PL EN


Journal
2018 | 44 | 2a | 225-239
Article title

Preferowane formy aktywności fizycznej studentów w czasie wolnym w zależności od pory roku

Content
Title variants
EN
Students' preferred physical activities in leasure time depending on the seasons of the year
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The study aimed to answer three research questions. The first question concerned the motifs for which students of both sexes take up physical activity; the second one referred to the preferred forms of activity in relation to the season of the year; and the third question concerned differences between the sexes in relation to choosing recreational forms of physical activity. 451 persons (217 women and 234 men) participated in the study. To conduct the study, the authors used a questionnaire. Its results showed that the seasons of the year have influence on the frequency of taking up physical activity, on its duration, and preferred forms. It also showed that students of both sexes devote too little time to physical activity needed to stay healthy. Differences between both sexes are visible in smoking, the frequency and duration of physical activies, and preferred recreational forms.
PL
Celem przeprowadzonych badań była odpowiedź na trzy pytania badawcze. Pierwsze dotyczyło motywów podejmowania aktywności fizycznej przez studentów i studentki, drugie preferowanych form aktywności fizycznej w zależności od pory roku, a trzecie różnic płciowych w wyborze rekreacyjnych form aktywności fizycznej. W przeprowadzonych badaniach wzięło udział 451 osób (w tym 217 studentek i 234 studentów). Wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. Badania wykazały, że pora roku ma wpływ na częstotliwość podejmowania się aktywności fizycznej, na czas jej trwania oraz preferowane formy aktywności, a także, że badani studenci i studentki poświęcają zbyt mało czasu w tygodniu na aktywność fizyczną niezbędną do zachowania zdrowia. Różnice płciowe zauważa się w paleniu tytoniu częstotliwości oraz czasie trwania aktywności fizycznej oraz jej preferowanych formach rekreacyjnych.
Journal
Year
Volume
44
Issue
2a
Pages
225-239
Physical description
Contributors
References
 • Bańka A. (2002), Społeczna psychologia środowiskowa,Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Cęcelek G. (2016), Ubóstwo materialne rodziny ważnym determinantem specyfiki spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, [w:] Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie. red. V. Tanaś, W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź.
 • Czajkowski K. (1979), Wychowanie do rekreacji, WSiP, Warszawa.
 • Giorgianni S. J., Demetrius Jr. J., Porche S.T., Matope W. J. H., Brandon L. L. (2013), Develoing the Discipline and Practice of Comprehensive Men’s Health.American Journal of Men’s Health”, t. 7(4).
 • Hanyga-Janczak P. (2010), Bariery i marzenia związane z czasem wolnym młodzieży studiującej, [w:] Pedagogika społeczna na początku XXI wieku, red. B. Chrostowska, E. Kantowicz, C. Kurkowski,Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń.
 • Howley E. T., Franks B. D. (2007), Fitness Professional´s Handbook, Human Kinetics Publishers.
 • Kaiser A., Sokołowski M. (2010), Elementy promocji zdrowia rodziny w turystyce i rekreacji. Podstawy teoretyczne, Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu.
 • Kamiński A. (1972), Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa.
 • Kotowski P., Ostrowska B. (2017), Aktywność fizyczna studentów kierunku fizjoterapia, [w:] Rozprawy naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 56, s. 26-35.
 • Majchrowska A. (2000), Kultura i jej wpływ na życie społeczne, [w:] Elementy socjologii dla pielęgniarek, red. I.Taranowicz, A. Majchrowska, Z. Kawczyńska-Butrym, Wyd. Czelej, Lublin, s. 103-127.
 • Martyka A. (2012), Czas wolny dzieci we współczesnych polskich miastach. Wprowadzenie do poszukiwań optymalnych rozwiązań przestrzennych, „Czasopismo Techniczne. Technical Transactions”, 7-A, s. 105-120.
 • Orłowska M. (2006), Stracone szanse – czas wolny dzieci z rodzin wykluczonych społecznie, „Pedagogika Społeczna”, 3.
 • Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu, Kantar Public dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego, październik 2017.
 • Romanowska-Tołłoczko A., Tołłoczko R. (2004), Postawy, poglądy i opinie studentów Uniwersytetu Warszawskiego dotyczące zajęć wychowania fizycznego, [w:] Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej, red. T. Mieczkowski, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Kultury Fizycznej, Szczecin, s. 237-250.
 • Thomas M., Venne R. A. (2002), 6. Work and Leisure: A Question of Balance. Aging and Demographic Change in Canadian Context, s.190.
 • Zadworna-Cieślak M., Ogińska-Bulik N. (2018), Specificity of healthrelated behaviours In Middle and late adulthood. Health Problems of Civilization, https://doi.org/10.5114/hpc.2-18.74184.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-7e2fcd2d-3608-4e23-be47-a8c295424689
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.