PL EN


2018 | 4 | 109-119
Article title

Zakupy transgraniczne jako determinanta polityki konsumenckiej Unii Europejskiej po 2007 roku

Content
Title variants
EN
Cross-border shopping as consideration of European Union consumer policy after the year 2007
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is based on the analysis of some legal acts and literature. Its purpose is to present consideration cross-border shopping phenomena on European Union consumer policy after 2007. Some legal regulations of the union law concerning cross-border consumer agreements were discussed. In the article indicate some pitfalls are indicated, regarding cross-border purchasing that the consumer can encounter. The next section of the paper shows the influence of cross-border shopping on nowadays European Union consumer policy. It is highlighted that awareness of pursuing claims has an influence on safe cross-border purchasing. The last part of the paper is a conclusion and includes consideration about real safety of consumers while making cross-border agreements.
PL
Artykuł oparty na analizie aktów prawa unijnego oraz literatury przedmiotu, ma na celu przedstawienie uwzględniania zjawiska zakupów transgranicznych na politykę konsumencką po 2007 r. Omówione zostały wybrane regulacje prawa unijnego, dotyczące transgranicznych umów konsumenckich. W artykule wskazano na niebezpieczeństwa, z jakimi spotkać się może konsument, dokonując zakupów poza granicami swojego kraju. W kolejnej części określono wpływ zagwarantowania ochrony konsumentom podczas transgranicznego procesu zakupowego na współczesną politykę konsumencką UE. Zaznaczono, że na bezpieczne zakupy transgraniczne wpływa świadomość konsumentów w zakresie dochodzenia swoich roszczeń oraz odpowiednia informacja i świadomość konsumencka. Ostatnia część artykułu pełni rolę konkluzji i zawiera rozważania na temat faktycznego bezpieczeństwa konsumentów podczas dokonywania umów transgranicznych. Wskazano w niej, iż bariery handlowe, takie jak trudności w nabywaniu produktów z innego kraju członkowskiego przez Internet czy problem z reklamacją towaru, powodują, że handel konsumencki nadal odbywa się w większości w obrębie granic krajowych.
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-7f46f897-6bc1-4ab0-9a22-e6e733764e48
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.