PL EN


2018 | 25 | 93-114
Article title

Realizacja polityki rozwoju województwa mazowieckiego w latach 1998–2018

Authors
Content
Title variants
EN
The implementation of development policy in Mazovia in 1998–2018
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przegląd polityki rozwoju województwa mazowieckiego na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. W artykule omówiono reformę podziału administracyjnego Polski wprowadzoną na przełomie 1998 i 1999 roku oraz zmiany legislacyjne determinujące zakres kompetencji samorządu województwa w zakresie prowadzenia polityki rozwoju. Następnie przedstawiono zintegrowaną politykę rozwoju realizowaną w województwie mazowieckim w ujęciu horyzontalnym (integracja dokumentów strategicznych i planistycznych) oraz historycznym (konsekwencja w ustalaniu i realizacji celów rozwoju). Praktyka wdrażania polityki rozwoju została zestawiona z problemami wynikającymi z subwencji regionalnej (tzw. „janosikowego”). Wskazano przy tym na postępy w zakresie naprawy wadliwego mechanizmu redystrybucji środków między województwami. Kwestia dystrybucji środków z poziomu unijnego została wspomniana przy omawianiu zmian w podziale statystycznym województwa (na jednostki NUTS- 2), jako że jest to czynnik mający bezpośredni wpływ na wysokość i rodzaj wsparcia w ramach polityki spójności. Poza działalnością na poziomie Unii Europejskiej, omówiono współpracę województwa mazowieckiego z innymi regionami i instytucjami na poziomie międzynarodowym. W ostatniej części artykułu przedstawiono efekty realizacji polityki rozwoju województwa mazowieckiego w latach 1998–2018. Działania realizowane w poszczególnych okresach zilustrowano przykładami najważniejszych inwestycji i projektów oraz zestawiono z aktualnymi dokumentami wdrożeniowymi. Artykuł został przygotowany na podstawie analizy danych i informacji zebranych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie. Zestawienie w jednym miejscu informacji na temat dwudziestu lat funkcjonowania Samorządu Województwa Mazowieckiego pozwoliło na przedstawienie, z nowej perspektywy, efektów i wartości dodanej prowadzenia konsekwentnej polityki rozwoju w regionie
EN
The article aims to present an overview of the development policy in Mazovia during the last two decades. First, the changes in the administrative division of Poland in 1998/1999 are discussed along with the legislation which determined the powers of the regional government in terms of implementing development policy. Next, the integrated development policy implemented in Mazovia is presented from a horizontal perspective (integration of strategic and spatial planning documents) and a historical one (consistency in setting and pursuing development goals). The practice of development policy implementation is set against the problems resulting from regional subvention (the so-called “Robin Hood tax”). The article points to progress in this respect, identifying some changes serving to fix the faulty mechanism of redistribution of funds among Polish regions. The distribution of European funds is mentioned when changes in the statistical divison of Mazovia are discussed, as the new NUTS-2 regions have a direct impact on the amount and type of Cohesion Policy support available to Mazovia. Apart from activity on the level of the European Union, the article presents Mazovia’s cooperation with other foreign regions and international institutions. The last part of the article discusses the effects of the implementation of Mazovia’s development policy in 1998–2018. The actions undertaken in individual programming periods are illustrated through examples of the most important investments and projects and set against contemporary implementation documents. The article was based on the analysis of data and information collected in the Mazovian Office of Regional Planning. The presentation in one text of information covering two decades of the Mazovian Regional Government’s activity has allowed for a new perspective on the effects and added value of the implementation of a consistent development policy in the region.
Year
Issue
25
Pages
93-114
Physical description
Dates
published
2018-05-11
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-90148a99-bcf6-47fa-b500-1193cb1a6b71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.