PL EN


2018 | 4 | 139-156
Article title

Bezpieczeństwo techniczne na przykładzie zarządzania w galerii handlowej – znaczenie kultury bezpieczeństwa

Content
Title variants
EN
Technical safety on the example of management in a shopping mall: the role of safety culture
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Odniesiono się do pojęcia „kultury bezpieczeństwa organizacji”. W tym kontekście określono pojęcie „kultury bezpieczeństwa technicznego”. Na przykładzie galerii handlowej wskazano na znaczenie podejścia procesowego, będącego przejawem wykorzystania procedur technicznych w ramach kultury bezpieczeństwa na rzecz poprawy bezpieczeństwa technicznego. Zwrócono uwagę na rolę aktów prawnych dla zapewnienia bezpieczeństwa technicznego. Omówiono systemy techniczne działające na rzecz bezpieczeństwa obiektu handlowego. Procedury techniczne omówiono w odniesieniu do działań na rzecz sprawności urządzeń i instalacji w badanym obiekcie. Zaproponowano schemat docelowego systemu zarządzania bezpieczeństwem technicznym w galerii handlowej w ujęciu procesowym. Omówiono wymagania dotyczące sprawności urządzeń oraz zanalizowano ich usterkowość i przyczyny ich występowania. Wskazano konieczność podjęcia niezbędnych działań mających na celu poprawę istniejącej sytuacji, uwzględniając przy tym bezpieczeństwo, także bezpieczeństwo techniczne jako wartość zawartą w kulturze organizacji.
EN
This paper looks at the term “safety culture of an organisation”. In this context, it was necessary to define “technical safety culture” to stress the importance of the process approach, which is the manifestation of the use of technical procedures within safety culture in the interest of improving technical safety on the example of a shopping mall. Emphasis has been placed on the role of legal acts for ensuring technical safety. The paper discussed the role of technical systems that contribute to safety of a commercial facility. The technical procedures, in turn, have been discussed with reference to the actions that contribute to working order of devices and installations in the analysed facility. The structure of the target system of technical safety management in a shopping mall has been proposed in the process approach. Requirements have been discussed in reference to working order of devices and their defectiveness and its causes have been analysed. The paper also discusses the necessity of initiating necessary actions aimed at improvement of the existing situation with safety taken into consideration, including technical safety as a core value in the culture of an organisation.
Contributors
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-7a8a6e45-d13e-4316-a868-1b7df80dba50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.