PL EN


2018 | 27 | 43-63
Article title

Kompleksowa ocena stanu środowiska na terenach wiejskich powiatów województwa mazowieckiego

Authors
Content
Title variants
EN
Complex evaluation of the state of the environment in rural areas of Mazovian counties
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest dokonanie oceny stanu środowiska na terenach wiejskich powiatów województwa mazowieckiego, ponieważ wynik tej oceny jest bardzo pomocny przy wyznaczania kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego poszczególnych powiatów i gmin, a także dla inwestorów indywidualnych, szczególnie tych, którzy są zainteresowani turystyką, rekreacją i mieszkalnictwem. Do wykonania takiej oceny wykorzystano 7 wskaźników: ogólne obciążenie środowiska przez stałych mieszkańców, zachowanie szaty roślinnej w formie zbliżonej do naturalnej, zróżnicowanie form użytkowania gruntów, powierzchnię i charakter obszarów chronionych, obciążenie odpadami komunalnymi, obciążenie ściekami bytowymi, stan powietrza atmosferycznego. Obliczenie poszczególnych wskaźników jest dokonywane na podstawie danych liczbowych, pochodzących z Banku Danych Lokalnych GUS lub z programu EMEP. Wartości wskaźników są poddane standaryzacji w skali od 0 do 10, a następnie uśredniane dla poszczególnych powiatów. Wyniki przeprowadzonej analizy pokazują, że stan środowiska w powiatach województwa mazowieckiego jest bardzo zróżnicowany, z wyjątkiem stanu powietrza atmosferycznego. W zakresie każdej z pozostałych 6 cech występują powiaty zarówno o bardzo dobrej, jak i złej ocenie. Uśrednione oceny dla poszczególnych powiatów pokazały, że ogólny stan środowiska w żadnym z powiatów województwa mazowieckiego nie był korzystny na tle sytuacji w Polsce w 2006 roku.
EN
The goal of the paper is to provide an assessment of the state of the environment in the rural areas of the counties in the Mazovia region. The results of such an evaluation are a valuable source of information for local authorities when determining the directions of development, including spatial development, of individual counties and municipalities, as well as for individual investors, especially those interested in tourism, recreation and housing. The state of the environment was evaluated according to 7 indicators: general impact of permanent residents on the environment, preservation of vegetation in its natural or near-natural form, land-use diversification, area and character of protected areas, municipal waste load, domestic sewage load, air quality. The indicators were calculated according to numerical data from the GUS (Polish Central Statistical Office) Local Data Bank and the EMEP program. The values were then standardized on a scale of 0 to 10 and averaged in individual counties. The results of the analysis indicate that the state of the environment differs significantly among Mazovian counties, with the exception of air quality. As for the remaining 6 indicators, counties with both very good and very bad results can be found. The average results of individual counties indicate that the general state of the environment in all of the Mazovian counties can be considered as unfavorable in comparison to the situation in Poland in 2006.
Year
Issue
27
Pages
43-63
Physical description
Dates
published
2018-12
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
References
 • Bank Danych Regionalnych, 2008, GUS, Warszawa,
 • http://www.stat.gov.pl/bdr_s/app/dane_cechter.wymiary
 • Bank Danych Lokalnych, 2018, GUS, Warszawa,
 • http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks
 • Cetner J., Ogonowska M., 2008, Metodyka oceny potencjału rozwoju ekoturystyki na podstawie źródeł wtórnych [w:] S. Bosiacki (red.), Gospodarka turystyczna XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań.
 • Cetner J., 2009, Ocena potencjału rozwoju ekoturystyki w powiecie łukowskim metodą badań „zza biurka”, Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie, 5, s. 274-286.
 • Cetner J., Ogonowska M., 2009 (listopad), Potencjał rozwoju ekoturystyki w powiatach województwa zachodniopomorskiego, Handel Wewnętrzny, 4, s. 214-220.
 • Cetner J., Dyguś K., 2011, Środowiskowe uwarunkowania rekreacji w gminach powiatów wałeckiego, drawskiego i choszczeńskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 79, s. 513-524.
 • Cetner J., Dyguś K., 2011, Środowiskowe uwarunkowania rozwoju turystyki zrównoważonej w powiatach województwa podlaskiego [w:] Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
 • Cetner J., Dyguś K., Wojtatowicz J., 2013 (listopad-grudzień), Środowiskowe uwarunkowania zarządzania rozwojem turystyki zrównoważonej w wybranych gminach. Trendy i prognozy; Handel Wewnętrzny, s. 135-148.
 • Cetner J., Dyguś K., Ogonowska M., Wojtatowicz J., 2014, Metoda ogólnej oceny stanu środowiska obszarów wiejskich na podstawie informacji z banku danych regionalnych GUS i oszacowań EMEP, Ekonomia i Środowisko, 49, 2, s. 210-220.
 • EMEP modelled air concentrations, depositions, United Nations Economic Commission for Europe, Geneva, 2008, http://webdab.emep.int/Unified_Model_Results/
 • The ENEP grid, United Nations Economic Commission for Europe, Geneva, 2008,
 • http://www.emep.int/index_data.html
 • Trwanie życia w 2016 r., 2017, GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/trwanie-zycia-w-2016-r-,2,11.html
 • Uchwała nr 219 Rady Ministrów z 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki, http://www.mos.gov.pl/2prawo/uchwaly_rm/uchwala_spisy.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-7c86504d-23d4-44f8-970f-3b60f81678a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.