PL EN


2014 | 1 | 47-57
Article title

Kształcenie i ocenianie kompetencji społecznych ratownika medycznego – inspiracja Krajowych Ram Kwalifikacji

Content
Title variants
EN
Education and assessment of social competences in paramedic studies – inspired by National Framework of Qualifications
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kompetencje społeczne są jedną z trzech kategorii, obok wiedzy i umiejętności, jakie uczelnie dziś powinny wdrażać i weryfikować u studenta podczas realizacji programu nauczania. Pomimo, że zobowiązują do tego przyjęte w Polsce Krajowe Ramy Kwalifikacji, napotykamy trudności w doborze metod i narzędzi ewaluacji. Celem badania było poznanie opinii absolwentów oraz studentów kierunku Ratownictwo medyczne na temat skuteczności nauczania kompetencji społecznych podczas całego okresu studiowania. Przeprowadzono dobrowolne badanie sondażowe pośród studentów trzeciego roku ratownictwa medycznego oraz absolwentów naboru zimowego 2010/2011 Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Kwestionariusz zawierał pytania zamknięte dotyczące 10 kompetencji społecznych znajdujących się w kierunkowych efektach kształcenia dla tego kierunku studiów. Przy każdej odpowiedzi umieszczone było pytanie otwarte dotyczące przedmiotu, na którym, w opinii respondentów, realizowane były poszczególne kompetencje. Zdecydowana większość badanych uznała, że postawy oraz zachowania wyrażone w kompetencjach społecznych dla ratownictwa medycznego są realizowane w dostateczny sposób. Wskazywano przede wszystkim na korzystny wpływ wykładów i ćwiczeń jako formy zajęć. Badanie ukazuje potrzebę doskonalenia ćwiczeń jako zajęć najwyżej ocenionych i szczególnego zwrócenia uwagi na zajęcia praktyczne i praktyki, które niedostatecznie spełniają swoją funkcję. Konieczne są dalsze badania w tym kierunku ze względu na ograniczenia wykonanego badania i brak reprezentatywnej grupy badanych.
EN
Introduction: Social competences are the one of three categories of learning outcomes collaterally to knowledge and skills which should be evaluated and verified in students by academies. Polish Qualifications Framework obligate academies to do it, but we can see difficulties in matching methods and evaluation tools. The study shows how academic teachers deal with creating attitudes connected with social competences for paramedic students. The aim of our study was the recognition of the opinions of paramedic students and graduates about the effectiveness of teaching social competences during the entire period of education. Material and methods: Voluntary survey was conducted among third-year paramedic students and graduates. Closed questionnaire contained questions about the ten social skills which are in learning outcomes for the course of paramedic study. Open-ended question about the course in which, in the opinions of respondents, social competencies were implemented, was placed after each closed question. Results: Majority of respondents considered that the attitudes and behaviors expressed in social competence for paramedics are implemented in a satisfactory manner. It was pointed out that lectures and exercises beneficial as a form of classes. Conclusions: The study shows the need to improve exercises as a top rated classes and draw attention to practical classes and practices that inadequately fulfill their function. Further research is needed in this direction because of the limitations of study and the lack of a representative group.
Contributors
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-76e32d40-caea-4fe9-8fb9-3aa582e22df6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.