PL EN


Journal
2019 | 23 | 2(56) | 37-60
Article title

Od mistycznej intuicji św. Franciszka do kontuicji św. Bonawentury

Authors
Content
Title variants
EN
From Mystical Intuition of Saint Francis towards Saint Bonaventure’s Contuition
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, w jaki sposób św. Bonawentura z Bagnoregio próbował wyjaśnić intuicję mistyczną św. Franciszka z Asyżu. Bonawentura, jako profesor Uniwersytetu Paryskiego, zastosował do wyjaśnienia mistycznej intuicji św. Franciszka następujące teorie: teorię egzemplaryzmu, teorię zmysłów duchowych oraz swoją własną teorię tzw. kontuicji. Po zaprezentowaniu bonawenturiańskiej koncepcji kontuicji podane zostały wybrane współczesne interpretacje tejże teorii kontuicji, by następnie podać: ocenę kontuicji w świetle współczesnej filozofii poznania w nauczaniu wybranych autorów. Bonawenturiańska kontuicja jest dzisiaj niedocenianym zagadnieniem poznawczym w zakresie teorii poznania Boga.
EN
This article aims to present how Saint Bonaventure of Bagnoregio approached the mystical intuition of Saint Francis of Assisi. As a professor of the University of Paris, in order to explain the mystical intuition of Saint Francis, Bonaventure used the following theories: the exemplarism theory, the theory of spiritual senses, and his own theory of contuition. The article outlines Bonaventure’s concept of contuition as well as chosen contemporary interpretations of the theory, and then proceeds to evaluate contuition in the light of contemporary philosophy of cognition in the teachings of selected authors. Bonaventure’s contuition is a much underrated concept in the cognition of God theory.
Journal
Year
Volume
23
Issue
Pages
37-60
Physical description
Contributors
author
 • Wyższe Seminarium Duchowne OFM Conv., Łódź-Łagiewniki
References
 • Bonawentura św., Konferencje o sześciu dniach stworzenia albo oświecenia Kościoła. [Collationes in Hexaëmeron] Wydanie synoptyczne tekstu oryginalnego redakcji A oraz B z przekładem polskim, tłum. A. Horowski, Kraków 2008.
 • Bonawentura Święty, O wiedzy Chrystusa. O tajemnicy Trójcy, tłum. M. Olszewski, Kęty 2006.
 • Doctoris Seraphici S. Bonaventurae, Breviloquium, in: Opera omnia. Opuscula varia theologica, tomus quantus, Quaracchi 1891, p. 199–292.
 • Doctoris Seraphici S. Bonaventurae, Commentaria in primum librum Sententiarum, in: Opera omnia, vol. 1, Quaracchi 1882.
 • Doctoris Seraphici S. Bonaventurae, Commentaria in secundum librum Sententiarum, in: Opera omnia, vol. 2, Quaracchi 1882.
 • Doctoris Seraphici S. Bonaventurae, Commentaria in tertium librum Sententiarum, in: Opera omnia, vol. 3, Quaracchi 1885.
 • Bissen J. M., L’exemplarisme divin selon saint Bonaventure, Paris 1929.
 • Chudy W., Refleksja a poznanie bytu. Refleksja „in actu exercito” i jej funkcja w poznaniu metafizykalnym, Lublin 1984.
 • De Dieu de Champsecret J., Itinéraire de l’Âme en elle-męme, Blois 1956.
 • Duméry H., Itinéraire de l’esprit vers Dieu, Paris 1960.
 • Epistemologia współcześnie, red. M. Hetmański, Kraków 2007.
 • Gilson E., La philosophie de saint Bonaventure, Paris 1924.
 • Gierulanka D., Polatowski A., Kierunki badań filozoficznych Romana Ingardena, w: Szkice filozoficzne. Romanowi Ingardenowi w darze, Warszawa 1964, s. 473–481.
 • Gilson E., Pourquoi saint Thomas a critiqué saint Augustin, Paris 1926, s. 5–127 (Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen- Âge, 1).
 • Ingarden R., U podstaw teorii poznania, Warszawa 1971.
 • Judycki S., Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego, Lublin 2004.
 • Kowalczyk S., Intuicjonizm, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, red. S. Wielgus, Lublin 1997, kol. 408–410.
 • LaNave G. F., Bonawentura, w: Duchowe zmysły. Percepcja Boga w zachodnim chrześcijaństwie, red. P. L. Gavrilyuk, S. Coakley, tłum. A. Gomola, Kraków 2014, s. 205–222.
 • Łopat J., Filozofia św. Bonawentury, „Człowiek w Kulturze” (1998) nr 10, s. 256–259.
 • Łopat J., Rozumienie Natury Boskiej u św. Bonawentury, Niepokalanów 2017.
 • Łopat J., Współczesne interpretacje poznania Boga według św. Bonawentury, Niepokalanów 1999.
 • Margerie de B., Osoba ludzka śladem, obrazem i podobieństwem Boga Trójcy, w: Tajemnica Trójcy Świętej, Pallottinum 2000, s. 388–395 (Kolekcja „Communio”, 13).
 • Michaś W., Pierwsze antyawerroistyczne krytyki franciszkańskie, „Studia Mediewistyczne” 19 (1978) z. 2, s. 6–37.
 • Panorama współczesnej filozofii, red. J. Hołówka, B. Dzikowski, Warszawa 2016.
 • Prunieres L., Contuitio, w: Lexique Saint Bonaventure, red. J.-G. Bougerol, Paris 1969, s. 42–43.
 • Sciamannini P. R., La contuizione bonaventuriana, Firenze 1957.
 • Veuthey L., Filozofia chrześcijańska św. Bonawentury, tłum. E. I. Zieliński, Niepokalanów 1996.
 • Walczak M., Intuicja jako typ poznania, wiedzy i dyspozycji, „Zagadnienia naukoznawstwa” 2 (2011), s. 127–144.
 • Zieliński E. I., Wykład, w: O filozoficznym poznaniu Boga dziś, red. B. Bejze, Warszawa 1992, s.120–141.
 • Ziemińska R., Samoświadomość i samowiedza z punktu widzenia epistemologii, „Analiza i Egzystencja” 7 (2008), s. 33–51.
 • Zyzak W., Zmysły duchowe w duchowości chrześcijańskiej, „Analecta Cracoviensia”, 48 (2016), s. 255–276.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-8ca7de78-ea7e-4c60-9ad2-e9e74437ab9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.