PL EN


2017 | 16 | 2 | 24-44
Article title

Prawo dziecka do życia wolnego od przemocy

Authors
Content
Title variants
EN
The child’s right to a life free from violence
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
W ostatniej dekadzie w wielu inicjatywach międzynarodowych widoczne są nawoływania do intensywnych, zdecydowanych działań na rzecz realizacji prawa dziecka do ochrony przed przemocą. Odwołują się one do swoistego kanonu, który można odczytywać w różnych instrumentach oraz dokumentach, które prawo dziecka do ochrony przed przemocą werbalizują oraz precyzują, przedstawiając prakseologiczną wykładnię kierunków i rodzajów działań, wypracowaną na bazie naukowego dyskursu badawczego oraz refleksji nad praktyką działań i ich skuteczności. W artykule podjęto próbę całościowego zaprezentowania głównych wyznaczników rozumienia tego prawa oraz jego aplikacji społecznej w perspektywie zarówno globalnej, jak i regionalnej.
EN
Calls for intensive and distinct activities for child protection are clearly visible in the last decade in many international initiatives. They appeal mainly to a specific canon that can be read from various instruments and documents, where child’s right to be protected from violence is clarified and explained and they show praxeological interpretation of directions and forms of activities that are demanded and that are worked out on the basis of scientific background and the reflection on praxis and its effectiveness. The paper is an attempt of holistic presentation of the basic elements of understanding the right of the child to be free from all forms of violence and its social application in the global and regional perspective.
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
24-44
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Aries, P. (1995). Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach. Gdańsk: Wydawnictwo Marabut.
 • Baartman, H. E. M. (1999). Przemoc wobec dziecka. Zmiany w społecznej ocenie zjawiska. W: Z. W. Stelmaszuk (red.), Wspólczesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Wybór tekstów (s. 48–76). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 • Bakan, D. (1971). Slaughter of the innocents. A study of the battered child phenomenon. San Francisco: Jossey-Bass Inc. Publishers.
 • Breiner S. J. (1990). Slaughter of the innocents. Child abuse through the ages and today. Nowy Jork: Plenum Press.
 • Corsaro, W. A. (2015). The sociology of childhood. Fourth edition. Los Angeles – New Dehli: SAGE Publications.
 • deMause, L. (1982). The evolution of childhood. Nowy Jork: Creative Roots.
 • Eisenberg, L. (1981). Cross-cultural and historical perspectives on child abuse and neglect. Child Abuse & Neglect, 5(3), 299–308.
 • Finkelhor, D., Korbin, J. E. (1988). Child abuse as an international issue. Child Abuse & Neglect, 12(1), 3–23.
 • Gelles, R., Loseke, D. (red.). (1993). Current controversies on family violence. Los Angeles – New Dehli: SAGE Publications.
 • Hill, M. Tisdall, K. (1997). Children and Society. Londyn: Prentice Hall.
 • Jaros, P. (opr.). (2013). Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
 • Jaros, P., Michalak, M. (opr.). (2015). Prawa dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych: Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
 • Jarosz, E. (2008). Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kydd, J. W. (2003). Preventing child maltreatment. An integrated multisectoral approach. Health and Human Rights, 6(2), 35–63
 • Liebel, M. (2014). Adultism and age-based discrimination: a challenge for children’s rights research and practice. W: D. Kutsar, H. Warming (red.), Children and Nondiscrimination: interdisciplinary textbook (s. 119–143). Tartu: University Press.
 • Newell, P. (2003). Stosowanie kar fizycznych wobec dzieci a ochrona praw człowieka – regulacje międznarodowe i legislacje państw europejskich. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 2(2), 33–43.
 • Santos Pais, M. (2016). Protecting Children from Violence, Wystąpienie Specjalnego Reprezentanta Sekretarza Generalnego ONZ. Konferencja Rady Europy ws. Europejskiej Strategii Praw Dziecka, Sofia 5–6 kwietnia 2016.
 • Sumner, W. G. (1995). Naturalne sposoby postępowania w gromadzie. Studium socjologicznego znaczenia praktyk życia codziennego, manier, zwyczajów, obyczajów oraz kodeksów moralnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-8bf099ef-f92a-4e86-aad6-8731567efed0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.