PL EN


2015 | 10 | 181–204
Article title

Wojciech Łukaszewski jako krytyk muzyczny

Content
Title variants
EN
Wojciech Łukaszewski as a music critic
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł omawia prace publicystyczne Wojciecha Łukaszewskiego (1936–1978) – kompozytora, pedagoga, dyrektora częstochowskiej szkoły muzycznej w latach 1971–1978, krytyka muzycznego i animatora muzycznego. Na początku artykułu skrótowo omówiono ważniejsze prace naukowe o Łukaszewskim. Obejmują one artykuły naukowe, hasła w słownikach i encyklopediach, prace magisterskie. Więcej na ten temat autor pisze w swoim artykule Stan badań nad życiem i działalnością Wojciecha Łukaszewskiego (1936–1978), „Seminare. Poszukiwania naukowe” 2013, nr 34, s. 351–365. Krytykę muzyczną Łukaszewski uprawiał razem z kompozycją i pracą pedagogiczną. Było to jednak jego dodatkowe zajęcie. Prowadził on działalność publicystyczną w latach 1968–1977. Współpracował z redakcjami takich gazet, jak: dziennik „Życie Częstochowy”, tygodnik „Gazeta Częstochowska” i dwutygodnik „Ruch Muzyczny”. Wykaz recenzji Łukaszewskiego obejmuje 122 pozycje. Najwięcej z nich ukazało się na łamach „Życia Częstochowy”. Jest to 115 tekstów, w tym 99 to relacje z koncertów (przede wszystkim regularne recenzje koncertów odbywających się w Filharmonii Częstochowskiej), audycji szkolnych, czasem przeglądów zespołów amatorskich, a także refleksje z wyjazdów zagranicznych. 16 recenzji to sprawozdania z odbywających się w Częstochowie festiwali: Festiwalu Młodzieży Muzycznej Jeunesses Musicales i Ogólnopolskiego Festiwalu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz. W „Ruchu Muzycznym” Łukaszewski opublikował sprawozdania z trzech pierwszych Ogólnopolskich Festiwali Skrzypcowych (1968, 1969, 1970). Natomiast w „Gazecie Częstochowskiej” (1968, 1972, 1975) pisał o Społecznym Ognisku Muzycznym w Częstochowie. Zebrane prace publicystyczne ukazały się w 2009 r. w książce Łukaszewskiego pt. Muzyczne interludia. Recenzje, sprawozdania, refleksje, wywiady, red. M.T. Łukaszewski, Musica Sacra Edition, Warszawa 2009.
EN
The article describes Wojciech Łukaszewski’s journalistic work (1936–1978). He was a composer, a teacher, the principal of the music school in Czestochowa from 1971 to 1978, a music critic and a music animator. The introduction to the article summarises Łukaszewski’s major scientific works. They include scientific essays, dictionary and encyclopaedia entries as well as master’s theses. More information on this subject can be found in my article Stan badań nad życiem i działalnością Wojciecha Łukaszewskiego (1936–1978) [‘The state of research on the life and work of Wojciech Łukaszewski (1936–1978)’], published in the journal: „Seminare. Poszukiwania Naukowe” [‘Seminare. Scientific research’], 2013, No. 34, pp. 351–365. Apart from being a music critic, Łukaszewski was also a composer and a teacher. It was, however, his additional occupation. Over the period 1968–1977, he was active as a journalist. He cooperated with newspapers such as the daily “Życie Częstochowy” [‘Life of Czestochowa’], the weekly “Gazeta Częstochowska” [‘Częstochowa Newspaper’], and the biweekly “Ruch Muzyczny” [‘Music Movement’]. The list of his reviews covers 122 articles, most of which were published in “Życie Częstochowy”. 99 out of 115 texts are concert reviews (mainly the Częstochowa Philharmonic concert reviews, educational music programs, sometimes amateur groups reviews and reflexions from trips abroad). 16 reviews concern the Youth Music Festival “Jeunesses Musicales” and Grażyna Bacewicz International Violin Competition. His reviews of the three first International Violin Competition were published in “Ruch Muzyczny” [‘Music Movement’] (1968, 1969, 1970) while his articles on the Private Music Centre in Czestochowa could be read in “Gazeta Częstochowska” [‘Częstochowa Newspaper’] (1968, 1972, 1975). The collected journalistic work of Łukaszewski was published in 2009 in his book Muzyczne interludia. Recenzje, sprawozdania, refleksje, wywiady [‘Musical interludes. Reviews, reports, reflec- tions, interviews’], edited by M.T. Łukaszewski, Musica Sacra Edition, Warsaw 2009.
