. O społecznej funkcji uniwersytetu w społeczeństwie rynkowym, red. P. Żuk, Scholar, Warszawa, s. 215-237.
 • Świda-Ziemba H. (2008), Paradoksy postaw etycznych młodzieży licealnej i studenckiej, [w:] Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie, red. J. Mariański, L. Smyczek, WAM, Kraków, s. 143-162.
 • Uklańska K. (2017), Uniwersytet między misją a frustracją. W poszukiwaniu roli uniwersytetu we współczesnym społeczeństwie, [w:] Społeczne funkcje uniwersytetu w czasach dynamicznych zmian. 200 lat tradycji SGGW, 10 lat istnienia Wydziału Nauk Społecznych, red. J. Wyleżałek, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 44-54.
 • Ustawa z dn.4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2006 poz. 631 z poźn. zm).
 • Zakowicz I. (2013), Uniwersytet – przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe, student – klient supermarket? Czyli szkolnictwo wyższe w procesie zmian, [w:] Fabryki dyplomów czy universitas? O „nadwiślańskiej” wersji przemian w edukacji akademickiej, red. M. Czerepaniak-Walczak, Kraków, s. 131-149.
 • Ziółkowski M. (1989), Wiedza jednostka społeczeństwo. Zarys koncepcji socjologii wiedzy, PWN, Warszawa.
 • Żuk P. (2012), Między reprodukcją a emancypacją. O wiedzy akademickiej w społeczeństwie półperyferyjnego kapitalizmu, [w:] Wiedza, ideologia, władza. O społecznej funkcji uniwersytetu w społeczeństwie rynkowym, red. P. Żuk, Scholar, Warszawa, s. 28-41.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-74c1d7bc-3fa1-452b-a7e8-834adff3785a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.