PL EN


2017 | 7 | 1 | 67-104
Article title

Działalność naukowa i oświatowa Polaków w Wilnie w latach 1899-1915 w świetle listów Elizy Orzeszkowej i Lucjana Uziębło do Władysława Zahorskiego

Authors
Title variants
EN
Scientific and educational activity of Poles in Vilnius in 1899-1915 in the light of letters by Eliza Orzeszkowa and Lucjan Uziębło to Władysław Zahorski
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia działalność naukową i oświatową Polaków w Wilnie w latach 1899-1915. Najwięcej uwagi poświęcono działalności towarzystw naukowych i członkom ich zarządów. Podstawą źródłową są nieznane listy wybitnej, dwukrotnie nominowanej do Nagrody Nobla polskiej pisarki Elizy Orzeszkowej (1841-1910) i miłośnika historii Lucjana Uziębło (1864-1942) do wileńskiego lekarza, literata i społecznika Władysława Zahorskiego (1858-1927). Autografy listów są przechowywane w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym w Wilnie. Omawiane listy zostały opublikowane z autografów i opatrzone komentarzami
EN
This article presents the scientific and educational activity of Poles in Vilnius from 1899 to 1915. The primary sources are unknown letters written by Eliza Orzeszkowa (1841-1910), the Polish writer who was twice nominated for the Nobel Prize, to Władysław Zahorski (1858-1927), a Vilnius physician. The letters are kept in the Lithuanian State Historical Archive in Vilnius. They are published from manuscripts and provided with commentaries
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
67-104
Physical description
Dates
received
2017-01-08
accepted
2017-04-08
printed
2017-05-25
Contributors
 • Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
References
 • Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie (Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas): F. 1135-8-4
 • Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie (Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas): F. 1135-8-7
 • Blombergowa M.. Wandalin Szukiewicz – syn Ziemi Lidzkiej – badacz i społecznik (1852-1919), Warszawa-Lida 2010
 • Bubień S., Ksiądz Witold Czeczott (1846-1929). Zarys biograficzny, „Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża” R. 3, 1985, s. 245-261
 • Buika M., Wileńscy kolekcjonerzy zabytków i pamiątek historycznych na przełomie XIX i XX wieku, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne” 2007, z. 134
 • Jankowski E., Orzeszkowa Eliza, [w:] PSB, t. XXIV, Wrocław 1979, s. 311-320
 • Jędrychowska B., Wileńskie źródła do badań biograficznych (I połowa XIX wieku), „Acta Universitetis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne, Pedagogika” 2015, s. 53-66
 • Łoza S. (red.), Czy wiesz kto to jest? Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1938
 • Poczet członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1857-2007, pod red. A. Pihan-Kijasowej, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2008
 • Romeyko-Hurko M., Antonina Dunin-Sulgostowska, [w:] A. Grochala, J. Sikorska (red.), Mistrzowie pastelu, Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie, 2015
 • Ryńca M., W. Suleja, Studnicki Wacław [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 45, Wrocław 2007-2008, s. 121-125
 • Wędzki A., Parczewski Alfons, [w:] Wielkopolski Słownik Biograficzny, 1983, s. 553-554
 • Wolsza T., Towarzystwo Oświaty Narodowej (1899-1905), „Kwart. Hist.”, 1987, nr 2
 • Zasztowt L., Wileńscy miłośnicy „starożytności” w latach 1899-1914, „Kwart. Hist. Nauki Techn.” 1990, nr 2-3, s. 259-283
 • Z nad Wilii i Niemna: książka zbiorowa. Pamięci Adama Mickiewicza i Tomasza Zana w 50-tą rocznicę ich zgonu, Nakładem Księgarni Wacława Makowskiego, Wilno 1906
 • <https://desa.pl/pl/authors/509/franciszek-jurjewicz>, dostęp 6 czerca 2017 r.
 • ---
 • <https://pl.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Bu%C5%82hak>, dostęp 8 czerwca 2017 r.
 • <https://pl.wikipedia.org/wiki/Leontyna_Halpertowa>, dostęp 14 czerwca 2017 r
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-85b6f8dd-20a0-42a8-bee8-b156bdcae85a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.