Year
Issue
10
Pages
181–204
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Łukaszewski Wojciech, Festiwal Skrzypcowy w Częstochowie, „Ruch Muzycz- ny”, 1–15 lipca 1969, nr 13.
 • Łukaszewski Wojciech, Festiwal Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Muzycznej, „Życie Częstochowy”, 20 listopada 1972, nr 277.
 • Łukaszewski Wojciech, Festiwale skrzypcowe, „Życie Częstochowy”, 26 marca 1976, nr 73.
 • Łukaszewski Wojciech, I Ogólnopolski Festiwal Skrzypcowy w Częstochowie, „Ruch Muzyczny”, 1–15 lipca 1968, nr 13.
 • Łukaszewski Wojciech, II Polski Festiwal Skrzypcowy, „Życie Częstochowy”, 5 czerwca 1969, nr 133.
 • Łukaszewski Wojciech, III Festiwal Pro Musica, „Życie Częstochowy”, 6 listo- pada 1968, nr 267.
 • Łukaszewski Wojciech, III Polski Festiwal Skrzypcowy, „Ruch Muzyczny”, 1–15 maja 1970, nr 9.
 • Łukaszewski Wojciech, III Polski Festiwal Skrzypcowy, „Życie Częstochowy”, 15–16 marca 1970, nr 63.
 • Łukaszewski Wojciech, IV Festiwal „Pro Musica”, „Życie Częstochowy”, 21 listopada 1969, nr 278.
 • Łukaszewski Wojciech, IV Polski Festiwal Skrzypcowy imienia Grażyny Bace- wicz, „Życie Częstochowy”, 13 marca 1971, nr 62.
 • Łukaszewski Wojciech, IX Festiwal Jeunesses Musicales, „Życie Częstocho- wy”, 27 listopada 1974, nr 282.
 • Łukaszewski Wojciech, Koncert absolwentów Szkół Muzycznych. Przegląd twórczości węgierskiej, „Życie Częstochowy”, 26 marca 1971, nr 73.
 • Łukaszewski Wojciech, Koncerty w Filharmonii, „Życie Częstochowy”, 12 maja 1971, nr 113.
 • Łukaszewski Wojciech, Muzyczne interludia. Recenzje, sprawozdania, refleksje, wywiady, red. M.T. Łukaszewski, Musica Sacra Edition, Warszawa 2009. Łukaszewski Wojciech, Ognisko Muzyczne na estradzie, „Gazeta Częstochowska”, 1–7 kwietnia 1975, nr 98.
 • Łukaszewski Wojciech, Ostatni koncert sezonu, „Życie Częstochowy”, 26 czerwca 1970, nr 151.
 • Łukaszewski Wojciech, Pierwsze wrażenia, „Życie Częstochowy”, 2 października 1975, nr 227.
 • Łukaszewski Wojciech, Przedszkole wirtuozów, „Gazeta Częstochowska”, 11–17 czerwca 1968, nr 24.
 • Łukaszewski Wojciech, Refleksje muzyczne z Londynu, [w:] Muzyczne interludia. Recenzje, sprawozdania, refleksje, wywiady, red. M.T. Łukaszewski, Musica Sacra Edition, Warszawa 2009.
 • Łukaszewski Wojciech, Refleksje o życiu muzycznym Częstochowy, „Życie Czę- stochowy”, 25 czerwca 1968, nr 152.
 • Łukaszewski Wojciech, Refleksje o życiu muzycznym Częstochowy, „Życie Często- chowy”, 25 czerwca 1968, nr 152.
 • Łukaszewski Wojciech, Społeczne Ognisko Muzyczne w Kłobucku, „Gazeta Częstochowska”, 7–13 marca 1972, nr 10.
 • Łukaszewski Wojciech, Tadeusz Żmudziński – ostatni romantyk, „Życie Często- chowy”, 29 listopada 1973, nr 284.
 • Łukaszewski Wojciech, Udane imprezy w Szkołach Muzycznych, „Życie Często- chowy”, 12 marca 1968, nr 62.
 • Łukaszewski Wojciech, V Festiwal Jeunesses Musicales de Pologne, „Życie Częstochowy”, 24 listopada 1970, nr 280.
