PL EN


Journal
2018 | 44 | 1 | 217-232
Article title

Efekty rządowego programu „Rodzina 500 plus”dla rodzin i aktywności zawodowej kobiet

Content
Title variants
EN
Effects of the ‘Family 500+’ government programme for families and for the professional activity of women
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od uruchomienia rządowego programu „Rodzina 500 plus” minął pierwszy rok. Już w fazie debaty, idea programu budziła wiele skrajnych emocji. Od bardzo pozytywnych po skrajnie negatywne, zarówno wśród polityków, jak i opinii publicznej. Dziś z perspektywy czasu i obserwacji tego, jak program funkcjonuje w praktyce, widać już pierwsze efekty jego działania. W artykule wykorzystuję metodę projektu. Skupiam się na ukazaniu wpływu zapomóg 500+ na życie polskich rodzin, młodzieży w wieku wczesnej dorosłości oraz na tym, w jaki sposób determinuje on aktywność zawodową kobiet, wpływając tym samym na rynek pracy.
EN
It has been a year since the government launched the ‘Family 500+’ (‘Rodzina 500+’) programme. Already at the stage of the debate, the idea evoke extreme emotions: from very positive to extremely negative ones, among both politicians and public opinion. Today, from the perspective of time and observation of the programme functioning, its first effects are noticeable. The author of this article uses the project method. The article discusses the influence of the 500+ benefits on the life of Polish families and of the youth at the early-adulthood age, as well as how the programme determines women’s professional activity, and thereby the labour market.
Journal
Year
Volume
44
Issue
1
Pages
217-232
Physical description
Contributors
References
 • Bentham J. (1958), Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, przeł. B. Nawroczyński, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • CBOS (2017), Ocena Programu „Rodzina 500 plus” po blisko roku od jego wprowadzenia, marzec nr 36/2017.
 • Frątczak E. (2006), Przemiany płodności i rodziny w okresie transformacji, Referaty część I, 22-24 września 2005, Palczew, Zeszyt nr 13/2006, Sekcja Analiz Demograficznych, Warszawa.
 • Hryciuk R., Korolczuk E. (2015), Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Hryciuk R., Korolczuk E. (2012), Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kotarba-Kańczugowska M. (2012), Praca metodą projektu, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
 • Kotowska I. E. (1999), Drugie przejście demograficzne i jego uwarunkowania, [w:] I. E. Kotowska, Przemiany demograficzne w Polsce w kontekście drugiego przejścia demograficznego, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa.
 • Matysiak A. (2011), Posiadanie własnego mieszkania, a rodzicielstwo w Polsce, „Zeszyty Naukowe ISiD”, nr 19, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa.
 • Mill J. S. (2006), Utylitaryzm, przeł. M. Ossowska, A. Kurlandzka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mynarska M. (2011), Kiedy mieć dziecko? Jakościowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie, „Psychologia Społeczna” 3(18), tom 6, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 • Stevenson J. A. (1930), Metoda projektu w nauczaniu, Lwow.
 • Szarfenberg R., Marginalizacja i wykluczenie społeczne 2007/2008. Wykład 4: Wskaźniki, kryteria i mierniki, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/wykluczenie/miws04.pdf.
 • Wnuk-Lipiński E. (2008), Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Zimbardo, P. G., Johnson, R. L., & McCann (2010), Psychologia: kluczowe koncepcje. Motywacja i uczenie się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-91732fa9-e945-460d-a0f7-262d1518af5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.