PL EN


2020 | XXII/2 | 23–37
Article title

Dictionaries and lexical databases of the Polish language

Title variants
PL
Słowniki a leksykalne bazy danych języka polskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The subject of the study is monolingual electronic lexicography. The aim of the article is to show the impact of computer techniques on the organization, size, purpose and content of dictionaries. In the present study, the author focuses on electronic databases and defines what they are, explaining how their structure and the data collected in them influence the form of electronic dictionaries. The article analyses three modern Polish dictionaries: Uniwersalny słownik języka polskiego PWN [The Universal Dictionary of the Polish Language PWN], Wielki słownik języka polskiego PAN [The Great Dictionary of the Polish Language PAN] and Słownik gramatyczny języka polskiego [The Grammatical Dictionary of Polish]. The author argues that the way of organizing and presenting knowledge in the discussed reference works allows users to exploit them in an advanced way, which leads to efficient access to detailed information about lexical units and their grouping, as well as ad-hoc compilation of “sublists” that meet specific expectations of recipients
PL
Przedmiotem badań jest jednojęzyczna leksykografia elektroniczna. Celem artykułu jest ukazanie wpływu technik komputerowych na organizację, rozmiar, przeznaczenie i zawartość słowników. W swych badaniach autorka koncentruje się na elektronicznych bazach danych. Definiuje, czym są, oraz objaśnia, jak ich budowa i sposób organizacji zgromadzonych w nich danych wpływają na postać słowników elektronicznych. W artykule zostały poddane analizie trzy współczesne słowniki języka polskiego: Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, Wielki słownik języka polskiego PAN oraz Słownik gramatyczny języka polskiego. Autorka dowodzi, że sposób organizacji i prezentacji wiedzy w omówionych dziełach umożliwia użytkownikom korzystanie z nich w sposób zaawansowany, co oznacza sprawne dotarcie do szczegółowych informacji o jednostkach leksykalnych, grupowanie ich, jak również doraźne kompilowanie „podsłowników”, spełniających określone oczekiwania odbiorców.
Year
Issue
Pages
23–37
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Bańko M. (2013): Za mało czy dość? Dylemat leksykografa w dobie rewolucji informacyjnej. [In:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Między teorią a praktyką frazeograficzną. G. Dziamska-Lenart, J. Liberek (eds). Poznań, pp. 9–16.
 • Bergenholtz H., Nielsen J. S. (2013): What is a Lexicographical Database? “Lexicos” 23, pp. 77–87.
 • Czeszewski M., Foremniak K. (2011): Ludzie i miejsca w języku. Słownik frazeologizmów eponimicznych. Warszawa.
 • Czerepowicka M. (2014): SEJF – Słownik elektroniczny jednostek frazeologicznych. „Język Polski” XCIV, z. 2, pp. 116–129.
 • Czerepowicka M., Savary A. (2018): SEJF – A Grammatical Lexicon of Polish Multiword Expressions. [In:] Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics. Z. Vetulani i in. (eds). Berlin−Heildeberg, pp. 59–73.
 • Czerepowicka M., Kosek I., Przybyszewski S. (2014): O projekcie elektronicznego słownika odmiany frazeologizmów czasownikowych. „Polonica” XXXIV, pp. 115–123.
 • Dubisz S. (ed.) (2018): Wielki słownik języka polskiego PWN. Warszawa.
 • Korczakowska M. (2001): Polskie korpusy tekstów (wybrane zagadnienia). „Prace Językoznawcze” III, pp. 65–75.
 • Kosek I., Przybyszewski S., Czerepowicka M. (2018): Źródła w tworzeniu elektronicznego słownika paradygmatów frazeologizmów werbalnych. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXXIV, pp. 47–59.
 • Lew R. (2015): Dictionaries and Their Users. [In:] International Handbook of Modern Lexis and Lexicography. P. Hanks, G. M. de Schryver (eds.). Berlin−Heildeberg. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-45369-4_11-1.
 • Lew R., Grzelak M., Leszkowicz M. (2013): How Dictionary Users Choose Senses in Bilingual Dictionary Entries: An Eye-Tracking Study. “Lexicos” 23, pp. 228–254.
 • Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R. L., Lewandowska-Tomaszczyk B. (eds.) (2012): Narodowy Korpus Języka Polskiego. Warszawa.
 • Przepiórkowski A., Skwarski F., Hajnicz E., Patejuk A., Świdziński M., Woliński M. (2014): Modelowanie własności składniowych czasowników w nowym słowniku walencyjnym języka polskiego. „Polonica” XXXIII, pp. 159–178.
 • Saloni Z. (2003): Głos w dyskusji. [In:] Językoznawstwo w Polsce. Stan i perspektywy. S. Gajda (ed.). Opole, pp. 79–80.
 • Saloni Z. (2012): Podstawy teoretyczne „Słownika gramatycznego języka polskiego”. Warszawa.
 • Saloni Z., Woliński M., Wołosz R., Gruszczyński W., Skowrońska D. (2015): O Słowniku.
 • [In:] Słownik gramatyczny języka polskiego. Edition III. Online: http://sgjp.pl/o-slowniku/. Saloni Z., Woliński M., Wołosz R., Gruszczyński W., Skowrońska D. (2015): Słownik gramatyczny języka polskiego. Edition III. Online: Warszawa, http://sgjp.pl/.
 • Wójtowicz B. (2017): Revisiting Lemma List in Swahili Dictionaries. “Lexicos” 27, pp. 561-577.
 • Zasady opracowania hasła WSJP (2018), https://wsjp.pl/index.php?pokaz=zasady&l=1&ind=0.
 • Żmigrodzki P. (2008): Słowo – słownik – rzeczywistość. Kraków.
 • Żmigrodzki P. i in. (eds.) (2018): Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania. Kraków, https://wsjp.pl/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-7b7d49cf-ca1d-4ed2-b43e-65b2b1901a7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.