 • Łukaszewski Wojciech, V Polski Festiwal Skrzypcowy, „Życie Częstochowy”, 18 marca 1972, nr 66.
 • Łukaszewski Wojciech, VI Ogólnopolski Festiwal „Pro Musica”. Recital forte- pianowy Marii Uszok, „Życie Częstochowy”, 24 listopada 1971, nr 281.
 • Łukaszewski Wojciech, VI Polski Festiwal Skrzypcowy im. Grażyny Bacewicz, „Życie Częstochowy”, 7 marca 1973, nr 56.
 • Łukaszewski Wojciech, VII Polski Festiwal Skrzypcowy, „Życie Częstochowy”, 20 marca 1974, nr 67.
 • Łukaszewski Wojciech, VIII Ogólnopolski Festiwal Pro Musica. Soliści zagra- niczni. Maraton Filmowy. Wystawy, „Życie Częstochowy”, 1 listopada 1973, nr 261.
 • Łukaszewski Wojciech, VIII Polski Festiwal Skrzypcowy im. Grażyny Bacewicz, „Życie Częstochowy”, 19 marca 1975, nr 65.
 • Łukaszewski Wojciech, X Festiwal Jeunesses Musicales, „Życie Częstochowy”, 26 listopada 1975, nr 273.
 • Łukaszewski Wojciech, XII Festiwal Jeunesses Musicales, „Życie Częstocho- wy” nr 282, 30 listopada 1977.
 • Łukaszewski Wojciech, Zakończenie sezonu muzycznego, „Życie Częstochowy”, 29 czerwca 1973, nr 154.
 • Łukaszewski Wojciech, Zakończenie sezonu muzycznego. Stworzenie Świata i Wanda Wiłkomirska, „Życie Częstochowy”, 27 czerwca 1971, nr 153.
 • Gago Piotr, Łukaszewski Wojciech, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM, część biograficzna, red. E. Dziębowska, t. 5, PWM, Kraków 1997.
 • Leksykon polskich muzyków pedagogów urodzonych po 31 grudnia 1870 roku, red. K. Janczewska-Sołomko, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.
 • Lukaszewski, Wojciech, [w:] International Who’s Who in Music and Musicians’ Directory, 9th. Edition, International Biographical Centre, Cambridge 1978.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Łukaszewski Wojciech, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000, red. M. Podhajski, t. 2: Biogramy, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warsza- wie, Gdańsk – Warszawa 2005.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Łukaszewski Wojciech, [w:] Polish Music. Polish Composers 1918–2010, ed. by M. Podhajski, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Gdańsk – Lu- blin 2013.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Przewodnik po muzyce fortepianowej, PWM, Kraków 2014.
 • Sętowski Juliusz, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2005.
 • Snoch Bogdan, Mała encyklopedia Częstochowy, Towarzystwo Przyjaciół Czę- stochowy, Częstochowa 2002.
 • Snoch Bogdan, Mały leksykon Częstochowy, [wyd. w serii: „Almanach Często- chowy”], Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy, Częstochowa [b.r.w.].
 • Bączyńska-Rajchel Maria, Katalog tematyczny dzieł Wojciecha Łukaszewskiego, maszynopis pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem L. Markiewicza, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Częstochowa 1981.
 • Jurga Beata, Twórczość chóralna a cappella Wojciecha Łukaszewskiego, maszy- nopis pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem E. Bogusławskiego, Wyż- sza Szkoła Pedagogiczna, Częstochowa 1989.
 • Lipiński-Brańka Karol, Skrzypce w twórczości kompozytorskiej Wojciecha Łuka- szewskiego (1936–1978), wydruk komputerowy pracy dyplomowej pisanej pod kierunkiem A. Ładomirskiego, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław 2012.
 • Łukaszewski Marcin, Twórczość fortepianowa Wojciecha Łukaszewskiego, wy- druk komputerowy pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem B. Kawalli, Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Warszawa 1996.
 • Środowska Agnieszka, Młodzieńcze pieśni Wojciecha Łukaszewskiego, wydruk komputerowy pracy licencjackiej pisanej pod kierunkiem B. Gogol- Drożniakiewicz, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Gdańsk 2012.
 • Antologia polskiej krytyki muzycznej XIX i XX wieku (do roku 1959), oprac. S. Jarociński, PWM, Kraków 1955.
