PL EN


Journal
2017 | 43 | 2 | 65-81
Article title

Powszechność i partykularyzm – przechyły terytorialne w wyborach sejmikowych 2006-2014

Content
Title variants
EN
Ubiquity and particularism – territorial shifts in the elections for polish regional assemblies between 2006 and 2014
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przeanalizowanie terytorialnej polaryzacji rywalizacji wyborczej do sejmików województw w latach 2006-2014. Stosując wskaźnik przechylenia terytorialnego, autorzy artykułu porównali w każdym województwie poparcie komitetów wyborczych w powiatach, w których uzyskiwały one wyniki lepsze od mediany dla danego województwa, z poparciem w powiatach, w których wyniki te były gorsze. Ustalili w ten sposób, w których województwach rywalizacja jest najbardziej i najmniej spolaryzowana, a także które ugrupowania najczęściej i najrzadziej ulegają polaryzacji terytorialnej. Zauważyli, że poparcie dla dużych ugrupowań jest mniej spolaryzowane, co prowadzi do istotnych konkluzji odnośnie równowagi między integracją a partykularyzmem jako mechanizmami generującymi poparcie wyborcze. Jakkolwiek odwoływanie się do spolaryzowanego terytorialnie poparcia pozwala zaistnieć w wyborach, przekraczając ustawowe i naturalne progi, to uzyskanie wyniku pozwalającego na zdobycie władzy wymaga większego wyrównania bazy wyborczej w wymiarze terytorialnym
EN
The aim of the article is to analyse the territorial polarization of rivalry in the elections for Polish regional assemblies (sejmiks) between 2006 and 2014. The authors compared the support for electoral committees in the counties (powiats) showing higher and the counties showing lower than the average for a whole province (wojewodztwo) results. The study covered all Polish provinces. To perform the study, the authors used the indicator of territorial shifts. It was noted that the support for big parties was less polarized, which leads to conclusions about the balance between integration and particularism as mechanisms generating electoral support. Referring to territorially polarized support helps parties to prove themselves in elections (passing statutory and natural thresholds), but achieving results that allow gaining power requires a bigger balance in the electoral base in a given territory.
Journal
Year
Volume
43
Issue
2
Pages
65-81
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Agnew J. (1996), Mapping Politics: How Context Counts in Electoral Geography, “Political Geography”, Vol. 15, No. 2, s. 129-146, DOI: 10.1016/0962-6298(95)00076-3.
 • Bukowski M., Flis J., Hess A., Szymańska A. (2016), Rządzący i opozycja: partie sejmowe i lokalne w małopolskich wyborach samorządowych 2014, Wydawnictwo Attyka, Kraków.
 • Dixit A. K., Weibull J. W. (2007), Political Polarization, “Proceedings of the National Academy of Sciences”, Vol. 104, No. 18, s. 7351-7356, DOI: 10.1073/pnas.0702071104.
 • Dudek-Mańkowska S., Lackowska-Madurowicz M. (2012), Konflikty społeczne na Mazowszu – identyfikacja oraz próba oceny ich wpływu na rozwój lokalny, „Mazowsze. Studia regionalne”, nr 10, s. 125-144.
 • Flis J. (2014), Złudzenia wyboru: społeczne wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach do sejmu i senatu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Gendźwiłł A. (2012), Independent Mayors and Local Lists in Large Polish Cities: Towards a Non-partisan Model of Local Government?, “Local Government Studies”, Vol. 38, No. 4, s. 501-518, DOI: 10.1080/03003930.2011.649915.
 • Golosov G. V. (2016), Party System Nationalization, “Party Politics”, Vol. 22, No. 3, s. 278-288, DOI: 10.1177/1354068814549342.
 • Jones M. P. (2003), Scott Mainwaring, The Nationalization of Parties and Party Systems, “Party Politics”, Vol. 9, No. 2, s. 139-166, DOI: 10.1177/13540688030092002 .
 • Kasuya Y., Moenius J. (2008), The Nationalization of Party Systems: Conceptual Issues and Alternative District-focused Measures, “Electoral Studies”, Vol. 27, No. 1, s. 126-135, DOI: 10.1016/j.electstud.2007.09.004.
 • Kjaer U., Elklit J. (2010), Local Party System Nationalisation: Does Municipal Size Matter?, “Local Government Studies”, Vol. 36, No. 3, s. 425-444, DOI: 10.1080/03003931003730451.
 • Lago I., Montero J. R. (2013), Defining and Measuring Party System Nationalization, “European Political Science Review”, Vol. 6, No. 2, s. 191-211, DOI: 10.1017/s1755773913000027.
 • March J. G., Olsen J. P. (2005), Instytucje, Scholar, Warszawa.
 • Norris P. (2004), Electoral engineering: Voting rules and political behavior, Cambridge University Press, Camnbidge.
 • Wojtasik W. (2017), Systemowa specyfika wyborów samorządowych w Polsce, „Roczniki Nauk Społecznych”, 41(1), s. 53-72.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-77414dd9-c580-4c51-849f-10686c516f33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.