 • Czarniawski Henryk, Muzyka w moim życiu (zwierzenia nieprofesjonalne), Poli- hymnia, Lublin 2007.
 • Lissa Zofia, Szkice z estetyki muzycznej, PWM, Kraków 1965.
 • Łukaszewski Marcin, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997.
 • Twardowski Romuald, Było nie minęło, Wydawnictwo Pani Twardowska, Warszawa 2000.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Concertino Wojciecha Łukaszewskiego jako przykład łączenia tradycji z nowoczesnością, „Prace Naukowe AJD w Czę- stochowie. Seria: Edukacja Muzyczna”, z. 5, red. M. Popowska, Wydawnic- two AJD, Częstochowa 2010.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Działalność Zespołu Szkół Muzycznych w Często- chowie w latach 1945–1985, „Prace Naukowe AJD w Częstochowie. Seria: Edukacja Muzyczna”, z. 1, red. M. Popowska, Wydawnictwo AJD, Często- chowa 2005.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Stan badań nad życiem i działalnością Wojciecha Łukaszewskiego (1936–1978), „Seminare. Poszukiwania naukowe” 2013, nr 34.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Życie i działalność Wojciecha Łukaszewskiego, [w:] Między muzykologiczną refleksją a pedagogiczną pasją. Księga Jubile- uszowa dedykowana Profesorowi Leonowi Markiewiczowi w osiemdziesiąte urodziny, red. G. Darłak i in., Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, Katowice 2008.
 • Łukaszewski Marcin, Charakterystyka twórczości fortepianowej i pedagogicznej Wojciecha Łukaszewskiego, „Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Seria: Pedagogika”, z. 7, red. S. Podobiński i R. Derbis, Wydawnictwo AJD, Czę- stochowa 1998.
 • Łukaszewski Marcin, Łukaszewski Wojciech (1936–1978), kompozytor, peda- gog, krytyk muzyczny, [w:] Słownik biograficzny ziemi częstochowskiej, t. 1, red. A.J. Zakrzewski, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1998.
 • Łukaszewski Marcin, Wojciech Łukaszewski – kompozytor, pedagog, organiza- tor życia muzycznego, „Saeculum Christianum” 1999, nr 2.
 • Jasińska-Jędrosz Elżbieta, Wojciech Łukaszewski – postać, którą warto przybli- żyć, [w:] Biblioteka Muzyczna. Music Library 2007–2009, red. S. Hrabia, A. Spóz, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Sekcja Bibliotek Mu- zycznych, Warszawa 2010.
 • Kłaput-Wiśniewska Aleksandra, Cante jondo w pieśniach do słów F. G. Lorki Wojciecha Łukaszewskiego i Marka Minkova, „Prace Zbiorowe Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego”, z. 29: Dzieło muzyczne i jego konteksty (5), red. A. Nowak, Bydgoszcz 2009.
 • Malko Wanda, Biografie kompozytorów częstochowskich. Wojciech Łukaszew- ski, „Almanach Częstochowy” 1989, nr 2.
 • Serdak Grażyna, Twórczość Wojciecha Łukaszewskiego na tle polskiej muzyki współczesnej, [w:] Częstochowa i jej miejsce w kulturze polskiej, red. A. Za- krzewski, Wydawnictwo WSP, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie, Częstochowa 1990.
 • Dziadek Magdalena, Pisma Wojciecha Łukaszewskiego, „Śląsk. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny” 2009, nr 7, s. 71.
 • Folfasiński Sławomir, Wojciech Łukaszewski o zagranicznych wojażach i naj- bliższych planach kompozytorskich, „Gazeta Częstochowska”, 2–8 grudnia 1975, nr 48.
 • Grądman Andrzej, „Ulubieńcy bogów umierają młodo”. Wspomnienie o Woj- ciechu Łukaszewskim, [w:] Łukaszewski M., Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 86.
 • Łągiewka Barbara, Wspomnienie o Wojciechu Łukaszewskim, [w:] Łukaszewski M., Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 84.
 • Strona internetowa o Wojciechu Łukaszewskim, www.lukaszewski.waw.pl [do- stęp: 20.12.2015].
 • Wieczorek Czesław, Wspomnienie o Wojciechu Łukaszewskim, [w:] Łukaszew- ski M., Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, Wydawnictwo WSP, Czę- stochowa 1997, s. 88.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-8079
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-7ee5a845-d228-47c3-9b7e-42168e806356
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.